NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

III etap konsultacji Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczyna konsultacje publiczne II projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Prace związane z przygotowaniem projektu PROW rozpoczęły się w 2012. W kwietniu 2013 r. rozpoczęto proces szerokich konsultacji publicznych obejmujący „Wstępny zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” oraz I projekt PROW 2014-2020.

Dokument został opracowany na podstawie przepisów UE, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i projektów aktów wykonawczych KE.

W obecnie przedkładanym projekcie PROW 2014-2020 uwzględniono część uwag zgłoszonych w trakcie procesu konsultacji oraz w ramach oceny ex-ante i uzupełniono część diagnostyczno-strategiczną. Zmodyfikowano i doprecyzowano opisy poszczególnych działań. Dodano także rozdziały dotyczące kwestii budżetowych oraz monitorowania i oceny.

Po zakończeniu obecnego etapu konsultacji projekt Programu zostanie przedłużony do akceptacji Rady Ministrów, po czym zostanie przekazany do uzgodnień z Komisją Europejską.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do przekazywania uwag do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2014 r. Ministerstwo uprzejmie prosi o przekazywanie uwag wyłącznie na wkrótce udostępnionym FORMULARZU elektronicznym.

II wersja PROW 2014-2020

Apel w sprawie instrumentu „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność”

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność to dobrowolny instrument proponowany przez Komisję Europejską. Po pierwsze umożliwia korzystanie z wszystkich funduszy nowej perspektywy. Po drugie, można go stosować zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich. Po trzecie, kierowany jest nie tylko do Lokalnych Grup Działania. Zachęcamy do podpisania Apelu dotyczącego instrumentu "Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność", w którym organizacje pozarządowe i lokalne grupy działania postulują o jak najszersze zastosowanie tego mechanizmu w Regionalnych Programach Operacyjnych.

Podczas Rzeczpospolitej Lokalnej apel o wsparcie rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną odpisali m.in. Henryk Wujec, doradca Prezydenta RP, Jakub Wygnański, Prezes Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich, Bohdan Skrzypczak, Prezes Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Piotr Frączak, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz kilkadziesiąt innych osób.

Zobacz Apel

Źródło: Decydujmy Razem.

Uzasadnienie potrzeby wdrażania w Polsce RLKS/CLLD

Instrument dotyczący Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS/CLLD) opisany jest w art. 28 – 31 projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 5 funduszy.

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) jest rozszerzeniem na lata 2014-2020 podejścia LEADER, zastosowanego w obecnym okresie programowania w Osi 4 PROW, w taki sposób, że:

  • RLKS może być zastosowany nie tylko na obszarach wiejskich, ale także miejskich, 

  • w ramach RLKS można wykorzystać nie tylko Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale także Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Morski i Rybacki oraz Fundusz Spójności (ten ostatni raczej w najmniejszym zakresie).

Obecnie w Polsce funkcjonuje wg podejścia LEADER, 336 Lokalnych Grup Działania w ramach Osi 4 PROW 2007-2014 oraz podobnie do tego modelu – 48 Lokalnych Grup Rybackich w ramach Osi Priorytetowej 4 PO RYBY.

Zgodnie z Założeniami Umowy Partnerskiej, przyjętych przez Rząd RP w dniu 15 stycznia 2013 r.: Podstawowym celem RLKS jest zwiększenie udziału społeczności lokalnej w programowaniu i zarządzaniu rozwojem danego obszaru. W ten sposób współpraca i wspólne definiowanie potrzeb i problemów oraz propozycji ich rozwiązań prowadzi do spójnego i zrównoważonego rozwoju danego obszaru i powoduje wzrost aktywności lokalnej społeczności oraz przyczynia się do budowania kapitału społecznego.

Zobacz Uzasadnienie potrzeby wdrażania w Polsce RLKS/CLLD

Rozporządzenia Parlementu Europejskiego i Rady UE

Przedstawiamy Państwu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013, 1305/2013 oraz 1306/2013, z dnia 17 grudnia 2013 roku.

Rozporządzenie nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

Rozporządzenie nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.

Rozporządzenie nr 1306/2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008

Propozycja zmian regulacji prawnych dot. sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej  opracowało propozycję zmian legislacyjnych, ułatwiających prowadzenie przez rolników tzw. sprzedaży bezpośredniej.

Celem proponowanych zmian jest:

  • uporządkowanie formalnego statusu tej działalności;
  • stworzenie możliwości wprowadzenia ułatwień w procedurze jej rejestracji zarówno pod kątem podatkowym, jak i sanitarno-weterynaryjnym;
  • poszerzenie jej zakresu.

Fundacja sugeruje rozbudowanie definicji działalności rolniczej o drobne, ograniczone różnymi warunkami, przetwórstwo i sprzedaż oraz uelastycznienie przepisów higieniczno-sanitarnych w odniesieniu do tego drobnego przetwórstwa, mieszczącego się w poszerzonej definicji działalności rolniczej.

Ponadto proponuje, aby tak zdefiniowaną poszerzoną działalność rolniczą określać terminem „produkcja powiązana”, który oznacza przetwarzanie na bazie własnego surowca, we własnym zakresie i we własnym gospodarstwie, połączone ze sprzedażą do konsumenta końcowego lub zakładu (sklepu detalicznego, restauracji, stołówki szkolnej), który sprzedaje produkt do konsumenta końcowego.

Zobacz zmiany w przepisach, regulujące działalność rolników

Apel w sprawie RLKS

Organizacje skupione wokół Stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 wyrażają niepokój dotyczący planów wykorzystania w Polsce mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS, art. 32-35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy EFSI). O ile zapisy Umowy Partnerstwa wydają się zachęcające, to jednak bardzo niepokojąca jest nieobecność mechanizmu RLKS w zdecydowanej większości projektów Regionalnych Programów Operacyjnych. Tylko dwa urzędy marszałkowskie podjęły prace nad zastosowaniem RLKS na terenie swoich województw. Większość Zarządów Województw, które tego nie zrobiły, nie podaje żadnych argumentów takiego stanu rzeczy. 

Niepokojąca jest również marginalizacja dyskusji nad zastosowaniem instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność ze strony administracji lokalnej i centralnej, często bez twardych argumentów co do nieprzydatności jego mechanizmów w ramach systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020. 

ZOBACZ APEL W SPRAWIE RLKS.

Program Gospodarki Niskoemisyjnej na terenach wiejskich

Forum Inicjatyw Rozwojowych

Niniejszy raport został opracowany w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Rady Programowej Fundacji Europejskiej Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Efektywności – ETA. Opracowanie zbiorcze wykonane pod kierunkiem prof. PW Krzysztofa Żmijewskiego.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może być szansą na wyrównanie warunków rozwoju, tym bardziej, że zróżnicowanie zasobów obszarów wiejskich tworzy szerokie możliwości kreowania innowacji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Mogą one stać się jednym z ważniejszych czynników rozwoju obszarów wiejskich, redukując deficyty w zaopatrzeniu w energię i tym samym stabilizując warunki prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej oraz mogą stanowić źródło dodatkowych dochodów mieszkańców wsi.

Pobierz raport

Copyright by Paweł Słabik