NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

97 numer Biuletynu informacyjnego LGD Razem dla RadomkiWITOLD GOMBROWICZ patronem Roku 2019 na Mazowszumedal

Grupy Producenckie

Grupy producentów rolnych

Wszelkie zagadnienia dotyczące grup producentów rolnych reguluje ustawa z dnia 15 września 2000r. o grupach producentów rolnych i ich związkach (Dz. U. Nr 88 poz. 983 z późn. zm.). Zgodnie z Ustawą grupy mogą być tworzone przez:

 • osoby fizyczne
 • osoby prawne prowadzące gospodarstwa rolne
 • osoby zajmujące się działalnością w zakresie działów specjalnych.

Ustawa dotyczy grup utworzonych przez producentów jednego produktu bądź grupy produktów, których wykaz został określony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozporządzenie to określa ponadto minimalną roczną wielkość produkcji towarowej oraz minimalną liczbę członków grupy (Dz. U. Nr 72, poz. 424).

Czytaj więcej

 
Etapy organizowania Grupy Producentów Rolnych:

 • Wybór formy prawnej
 • Zgodnie z art. 3 ustawy o grupach producentów rolnych, grupa działa jako przedsiębiorca (prowadzi działalność gospodarczą) posiadający osobowość prawną. Grupy producentów muszą posiadać osobowość prawną a ich członkowie, udziałowcy bądź akcjonariusze nie mogą mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników. Oznacza to, że grupa producentów rolnych musi liczyć min. 5 osób. Przedsiębiorca jest zobowiązany zapoznać się ze wszystkimi warunkami prowadzenia działalności gospodarczej, wynikającymi z obowiązujących przepisów oraz stosować się do nich w trakcie jej wykonywania. Grupa producentów rolnych może działać w formie: spółdzielni, spółki z o.o., spółki akcyjnej, stowarzyszenia, zrzeszenia. W praktyce, wybór odpowiedniej formy prawnej dokonywany jest po wcześniejszych konsultacjach z doradcami. Producenci rolni, planujący wspólne działania, uczestniczą w spotkaniach roboczych, podczas których omawiane są problemy dotyczące funkcjonowania przyszłej grupy, a także ustalany jest sposób i przedmiot działania oraz wybrana zostaje najlepsza dla danej działalności forma prawna.

  Czytaj więcej

 • Zebranie założycielskie
 • Producenci rolni, planujący wspólne działania, spotykają się na spotkaniach roboczych. Omawiane są na nich problemy dotyczące funkcjonowania przyszłej grupy, ustala się sposób i przedmiot działania, wybiera najlepszą dla danej działalności formę prawną, opracowuje się akt założycielski. Gdy wszystkie kwestie zostaną omówione i ustalone, zwołuje się zebranie założycielskie. W jego trakcie członkowie podejmują decyzję o powstaniu swojej grupy, przyjmują statut oraz akceptują ważne postanowienia.

  Czytaj więcej

 • Rejestracja GPR w KRS
 • W konsekwencji zebrania założycielskiego, następuje rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym / Rejestrze Przedsiębiorców. Z chwilą wpisu do rejestru, grupa nabywa osobowość prawną. Wnioski o wpis do rejestru składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. Rejestracja przedsiębiorców w KRS kosztuje 1000zł, a ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dodatkowe 500 zł.

  Czytaj więcej

 • Rejestracja GPR w Urzędzie Marszałkowskim
 • Aby uzyskać status grupy producentów rolnych, osoby reprezentujące grupę składają do właściwego ze względu na siedzibę grupy marszałka województwa wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami.

  Ustawa o grupach producentów rolnych stanowi, że wniosek składany przez grupę powinien zawierać:

  • nazwę i siedzibę grupy
  • dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z jej
  • statutem/umową
  • oznaczenie produktu lub grupy produktów, dla których grupa jest tworzona.

  Czytaj więcej

 • Plan działania grupy
 • Klasyczny plan działania składa się z części opisowej i finansowej, powinien zawierać podstawowe informacje o firmie (nazwa, siedziba itp.), opis firmy i jej działalności (m.in. cel działania, kierunki rozwoju), plan marketingowy. Plan działania pozwala oszacować jakiego kapitału potrzebuje grupa na realizację przedsięwzięcia.

  Przy sporządzaniu planu działania należy wziąć pod uwagę:

  • cele, możliwości, korzyści i efekty,
  • mocne i słabe strony przedsiębiorstwa (określić szanse i zagrożenia),
  • sytuację wyjściową grupy co do możliwości produkcji i obrotu,
  • środki i źródła finansowania,
  • aspekty finansowe w tym rozliczenia finansowe i korzyści ekonomiczne,
  • działania jakie grupa będzie podejmować, aby osiągnąć zaplanowane cele.

  Przy opracowywaniu planu działania warto skorzystać z pomocy doradcy.

  Czytaj więcej

 

Źródło: www.ksow.pl

 

Więcej informacji na temat Grup Producentów Rolnych oraz wzory umów, wniosków i innych dokumentów do pobrania można znaleźć na stronach:
www.mazovia.pl
www.minrol.gov.pl

Copyright by Paweł Słabik

Font Resize
Wersja kontastowa