NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki – Dynamiczna Polska 2020

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie „Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki – Dynamiczna Polska 2020”, przedłożoną przez ministra gospodarki.
 
Dokument jest ściśle powiązany z krajowymi i unijnymi programami o charakterze strategicznym, takimi jak: „Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju” (DSRK), „Strategia Rozwoju Kraju 2020, aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo” (SRK 2020), „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” (KPZK), „Narodowa Strategia Spójności”, „Krajowy Program Reform” (KPR) oraz strategia „Europa 2020”. Taka spójność celów gwarantuje właściwą realizację polityki gospodarczej w dążeniu do osiągnięcia założonej wizji.

Czytaj więcej

„Jugaad Innovation” gdzie szukać inspiracji ?

Każdy z nas pracuje nad wieloma projektami, które dotyczą szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Natłok zadań nie zawsze pozwala nam na systematyczne poszerzanie wiedzy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedstawiony będzie cykl krótkich prezentacji – interesujących publikacji z pogranicza przedsiębiorczości i innowacyjności. Szczegółowe omówienia poszczególnych publikacji będą udostępniane na stronach Portalu Innowacji w odstępie 2-3 tygodni.
 
Jugaadto indyjskie słowo oznaczające improwizację, rozwiązanie problemu małym nakładem środków, na bazie tego, co jest akurat do dyspozycji. Dobrą ilustracją znaczenia tego słowa jest przywołany przez autorów przykład bohatera amerykańskiego serialu „McGyver”, który za pomocą prostych, dostępnych w zasięgu ręki przedmiotów potrafił stworzyć wszystko, co było mu potrzebne, by uratować się z opresji. W opinii autorów „Jugaad Innovation”, właśnie tego typu innowacyjność jest coraz bardziej potrzebna w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym i to nie tylko w krajach rozwijających się, ale i na całym świecie.
 
Wśród głównych odbiorców książki można wymienić menedżerów zarządzających firmami w warunkach wysoko rozwiniętej, konkurencyjnej gospodarki. Składa się ona z 9 rozdziałów, w których najpierw omawiane jest znaczenie tego typu innowacji, opisywane są najważniejsze cechy innowacji jugaad, sposób ich wdrażania oraz to, jak idea ta wspierana może być przez państwo.
 

Czytaj więcej

Krajowe Dni Informacyjne 2013

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jako Krajowy Punkt Kontaktowy Programu „Inteligentna Energia – Europa” organizuje cykl Dni Informacyjnych na temat możliwości finansowania projektów w ramach tego programu.
 
„Inteligentna Energia – Europa” jest programem europejskim wspierającym działania nieinwestycyjne, którego głównym celem jest:

 • poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych,
 • promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie dywersyfikacji źródeł energii,
 • promowanie efektywności energetycznej oraz zastosowania nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie.

 
Pierwszy z Dni Informacyjnych odbędzie się 25 stycznia 2013 roku w Warszawie, o godz. 9.30 w Ministerstwie Gospodarki, przy Placu Trzech Krzyży 3/5.
 
Celem spotkania jest przekazanie informacji na temat programu, w szczególności:

 • warunków uczestnictwa, zakresu tematycznego oraz priorytetów,
 • zasad finansowania,
 • zasad wypełniania wniosków,
 • podzielenie się doświadczeniami w prowadzeniu projektów międzynarodowych.

Gościem specjalnym spotkania będzie pan Adrien Bullier z Agencji Zarządzającej Programem CIP w Brukseli (EACI).

Czytaj więcej

Konkurs Gospodarczy Starosty Radomskiego Perła Powiatu. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 8 lutego 2013 r.

Po raz drugi Starostwa Powiatu Radomskiego zaprasza do udziału w Konkursie Gospodarczym pn. „Perła Powiatu”. Inicjatywa stanowi okazję do wspierana działalności gospodarczej i rolniczej oraz promowania innowacyjnych przedsięwzięć i rozwiązań. Celem konkursu jest wyróżnienie produktów, firm oraz gospodarstw rolnych, mających siedzibę na terenie powiatu radomskiego, osiągających najlepsze efekty w 2012 roku.
 
Współzawodnictwo będzie się odbywało w pięciu kategoriach: Mała Firma Roku (zatrudniająca mniej niż 50 pracowników), Firma Roku (zatrudniająca 50 i więcej pracowników), Produkt Roku, Małe Gospodarstwo Rolne (powierzchnia mniej niż 10 ha) oraz Gospodarstwo Rolne (powierzchnia 10 ha i powyżej). Kandydaci do poszczególnych kategorii muszą spełniać warunki określone w Regulaminie Konkursu zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu Radomskiego. „Wnioski zgłoszeniowe” z „Ankietami Zgłoszeniowymi”, dostępne wraz z Regulaminem poniżej, należy składać do 8 lutego br. w siedzibie Starostwa bądź przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom.
 
Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawować i orzekać o wynikach jego poszczególnych etapów będzie Kapituła powołana przez Zarząd Powiatu. Może ona również zadecydować o przyznaniu nagrody specjalnej, którą może zostać objęta dowolna kandydatura, zasługująca na szczególne wyróżnienie. Zwycięzca danej kategorii otrzyma Statuetkę i Dyplom Honorowy. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się na Gali Konkursu Gospodarczego Starosty Radomskiego „Perła Powiatu” organizowanej 12 kwietnia br. w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.
 
Kandydatów mogą zgłaszać zgodnie z regulaminem: burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu radomskiego, organizacje reprezentujące przedsiębiorców (np. IP-HZR, itp.) i rolników (np. Izby Rolnicze, ODR, itp.) a także firmy bądź rolnicy w swoim własnym imieniu.

Czytaj więcej

Czy nauka może być przedsiębiorcza? Trendy rozwojowe, bariery, rola instytucji otoczenia biznesu.

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza serdecznie zaprasza do udziału w seminarium informacyjnym: „Czy nauka może być przedsiębiorcza? Trendy rozwojowe, bariery, rola instytucji otoczenia biznesu”.
Seminarium odbędzie się w dniu 16 stycznia 2013 roku, o godz.: 10:00 w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu przy ul. Pułaskiego 6/10.
 
Program seminarium obejmuje wystąpienia:

 • Udział przedsiębiorstw w komercjalizacji badań naukowych -prof. dr hab. Tadeusz Baczko – Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 • Bariery współpracy na linii biznes-nauka – prof. dr hab. Joanna Kotowicz – Jawor – Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 • Problemy kreowania, realizacji i komercjalizacji innowacji technicznych – prof. dr hab. Adam Mazurkiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji PIB
 • Aktywność innowacyjna a programy unijne : dotychczasowe doświadczenia i plany na przyszłość. Program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” – dr Jerzy Kwieciński – Europejskie Centrum Przedsiębiorczości

Zgłoszenia prosimy kierować do 14 stycznia 2013 roku na adres: karolina.selerska@zpwim.pl , tel. 022 887 64 20, tel. kom. 604 451 999.

 

Zaproszenie i program seminarium

Darmowe kursy obsługi programów biurowych

Przedstawiamy zbiór kilku stron na których można bezpośrednio, w postaci lekcji dostępnych online podszkolić swoje umiejętności z zakresu obsługi programów biurowych:

 • OpenOffice Calc – kurs multimedialny uczący obsługi arkusza kalkulacyjnego Open Office (Calc). Poznaj podstawowe możliwości programu: funkcje, wykresy, tabele przestawne, itp.
 • OpenOffice Base – filmiki prezentujące podstawowe możliwości bazy danych OpenOffice (Base). Poznaj kwerendy, formularze, relacje i wiele innych.
 • Microsoft Office – katalog bezpłatnych kursów pakietów Microsoft Office 2003, 2007 oraz 2010, dzięki którym nauczysz się obsługi takich programów jak Word, Excel, Outlook, Power Point, Access, Publisher, Vision.
 • LaTeX – redagowanie tekstów naukowo-technicznych.

POLSKIE INNOWACJE – Jednoosiowy Egzoszkielet Ramienia Sterowany Elektromiogramem

W ramach cyklu „Polskie innowacje”, w tym tygodniu PARP przedstawia kolejny projekt wyróżniony w Konkursie Polski Produkt Przyszłości . Jednoosiowy egzoszkielet ramienia sterowany elektromiogramem to szczególna forma konstrukcji robota noszonego, obudowująca kończynę użytkownika. Został wyposażony w siłownik elektryczny realizujący ruch zginania i prostowania kończyny, umożliwiając terapię ruchową osobom z zanikiem mięśni, stwardnieniem rozsianym czy też przechodzącym długą rekonwalescencję. W przypadku wersji dla kończyn dolnych może służyć reedukacji chodu. Ze względu na zastosowaną metodę pomiaru aktywności elektrycznej mięśni ludzkich, egzoszkielet może wspomagać funkcję ruchu osób zdrowych lub przejmować ją całkowicie dla osób ze znacznym uszczerbkiem motoryki kończyn. „Stworzony elektromiogram wzmacnia sygnał mięśniowy ponad pięć tysięcy razy, umożliwiając odczytanie nawet małych jego odchyleń” – twierdzi autor projektu, mgr inż. Michał Mikulski,.Poza aktywną terapią ruchową, urządzenie posiada łącze radiowe, umożliwiając lekarzowi diagnostykę stanu mięśni w czasie rzeczywistym na komputerze PC, lub urządzeniu przenośnym typu tablet/telefon.
 
Urządzenie wprowadza nowoczesny sposób rehabilitacji z wykorzystaniem elektromiogramu jako sygnału sterującego i sprzężenia zwrotnego. Algorytmy zrobotyzowanej rehabilitacji uwzględniają użycie pojedynczego mięśnia np. dwugłowego ramienia oraz antagonistycznej pary mięśni np. dwugłowego i trójgłowego ramienia. Michał Mikulski przekonuje, że „ze względu na zastosowaną metodę kalibracyjną, urządzenie może współpracować z pacjentami o różnym stopniu osłabienia mięśniowego: od osób zdrowych do znacząco osłabionych np. chorujących na zanik mięśni”.

 
Egzoszkielety jednoosiowe zakładają szczególną funkcjonalność m.in. w zakresie: rozluźnienia spastyki mięśni, relaksacji poizometrycznej metodą rozciągania mięśni, terapii dystrofii mięśniowej Duchennea i Beckera, terapii przy niecałkowitym urazie rdzenia kręgowego, terapii po udarze mózgu, rehabilitacji przy stanach reumatologicznych, terapii po rekonstrukcji wiązadeł, terapii stwardnienia rozsianego i rehabilitacji zaniku mięśni.

Czytaj więcej

Copyright by Paweł Słabik