NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Narodowy Program Przedsiębiorczościq

Narodowy Program Przedsiębiorczości to ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna realizowana przez PARP. Kampania to jedno z głównych działań w ramach projektu: „Poprawa wizerunku przedsiębiorców i promocja postaw przedsiębiorczych”. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 2.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Kampania skierowana jest zarówno do osób młodych z interesującymi pomysłami na własny biznes, jak również do tych doświadczonych, aktywnych zawodowo, chcących przekuć swoje kwalifikacje na korzyści z prowadzenia własnej firmy.
Celem Programu jest ukazanie osób prowadzących własny biznes jako ludzi pełnych pasji, energii i zaangażowania w to, co robią. Program ma być także merytorycznym wsparciem dla początkujących przedsiębiorców, którzy poszukują praktycznych wskazówek, jak samodzielnie realizować zawodowe marzenia.
 
W ramach programu zostaną przeprowadzone konkursy dla dwóch grup docelowych:

 • osób będących na początku swojej zawodowej kariery (18-29 lat)
 • dojrzałych zawodowo mieszkańców miast do 50 tys (30-49)

 
Konkurs dla osób zaczynających swoją przygodę z biznesem ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy konkursu udzielają odpowiedzi na pytania w teście przedsiębiorczości i dzielą się swoimi pomysłami na biznes. Ten z nich, który wykaże się największą wiedzą i najciekawszym pomysłem na biznes wygra 60 000zł na start.
 
Dla potencjalnych przedsiębiorców w wieku 30 + również zostanie zorganizowany konkurs na najlepszy pomysł na biznes. Dodatkowo, aby wspomóc budowanie przyjaznego środowiska dla biznesu w miastach do 50 tys mieszkańców, zostanie przeprowadzony konkurs dla władz lokalnych. Burmistrzowie wraz z mieszkańcami wspólnie będą walczyć o tytuł Miasta Ludzi Przedsiębiorczych. W zwycięskim mieście z pewnością wiele ciekawych pomysłów na biznes będzie miało szansę powodzenia.
 
Zachęcamy do wzięcia udziału w Narodowym Programie Przedsiębiorczości! Przekonaj się, że realizacja swoich marzeń i zawodowych ambicji może być prosta.

Czytaj więcej

Konkurs projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.
 
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 19 listopada do 14 grudnia 2012 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30:00.
 
Kolejność składania wniosków o dofinansowanie nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania w działaniu 8.1 PO IG. W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.
 
Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej nowej e-usługi.O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Czytaj więcej

MJWPU ogłasza konkurs w ramach „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
 
Typ projektu do realizacji w ramach konkursu:

 • Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, w tym m.in:
  • dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia;
  • doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa;
  • dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych;
  • wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia;
  • wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne;
  • wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 26 listopada 2012 r. do 11 stycznia 2013 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 lub Regionalnych Punktach Przyjmowania Wniosków w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.
O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Warszawie lub w jednym z Regionalnych Punktów Przyjmowania Wniosków
 
Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota 28 000 000,00 PLN.

Czytaj więcej

Materiały z konferencji w ramach Forum Debaty Publicznej „Rozwój kierowany przez lokalne społeczności (CLLD). Jak wykorzystać nowe możliwości?”

Przedstawiamy Państwu materiały z odbytej 23 listopada 2012 r. konferencji w ramach Forum Debaty Publicznej „Rozwój kierowany przez lokalne społeczności (CLLD). Jak wykorzystać nowe możliwości?”.
 
W ramach konferencji podjęto następujące tematy:

 • Informacja o rozwoju kierowanym przez lokalne społeczności
 • Korzyści płynące z rozwoju kierowanego przez lokalne społeczności
 • Jak zapewnić trwałość systemu działań lokalnych niezależnie od wsparcia Unii Europejskiej?
 • Realizacja podejścia LEADER w Polsce
 • Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Małopolsce: doświadczenia i perspektywy na przyszłość

Zachęcamy do lektury.

Pobierz materiały

Bezpłatne szkolenia e-learningowe. Zapraszamy do udziału w projekcie!

Zachęcamy Państwa do udziału w projekcie „E-learning – skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach” realizowanego przez nasze Stowarzyszenie w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (PO FIO). Już dziś mogą Państwo dołączyć do projektu – wypełniając formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej www.elearning-szkolenia.eu.
 
Jest to projekt skierowany do osób, które chcą podnieść swoje kompetencje, organizacji w której działają, czy też do osób które chcą założyć stowarzyszenie, a także podejmować inicjatywy na rzecz rozwoju swojej „Małej Ojczyzny!”. Szkolenia mają charakter bezpłatny, interaktywny i elastyczny. Można w nich uczestniczyć w wybranym przez siebie czasie i miejscu, mając do dyspozycji komputer i Internet.
 
Szkolenia e – learningowe dotyczą następującej tematyki:

 • Prawo-techniczne aspekty funkcjonowania organizacji społecznościowych;
 • PR i promocja NGO, reklama społeczna;
 • Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną;
 • Sponsoring i fundraising – tworzenie umowy i oferty sponsorskiej;
 • Pozyskanie środków na działanie i rozwój;
 • Zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektów – w tym także obowiązki sprawozdawcze;
 • Alternatywne źródła pozyskania funduszy;
 • Finanse w organizacji pozarządowej;
 • Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu.

 
E – learning jest prosty i efektywny system przekazywania wiedzy przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, takich jak komputer i Internet. Jest coraz częściej stosowaną metodą nauczania na różnych poziomach edukacji powszechnej i pozaformalnej. Pozwala nam na uczestniczenie w kursie czy szkoleniu bez konieczności fizycznej obecności na Sali wykładowej. Zaletą e-learningu jest duża elastyczność, albowiem to uczestnicy decydują o miejscu, czasie i tempie nauki. E – learning daje nam dostęp do materiałów dydaktycznych 24 godziny na dobę, dzięki czemu możemy zaoszczędzić czas oraz dopasować godziny zajęć do naszego planu dnia.
 
Zachęcamy do udziału w tej ciekawej inicjatywie. Osoby/organizacje chętne do uczestniczenia w projekcie prosimy o kontakt mailowy: lgd@razemdlaradomki.pl lub telefoniczny 048 38 58 997, tel./fax 048 38 58 996.

Wnioski w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi do 26 listopada 2012 r. piąty nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”.
 
Pomoc przysługuje według liczby punktów przyznanych poszczególnym operacjom na podstawie kryteriów wyboru operacji, określonych w Załączniku do rozporządzenia, w kolejności od największej do najmniejszej liczby tych punktów. Kolejność ta jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku na dzień jego złożenia. W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów w pierwszej kolejności pomoc przysługuje Wnioskodawcy, który ubiega się o niższą kwotę pomocy.
Źródło: Poradnik Gospodarski, Listopad 2012.

Zobacz artykuł

Copyright by Paweł Słabik