NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

97 numer Biuletynu informacyjnego LGD Razem dla RadomkiWITOLD GOMBROWICZ patronem Roku 2019 na Mazowszumedal

Mazowiecka Firma równych szans

Badanie dotyczące równościowego zarządzania realizowane było jako część projektu „Mazowiecka Firma równych szans” i stanowiło uzupełnienie działań mających na celu promocje w środowisku mazowieckich pracodawców i pracowników równościowych zasad zarządzania przedsiębiorstwem i korzyści z nich wynikających. Istotą badania było założenie, że nowoczesne zarządzanie firmą opiera się na poszanowaniu równości płci, a wszyscy pracownicy powinni być równo traktowani. Zarządzanie równościowe oznacza tworzenie takich ram organizacji pracy, stwarzanie takich warunków rozwoju, które niezależnie od specyficznej sytuacji kobiet i mężczyzn pozwalają im na pełne wykorzystanie ich możliwości.
 
Celem badania było uzyskanie wiedzy, czy i w jaki sposób zasady równościowego zarządzania są wdrażane w mazowieckich przedsiębiorstwach oraz zidentyfikowanie barier i deficytów w równym traktowaniu kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Pobierz raport

Copyright by Paweł Słabik

Font Resize
Wersja kontastowa