NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska – konferencja

Serdecznie zapraszamy na konferencje pt "Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska" organizowaną przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Jest to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna realizowana przez FDPA i dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oddział Radom, ul. Chorzowska 16/18 w dniu 26 lutego 2014 roku.

Program Konferencji

Konkurs Impuls Biznesu

Impuls do biznesuImpuls do biznesu organizowany jest przez VRP – spółkę z sektora private capital i redakcję dziennika gospodarczego "Puls Biznesu", przy współpracy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest skierowany do mikro, małych i średnich firm działających w dowolnym sektorze, a także do osób niebędących przedsiębiorcami, które mają ciekawy pomysł na biznes. Zgłaszać można w nim zarówno innowacyjne produkty, usługi, technologie, procesy sprzedaży, modele działalności, sposoby dotarcia do klienta jak również modele dystrybucji produktów czy usług. Oprócz wsparcia finansowego na wdrożenie zwycięskich pomysłów, laureaci zostaną objęci wsparciem doradczym przez organizatora inwestycyjnego – firmę VRP – Very Remarkable Projects (Bardzo Niezwykłe Projekty).

A zatem – innowatorzy na start! Na Wasze Bardzo Niezwykłe Projekty czekamy do 7 kwietnia br.

Czytaj więcej

Konsultacje mazowieckiego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 12 września do 11 października 2013 r.

Projekt uchwały zostanie:

1)     opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl, na stronach internetowych www.mazovia.plwww.dialog.mazovia.plwww.ngo.pl;

2)     przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl;

3)     wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, pok. 242, oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

a)     Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,

b)    Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,

c)     Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,

 

e)     Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4.

 

 

Opinie do projektu należy składać na udostępnionym formularzu w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1)     osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul Skoczylasa 4;

2)     osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na adresy wskazane w ust. 3 pkt 3 lit. a-e;

3)     drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl;

4)     za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego pod nr telefonu 
22 59 79 172, 59 79 298, e-mail: dialog@mazovia.pl.

Źródło:http://ngo.um.warszawa.pl/

Nowe szkolenia – Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej jest to projekt współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jest on inicjatywą partnerską 4 Lokalnych Grup Działania z 2 województw:

  • LGD „Razem dla Radomki” – woj. mazowieckie,
  • LGD JAKSA – woj. małopolskie,
  • LGD Korona Północnego Krakowa – woj. małopolskie
  • oraz LGD „Dziedzictwo i Rozwój” – woj. mazowieckie.

Projekt będzie realizowany do września 2014 r.

Szczególny nacisk w tym projekcie został położony na wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania takich jak e-learning i e-book. Zakres szkoleń realizowanych przez poszczególne Grupy Działania jest bardzo szeroki i wynika z potrzeb lokalnego rynku.

W przypadku LGD „Razem dla Radomki” są to szkolenia e-learningowe:

W przypadku LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa:

W przypadku LGD „Dziedzictwo i Rozwój”:

W przypadku LGD „JAKSA”:

Copyright by Paweł Słabik