NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Multicel
Mazowiecka Sieć

skuteczne ngo jak zostać przedsiębiorcą multimedialny przewodnik ni

Inkubator przetwórstwa lokalnego . Nowe działanie w ramach naborów wniosków

lgd razem dla radomki

W prezentowanym cyklu artykułów chcemy Państwu przybliżyć tematykę związaną z inkubatorami przetwórstwa lokalnego, dla których w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, nasze Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w 2017 roku dokona naboru wniosku o wybór podmiotu który utworzy w/w jednostkę. Działanie to ma na celu stworzenie przestrzeni dla drobnych producentów zajmujących się sprzedażą żywności lokalnej i tradycyjnej.

 

Inkubator przetwórstwa lokalnego to podmiot działający w celu udostępnienia lokalnym producentom rolnym lub małym przetwórcom, infrastruktury (pomieszczeń wyposażonych w urządzenia i maszyny niezbędne do przetwarzania produktów spożywczych i przygotowania do sprzedaży), spełniającej wymagania weterynaryjne, sanitarne i ochrony środowiska. Zasada funkcjonowania inkubatora przetwórstwa lokalnego polega na odpłatnym udostępnianiu rolnikom przetwarzającym produkty rolne, odpowiedniego zaplecza kuchennego. Przetwarzanie produktów spożywczych w odpowiednich warunkach higienicznosanitarnych przyczyni się do profesjonalnej produkcji domowej żywności oraz do ułatwienia rozwoju działalności gospodarczej.

 

Czytaj więcej

Ruszył konkurs ARiMR w ramach Poddziałania 6.2. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Premie do 100 000 zł.

arimrW związku z realizacją harmonogramu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w dniu 8 lutego 2017 r. nastąpiło ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z przepisami, o pomoc może ubiegać rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Pomoc może być również przyznana beneficjentowi poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem.
Continue reading

Innowacje społeczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom starszym na obszarach wiejskich w wybranych krajach europejskich

Innowacje spoleczne majace na celu zapewnienie bezpieczenstwa

Oddajemy w Państwa ręce Raport z przeglądu innowacji społecznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom starszym na obszarach wiejskich i słabo zaludnionych w wybranych krajach europejskich, który został przygotowany na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Opracowanie ma na celu nie tylko dostarczyć wiedzę w zakresie realizacji polityki senioralnej wobec mieszkańców wsi, ale także zainspirować do refleksji, inicjowania nowych instrumentów polityki społecznej i zdrowotnej oraz do podjęcia proaktywnych działań lokalnych na podstawie doświadczeń z Francji, Niemiec, Włoch, Szwecji, Finlandii i Hiszpanii.

 
Czytaj więcej

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej i rozwój istniejących przedsiębiorstw.

nabory2017Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla następujących działań:

Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa. Termin składania wniosków: wyznacza się na okres od dnia 09.03.2017 r. do dnia 28.03.2017 r. do godz. 15.00. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 929 787,00 zł

Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50+ . Termin składania wniosków: wyznacza się na okres od dnia 09.03.2017 r. do dnia 27.03.2017 r. do godz. 15.00. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 350 000,00 zł Continue reading

Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie działań – Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych.

logoraStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następującym zakresie – Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych. Continue reading

Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie działania: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa.

logoraStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następującym zakresie: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa. Termin składania wniosków wyznacza się na okres od 09.03.2017 r. do dnia 28.03.2017 r. do godz. 15.00
Continue reading

Copyright by Paweł Słabik