NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Realizująca dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy działając na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226 poz. 1651, z późn. zm.), ogłasza konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR.
 
Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe.
 
Całkowita alokacja środków na udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR dla MŚP w ramach I naboru konkursu wynosi 5 849 238,91 PLN [1]. Alokacja środków na każde z 16 województw wynosi 365 577,43 PLN. Wsparcie na wdrożenie CSR stanowi pomoc de minimis. Maksymalna kwota wsparcia to 100 000 PLN, przy czym wsparcie stanowić może do 70% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
 
Wnioski o udzielenie wsparcia można składać od 08.04.2013 r. do 20.05.2013 r. do godz. 16:30. Kolejność składania wniosków o udzielenie wsparcia nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu wsparcia na wdrożenie CSR.

Czytaj więcej

Informacja „szyta na miarę”


Jak dostarczać wiarygodnej informacji dla biznesu i o biznesie? – na te i inne pytania odpowiadali uczestnicy konferencji podsumowującej projekt Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej. Spotkanie, z udziałem przedstawicieli świata nauki, biznesu, polityki i administracji, w tym także marszałka Adama Struzika, zorganizowano w Sejmie RP.
 
Przedsiębiorcy na co dzień stykają się z coraz większą liczbą informacji. W obszarze gospodarki jest ona czynnikiem decydującym o sukcesie w biznesie. Brak wiedzy lub nieaktualne dane mogą być przyczyną podjęcia błędnej decyzji, a w konsekwencji osiągania słabszych wyników finansowych firmy. Informacja, by odegrać znaczącą rolę w zarządzaniu firmą, musi być odpowiednio wyselekcjonowana i umiejętnie zinterpretowana.
 
Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej – unikatowy w skali kraju projekt, realizowany przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza – jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mazowieckich przedsiębiorców w tym zakresie. To ośrodek gromadzenia i przetwarzania danych dla biznesu i o biznesie, którego celem jest stworzenie przyjaznego dla przedsiębiorców i efektywnego systemu pozyskiwania, prezentowania i zarządzania informacją, pokazującego aktualne i przyszłe trendy rozwojowe na Mazowszu. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich podmiotów, które odczuwają deficyt danych i analiz w obszarze zmian gospodarczych na Mazowszu.
 
Centrum powstało przy interdyscyplinarnej współpracy przedstawicieli różnych sektorów: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, sfery nauki i biznesu. Główną grupą docelową projektu są przedsiębiorcy, którzy będą mogli bezpośrednio korzystać z wypracowanych rozwiązań. W ramach projektu powołano także radę konsultacyjną z udziałem ekspertów w dziedzinach: przedsiębiorczość, rynek pracy, edukacja, rozwój regionalny, finanse, innowacyjność. Jej głównym zadaniem jest m.in. opracowanie strategii funkcjonowania MCIG, opiniowanie cząstkowych rezultatów, opracowanie rekomendacji dla władz Mazowsza, płynące z wyników badań i zaprezentowanie scenariuszy rozwojowych.
 
Oficjalna strona internetowa Mazowieckiego Centrum Informacji Gospodarczej www.mcig.pl

Źródło: mazovia.pl

Jaka przyszłość e-biznesu? Debata medialna

Zapraszamy do oglądania transmisji online pierwszej z cyklu trzech debat na temat przyszłości e-biznesu. Debata medialna pt: „Potrzeby przedsiębiorców w zakresie wsparcia e-biznesu” odbędzie się już 27 marca 2013 r. o godzinie 13:00 w redakcji Pulsu Biznesu.
 
Transmisja przebiegu na żywo na portalu www.web.gov.pl.
 
Zapraszamy do oglądania.

Wznowienie konkursu „Mazowiecka Firma Równych Szans”

Informujemy, że w dniu dzisiejszym rozpoczął się nabór zgłoszeń do Konkursu o tytuł „Mazowieckiej Firmy Równych Szans” w zupełnie nowej odsłonie.
Poniżej znajdą Państwo regulamin nowej odsłony konkursu oraz dokumenty i formularze niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
 
Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 08 kwietnia 2013. Udział w konkursie oraz w uroczystej gali na zakończenie konkursu jest bezpłatny.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału.

Deklaracja działania zgodnie ze standardami MFRS
Formularz zgłoszenia do konkursu
Regulamin konkursu o tytuł MFRS

Warszawskie Dni Informatyki 2013

W dniach 26-27 marca 2013 roku w gmachu MiNI Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75) odbędzie się czwarta edycja Warszawskich Dni Informatyki – największej, bezpłatnej, studenckiej konferencji w Polsce dotyczącej branży IT.
 
Wydarzenie organizowane jest przez koła naukowe z warszawskich uczelni: UW, PW, SGH, SGGW, WAT, PJWSTK, WWSI, WIT przy wsparciu sponsorów Asseco Poland i Accenture.
 
Zapraszamy do zapoznania się z nowościami z branży IT na sesjach z zakresu IT Management, IT Development oraz infrastruktura & sieci. By wziąć udział w WDI i dostać powitalny podarunek (koszulkę, smycz i inne niespodzianki) wystarczy zarejestrować się na stronie www.warszawskiedniinformatyki.pl

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki – 18.03.2013 r. – Wolanów

W poniedziałek 18 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wolanów odbyło się pierwsze w bieżącym roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. Spotkanie poprzedziło seminarium, podczas którego Prezes LGD „Razem dla Radomki” zaprezentował referat nt. „Leader w okresie 2014-2020”, w którym omówił najważniejsze założenia związane z funkcjonowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w odniesieniu do Lokalnych Grup Działania w zbliżającej się nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Oprócz w/w prezentacji – Arkadiusz Ostrowski z LGD zaprezentował perspektywę działań Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w okresie I półrocza 2013 r.
 
Zgodnie z porządkiem obrad Walnego Zebrania przedstawiona sprawozdania Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu z działalności Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” za rok 2012 r. Walne Zebranie zaakceptowało również projekty zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” na lata 2009-2015,zaprezentowano również Raport Ewaluacyjny z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. przedmiotowych obszarach podjęto uchwały zatwierdzające przedstawione sprawozdania, ocenę Komisji Rewizyjnej.
 

Walne Zebranie Członków w Wolanowie Walne Zebranie Członków w Wolanowie Walne Zebranie Członków w Wolanowie

Polskie innowacje cz. 6 – Innowacyjne wykopki

W ramach cyklu Polskie Innowacje, Portal Innowacji przedstawia kolejny projekt wyróżniony w Konkursie Polski Produkt Przyszłości. Tym razem jest to kombajn do zbioru warzyw korzeniowych, który dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oraz wysokim walorom użytkowym, wyprzedza technologicznie zaawansowane konstrukcje zagraniczne.
 
Powierzchnia uprawy i produkcja warzyw korzeniowych w Polsce, w tym marchwi, pietruszki i cebuli, w ciągu ostatnich kilkunastu lat znacząco wzrosła. Gospodarstwa warzywnicze są na ogół dobrze wyposażone w sprzęt do uprawy gleby, nawożenia i ochrony roślin – zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja w zakresie wyposażenia w specjalistyczny sprzęt do zbioru warzyw. W tym celu, w większości gospodarstw wykorzystywane są zwykłe kopaczki lub pługi jednoskibowe, co ma znaczący wpływ na wysoki udział robocizny w procesie zbioru.
 
„Dotychczasowe niedogodności rozwiązuje nowy kombajn do zbioru i czyszczenia warzyw”– zapewnia współautor projektu, prof. Tadeusz Pawłowski. Został on wdrożony przez firmę Akpil, jako wynik projektu realizowanego wspólnie z Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych.
Kombajn do zbioru i czyszczenia warzyw (fot. PIMR i PPHU Akpil)
 
Profesor T. Pawłowski podkreśla, że „prace badawczo-rozwojowe zrealizowano w znacznej mierze przy użyciu wysoko zaawansowanych technik komputerowych. Przeprowadzono także wirtualne modelowanie i szczegółowe komputerowe analizy inżynierskie”.

Czytaj więcej

Copyright by Paweł Słabik