NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Konkurs na Najciekawszą Inicjatywę Innowacyjną w Regionie rozstrzygnięty

 LGD Razem dla Radomki laureatem konkursu na Najciekawszą Inicjatywę Innowacyjną w Regionie

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało laureatem konkursu na Najciekawszą Inicjatywę Innowacyjną w Regionie – organizowaną przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza w ramach projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji.” To wyjątkowe wyróżnienie, otrzymaliśmy za realizację inicjatywy „E-learning dla rozwoju południowego Mazowsza”.

 

 LGD Razem dla Radomki laureatem konkursu na Najciekawszą Inicjatywę Innowacyjną w Regionie Nagrodzona inicjatywa Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” obejmuje dwa projekty szkoleń e-learnigowych, które zostały skierowane do organizacji pozarządowych „E-learning skutecznym narzędziem III sektora na wsiach” oraz do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych „E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa”, w których udział wzięło blisko 400 osób.
 LGD Razem dla Radomki laureatem konkursu na Najciekawszą Inicjatywę Innowacyjną w Regionie

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas zorganizowanej w ubiegły czwartek konferencji „Przedsiębiorcy na Mazowszu, przedsiębiorcy w kraju – szanse i wyzwania”.

Polskie partnerstwa – fikcja czy szansa rozwojowa?

Przedstawiamy prezentacje „Polskie partnerstwa – fikcja czy szansa rozwojowa?” opracowaną przez dr Andrzeja Grzybałe oraz wygłoszoną podczas konferencji Partnerstwo – to się opłaca! Rola i znaczenie współpracy Partnerskiej w nadchodzącej perspektywie 2014-20 organizowanej przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza w dn. 26.06.2013 współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
W prezentacji zawarte zostały informacje dotyczące m.in.:

 • Wzorce zarządzania publicznego
 • Czy partnerstwo jest dobrym rozwiązaniem?
 • Kapitału dla partnerstwa

Zapraszamy do lektury

Pobierz prezentacje

Produkty regionalne i tradycyjne we wspólnej polityce rolnej – poradnik producentów

Przedstawiamy publikację „Produkty regionalne i tradycyjne we Wspólnej Polityce Rolnej. Poradnik Producentów. Przewodnik Konsumentów”. W Poradniku znajdą Państwo informacje dotyczące wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów regionalnych i tradycyjnych, zarejestrowanych bądź w trakcie rejestracji w Komisji Europejskiej, produktów, które otrzymały wprowadzony przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego (PIPRiL) oraz Związek Województw RP znak „Jakość Tradycja”.
 
Przedstawiona została problematyka legalizowania drobnego przetwórstwa, która w „Poradniku dla producentów. Tradycyjne i regionalne produkty wysokiej jakości we Wspólnej Polityce Rolnej”, wydanym w 2010 r., ujęta była w jednym rozdziale, a podczas aktualizacji stała się odrębną książką pt. „I. Produkty regionalne i tradycyjne w krótkich łańcuchach żywności. Poradnik dla producentów”. W tym Poradniku znajdą Państwo informacje na temat Wspólnej Polityki Rolnej i jej podejścia do ważnego problemu, jakim jest polityka jakości produktów żywnościowych.
 
Poradnik zawiera definicje unijnych systemów jakości żywności oraz opisuje zasady, którymi powinni kierować się producenci przy podejmowaniu ważnej decyzji o rejestracji i wyborze formy grupy producentów, oraz zasady konstruowania i składania wniosku o rejestrację. Opisana została także dwuetapowa procedura akceptacji wniosku na poziomie krajowym i unijnym, a także korzyści dla producentów i grup producentów, wynikające z uczestnictwa w unijnych i krajowych systemach jakości żywności. Szeroko została potraktowana problematyka form organizacyjnych grup producentów i konsekwencje.

Pobierz Poradnik

Nowe laboratoria dla radomskiego uniwersytetu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu będzie miał nowe wyposażenie hali technologicznej. To osiem specjalistycznych pracowni – do badań fizykochemicznych, chemii gospodarczej i kosmetyków, mikrobiologiczne, oceny kosmetyków, tribologiczne, odzysku chromu, fotowoltaiki i laboratorium technologiczne.

 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Stworzenie powiązań kooperacyjnych między sferą badawczą a przedsiębiorstwami w celu poprawy konkurencyjności regionu i zwiększenia spójności gospodarczej i społecznej” w placówce będą mogły odbywać się badania, dzięki którym wzrośnie konkurencyjność regionu, zostanie wzmocniony potencjał infrastrukturalny, a także rozszerzone zostanie pole badań w obszarze czterech wiodących branż Mazowsza, tj.chemicznej, energetycznej, metalowej i skórzanej. Wszystko po to, by łączyć naukę z przemysłem.

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, a jego całkowita wartość wyniosła 14 mln zł.

 

Na oficjalnym otwarciu obiektu był obecny m.in. wicemarszałek Leszek Ruszczyk. W swoim przemówieniu podziękował władzom uczelni za zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia, a także trud podjęcia wyzwania, jakim jest podnoszenie jakości kształcenia i kwalifikacji uczących się studentów.

Źródło mazovia.pl

E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa!

E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa

Przypominamy o trwającym do 21 czerwca 2013 r. projekcie, realizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, w ramach którego zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w bezpłatnych multimedialnych zajęciach z zakresu historii, kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich, które oferuje nowy projekt „E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa”.
Zajęcia obejmują swoim zakresem następujący zakres tematyczny:

 • W mrokach prehistorii, bohaterowie rycerstwo średniowiecza i lokalna rewolucja przemysłowa w XVIII i XIX wieku;
 • Folklor – ważny element życia mieszkańców wsi;
 • Oskar Kolberg a współczesny folklor;
 • Witold Gombrowicz (1904-1969).Biografia;
 • Mniejszości narodowe i wyznaniowe;

 

Dla uczestników projektu przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody! Dla najaktywniejszych uczestników, którzy przygotują prace konkursowe przeznaczone zostaną 4 nowoczesne tablety multimedialne. Dla najaktywniejszych szkół, które wezmą udział w projekcie przygotowane będą atrakcyjne nagrody rzeczowe!

 

Celem projektu jest przekazanie wiedzy na temat bogatej kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich, jej historii, pokazania informacji o ciekawych miejscach, architekturze, wydarzeniach, które na stale zapisały się na kartach historii. Szkolenia przeprowadzone będą w odmienny sposób, od wiedzy przekazywanej w szkołach na lekcjach historii i j. polskiego. Szkolenia będą przygotowane w oparciu o materiały multimedialne, zawierać będą lekcje przygotowane w oparciu o nowe media i aplikacje, które będą potrafiły zaciekawić młodego odbiorcę. Przedstawiać będą najciekawsze informacje, historie, legendy i opowiadania.

Zajęcia mają charakter bezpłatny, interaktywny i elastyczny. Możesz w nich uczestniczyć w wybranym przez siebie czasie i miejscu, mając do dyspozycji komputer i Internet.

Gala wręczenia nagród w konkursie Mazowiecka Firma Równych Szans

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza od początku swojej działalności promuje przedsiębiorstwa wyróżniające się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie zarządzania i wrażliwością na sprawy pracownicze.
 
W tym roku postanowił nagrodzić firmy, które wdrażają standardy równościowego zarządzania, dbając o równy dostęp do szkoleń, podwyżek i awansów przedstawicieli obu płci, które realizują działania antydyskryminacyjne zarówno na etapie prowadzenia rekrutacji, jak i zarządzania zasobami ludzkimi.
 
Jak pokazują wyniki badania zrealizowanego w roku 2012 przez ZPWiM, zagadnienia związane z realizacją polityk równościowych w mazowieckich przedsiębiorstwach nie są jeszcze powszechnie znane i respektowane. Tym bardziej ZPWiM chce upowszechnić dobre praktyki realizowane w przedsiębiorstwach na Mazowszu. Zaprezentuje je podczas uroczystej gali, wieńczącej realizację konkursu „Mazowiecka Firma Równych Szans”.
 
Program gali:

 • 18.45 Rejestracja gości
 • 19.10 Otwarcie gali – Jacek Całus, Prezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza
 • 19.20 Wystąpienie Gości Honorowych
 • 19.40 Ceremonia wręczenia nagród w konkursie Mazowiecka Firma Równych Szans
 • 20.15 Występ muzyczny Gościa Niespodzianki
 • 20.45 Uroczysta kolacja

Gala odbędzie się 26 czerwca 2013 roku, w Warszawskim Centrum EXPO XXII, ul. Prądzyńskiego 12/14.

Zarejestruj się ON-LINE

Zgłoszenia są przyjmowane do 21 czerwca br. celem wyznaczenia miejsc.telefon: (22) 887 64 20/21, e-mail: zpwim@zpwim.pl

Partnerstwo – to się opłaca! Rola i znaczenie współpracy partnerskiej w nadchodzącej perspektywie 2014-20

Systematycznie prowadzone badania sondażowe w ramach „Diagnozy Społecznej” dowodzą, że poziom zaufania w polskim społeczeństwie jest niepokojąco niski. Potwierdzają to również raporty europejskie, takie jak European Social Survey, w którym Polacy znaleźli się na ostatnim miejscu wśród społeczeństw biorących udział w badaniu.
 
Szczególne trudności występują w obszarze współpracy naturalnych, wydawać by się mogło, partnerów: administracji samorządowej, nauki i biznesu. Mimo upowszechniania dobrych praktyk światowych i europejskich, jak również dostępności instrumentów finansowych, pochodzących głównie ze środków Unii Europejskiej, ranga i znaczenie partnerstw zawieranych na rzecz rozwiązywania określonych problemów są wciąż niedoceniane. Nie dostrzegana jest waga współpracy, prowadzącej do wzrostu adaptacyjności przedsiębiorstw i jednostek terytorialnych, a przecież interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów jest podstawą budowania kapitału społecznego, niezbędnego do radzenia sobie z coraz bardziej złożonymi wyzwaniami, jakie przynosi rzeczywistość.
 

 • Jak zatem skutecznie integrować i zachęcać do współpracy samorządy, naukę, biznes, organizacje społeczne?
 • Jakie są wymierne korzyści z tej współpracy?
 • Jakie instrumenty wspierania działań partnerskich proponuje Komisja Europejska w nadchodzącej perspektywie 2014-20?
 • Jak do podejmowania wspólnych inicjatyw na linii samorząd-samorząd, samorząd-biznes, biznes- nauka i inne. będą zachęcały Władze Województwa Mazowieckiego, stosując instrumentarium nowego Regionalnego Programu Operacyjnego?

Na te i inne pytania padną odpowiedzi podczas konferencji, do udziału w której serdecznie zapraszamy przedstawicieli nauki, administracji publicznej, organizacji społecznych i okołobiznesowych, jak również inne osoby zainteresowane powyższą problematyką.
 
W programie konferencji:

 • Prezentacja założeń i dorobku projektu „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji”
 • Prezentacja partnerstw utworzonych w ramach projektu
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) – nowe instrumenty współpracy jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r.
 • Partnerstwo dla rozwoju Mazowsza – założenia nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-20
 • Polskie partnerstwa – fikcja czy szansa rozwojowa?
 • Wręczenie nagród w konkursie na Najciekawszą Inicjatywę Innowacyjną w Regionie

Zarejestruj się online

Konferencja bezpłatna. Liczba uczestników jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje: Anna Wolska, ZPWIM, tel. 784 004 002, email: anna.wolska@zpwim.pl

Copyright by Paweł Słabik