NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Klastry dyskutują na temat przyszłych kierunków rozwoju oraz wsparcia

Kolejna perspektywa finansowa 2014-2020, to już nie daleka przyszłość. Trwają intensywne prace nad nowymi programami operacyjnymi, schematami wsparcia, określaniem grup beneficjentów. Wyciągane są wnioski z tego co zostało osiagnięte i można nazwać sukcesem, z dobrych praktyk krajowych i zagranicznych, ale także z popełnionych błędów, których w przyszłości trzeba uniknąć. Ważne jest, że sami zainteresowani podejmują różnorodne, oddolne działania w tym zakresie, chcąc przekazać swoje pomysły i potrzeby osobom mającym wpływ na zakres działań kwalifikowanych do wsparcia w ramach przyszłych programów.
 
Te i inne tematy będą omawiane podczas I Kongresu Klastrów Polskich, organizowanego przez Związek Pracodawców Klastry Polskie (ZPKP) we współpracy z klastrami – członkami Związku. Kongres odbędzie się 3 czerwca br. w siedzibie Sejmu RP.
 
Podczas Kongresu zaplanowano dwa panele:

  • Finansowanie klastrów w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej – zasady, szanse i zagrożenia.
  • Klastry jako regionalne narzędzia wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki – szanse, wyzwania, ograniczenia.

Do udziału w panelach zaproszono przedstawicieli urzędów centralnych, klastrów oraz ekspertów działających dla i na rzecz rozwoju klastrów.
Uczestnikami Kongresu będą przedstawiciele urzędów krajowych i regionalnych, osoby świata nauki, przemysłu oraz przede wszystkim sami zainteresowani – koordynatorzy i członkowie klastrów.
Źródło: Portal Innowacji

Nabór RPO WM – Działanie 1.5

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, że w terminie od 28 maja 2013 r. do 28 czerwca 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości dla mikro i małych przedsiębiorstw”.
 
Zakres dofinnsowania obejmuje:

  • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane m.in. z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa; rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa;
  • nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

Ponadto będzie możliwość unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zakup maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych) i prowadzenia prac inwestycyjnych w ramach przedsiębiorstwa.
Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji.

Zgodnie z harmonogramem, przeznaczona jest kwota 5 000 000 EUR .

Czytaj więcej

Innowacyjność projektów open source – Platforma współpracy SPINACZ

Upowszechnianie wśród przedsiębiorców informacji o innowacyjnych projektach w zakresie wolnego i otwartego oprogramowania, powstających w środowisku akademickim, intensyfikacja współpracy uczelni ze środowiskiem gospodarczym oraz komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych z zakresu wolnego i otwartego oprogramowania, to czynniki, które rozszerzają możliwość transferu wyników prac B+R do gospodarki. Stanowią one także cele projektu Spinacz, który jest internetową, ogólnopolską bazą informatycznych projektów otwartej innowacji. Inicjatywa ta ma wspomóc w wypracowaniu dobrych praktyk trwałego systemu wspierania transferu i komercjalizacji wiedzy. Powyższe zamierzenia mają zostać osiągnięte poprzez wirtualną platformę wymiany informacji, która stwarza warunki skutecznej komercjalizacji informatycznych wyników prac badawczych i rozwojowych oraz dopasowanie oferty B+R do aktualnych potrzeb gospodarczych.
 
Działania Platformy współpracy Spinacz kierowane są do przedsiębiorców, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, pracowników naukowych i pojedynczych twórców oraz instytucji otoczenia biznesowego mających swoje siedziby na terenie całego kraju. Jednym z dotychczasowych sukcesów było stworzenie giełdy wymiany informacji na temat powstałych projektów oraz prac w dziedzinie wolnego i otwartego oprogramowania. Za pomocą serwisu przedstawiciele świata nauki i świata biznesu mają okazję nawiązać ze sobą stałą współpracę w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych oraz innych kontaktów biznesowych.

Czytaj więcej

E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa!

E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa

Zapraszamy do udziału w multimedialnych zajęciach z zakresu historii, kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich, które ofertuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu radomskiego, szydłowieckiego i przysuskiego nowy projekt Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” pn. „E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa”. Szkolenia dostępne są pod adresem www.elearning-szkolenia.eu

 
 

Zajęcia obejmują swoim zakresem następujący zakres tematyczny:

  • W mrokach prehistorii, bohaterowie rycerstwo średniowiecza i lokalna rewolucja przemysłowa w XVIII i XIX wieku;
  • Folklor – ważny element życia mieszkańców wsi;
  • Oskar Kolberg a współczesny folklor;
  • Witold Gombrowicz (1904-1969).Biografia;
  • Mniejszości narodowe i wyznaniowe;

 

Dla uczestników projektu przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody! Dla najaktywniejszych uczestników, którzy przygotują prace konkursowe przeznaczone zostaną 4 nowoczesne tablety multimedialne. Dla najaktywniejszych szkół, które wezmą udział w projekcie przygotowane będą atrakcyjne nagrody rzeczowe!

 

Celem projektu jest przekazanie wiedzy na temat bogatej kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich, jej historii, pokazania informacji o ciekawych miejscach, architekturze, wydarzeniach, które na stale zapisały się na kartach historii. Szkolenia przeprowadzone będą w odmienny sposób, od wiedzy przekazywanej w szkołach na lekcjach historii i j. polskiego. Szkolenia będą przygotowane w oparciu o materiały multimedialne, zawierać będą lekcje przygotowane w oparciu o nowe media i aplikacje, które będą potrafiły zaciekawić młodego odbiorcę. Przedstawiać będą najciekawsze informacje, historie, legendy i opowiadania.

Zajęcia mają charakter bezpłatny, interaktywny i elastyczny. Możesz w nich uczestniczyć w wybranym przez siebie czasie i miejscu, mając do dyspozycji komputer i Internet.

Konkurs na najciekawszą inicjatywę innowacyjną

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza zaprasza samorządy, instytucje naukowe, organizacje pozarządowe, klastry i inne podmioty do udziału w konkursie na Najciekawszą Inicjatywę Innowacyjną w regionie. Celem konkursu jest wyłonienie i upowszechnienie najciekawszych, realizowanych w formule partnerskiej i możliwych do upowszechnienia innowacyjnych inicjatyw realizowanych przez podmioty/grupy podmiotów działających na terenie województwa mazowieckiego na rzecz podniesienia adaptacyjności przedsiębiorstw.
 
Zgłoszenia w konkursie przyjmowane są do dnia 14 czerwca 2013 r. Laureaci konkursu zyskają możliwość promocji wypracowanych rozwiązań i prestiżowy tytuł przyznany przez najbardziej rozpoznawalną mazowiecką organizację pracodawców. Zapraszamy do udziału!

Formularz Konkursowy
Regulamin Konkursu

Konsultacje założeń do inteligentnej specjalizacji Mazowsza

Zapraszamy wszystkich Państwa, reprezentujących podmioty i instytucje działające na obszarze subregionu radomskiego, na spotkanie robocze, dotyczące konsultacji założeń do inteligentnej specjalizacji województwa oraz aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału subregionu radomskiego (w załączeniu wersja elektroniczna zaproszenia).
 
Inteligentna specjalizacja, jako zintegrowany, lokalny program transformacji gospodarczej, stanowiący element nowej polityki Unii Europejskiej wobec regionów, będzie w głównej mierze determinowała kierunek finansowania przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych. Bazując na dostępnych danych oraz dotychczasowych analizach uważamy, że subregion radomski pomimo dużego bezrobocia jest obszarem województwa mazowieckiego o znacznych możliwościach rozwojowych. Diagnoza subregionu wskazuje na rozwinięte specjalizacje w przemyśle metalowym, precyzyjnym, czy też chemicznym. Potencjał subregionu może mieć wpływ na branże usługowe i przemysłowe działające w jego otoczeniu, a także może stać się punktem wyjścia dla budowania przewagi konkurencyjnej całego województwa.
 
Spotkanie odbędzie się w dniu 24 maja br. (piątek), w godz. 10.00-12.00, w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu, ul. Kościuszki 5a, sala nr 306.

Czytaj więcej

Trendy, innowacje i sposoby na rynkowy sukces w biobranży na BIOCONNECT 2013!

Prawie 130 uczestników oraz 9 prelegentów z Polski i zagranicy wzięło udział w zakończonej 16 maja br. dwudniowej konferencji BIOCONNECT 2013. Na terenie Centrum Konferencyjnego NTPP przedstawiciele firm, ośrodków badawczych oraz środowisk akademickich dyskutowali o najnowszych trendach, innowacjach oraz sposobach na rynkowy sukces w międzynarodowym biobiznesie. Jedno z najważniejszych w Polsce spotkań branży biotechnologicznej i Life Sciences zorganizowało po raz trzeci Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska oraz Nickel Technology Park Poznań. Patronem honorowym tegorocznej konferencji było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Odbywająca się w dniach 15-16 maja br. konferencja BIOCONNECT 2013 zatytułowana „Facilitating dialogue between business and academia” zgromadziła w Centrum Konferencyjnym NTPP oraz ośrodku biomedycznym Nickel BioCentrum prawie 140 uczestników z Polski i zagranicy. Światowej klasy eksperci z 6 krajów, doświadczeni przedsiębiorcy oraz polscy naukowcy i studenci dyskutowali o najnowszych trendach i innowacjach, rozwiązaniach ułatwiających transfer wiedzy do biznesu oraz sposobach na osiągnięcie rynkowego sukcesu w międzynarodowym biobiznesie.
 
Ogromnym zainteresowaniem środowisk akademickich z całego kraju cieszyły się przeprowadzone w pierwszym dniu konferencji warsztaty prawnika Franka Landolta z Belgii. Wiceprezes firmy biofarmaceutycznej Ablynx N.V. zaprezentował praktyczny wymiar patentowania i licencjonowania oraz opowiedział, jak rozpocząć i z sukcesem prowadzić biznes w biosektorze. Warsztaty współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego odbyły się pod patronatem Centrum Edukacji Bio-Medycznej.
 
W drugim dniu BIOCONNECT 2013 podczas 4 sesji panelowych swoją wiedzą oraz doświadczeniami zawodowymi podzieliło się z uczestnikami konferencji 9 prelegentów, bioekspertów z Izraela, Polski, Francji, Szwecji, Włoch oraz Belgii. Podczas swoich wykładów poruszyli oni zagadnienia dotyczące m.in. sprawdzonych na świecie rozwiązań umożliwiających przełożenie wyników badań naukowych na konkretne produkty i usługi, negocjacji i współpracy z potencjalnymi inwestorami, medycyny spersonalizowanej oraz tzw. innowacji otwartych w branży biotechnologicznej i Life Sciences.

Czytaj więcej

Copyright by Paweł Słabik