NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Wytyczne dla podmiotów lokalnych dotyczące rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Przedstawiamy Państwu publikację opracowaną przez ekspertów w dziedzinie rozwoju lokalnego: Paula Soto i Petera Ramsdena oraz zredagowany przez Komisję Europejską.

Niniejszy przewodnik dotyczący rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS)opublikowano na początku okresu programowania 2014–2020 w celu zapewnienia osobom bezpośrednio zaangażowanym w lokalne grupy działania pewnych praktycznych narzędzi i wskazówek dotyczących realizowania RLKS w różnym kontekście.

Przewodnik ten jest uzupełnieniem „Wytycznych dotyczących rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych”2, który wydały dyrekcje generalne zajmujące się europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, aby pomóc organom państw członkowskich w stworzeniu warunków pozwalających na efektywne wykorzystanie RLKS w zawieranych przez nie umowach partnerstwa oraz w uwzględnieniu projektu takich warunków w ich programach.

Pobierz przewodnik w języku polskim

Pobierz przewodnik w języku angielskim

Informujemy o naborze wniosków prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania Razem dla Radomki

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje, iż w dniach od 16 do 30 września 2014 r. przyjmować będzie wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie działań: Odnowa i Rozwój Wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Małe Projekty.

Samorządowy Menedżer Energii SME – Nowy Kierunek Studiów Podyplomowych !

Mazowiecka Agencja Energetyczna zaprasza na studia podyplomowe Samorządowy Menedżer Energii (SME), realizowane przez Wyzszą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

INFORMACJA w serwisie internetowym Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl

SME skierowany jest do : urzędników samorządu terytorialnego, pracowników lub kandydatów na pracowników urzędów gmin, powiatów lub urzędów szczebla regionalnego z województwa mazowieckiego oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, a także przedsiębiorstw komunalnych.

Celem projektu jest dostarczenie studentom wiedzy z zakresu efektywności energetycznej  w jednostkach samorządu terytorialnego, jak również pozyskanie oraz rozwinięcie wiedzy z zakresu prawnych, technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i środowiskowych uwarunkowań wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i obrotu energią pozyskiwaną ze źródeł konwencjonalnych oraz odnawialnych.
Istotnym aspektem jest również zaprezentowanie praktycznych rozwiązań w zakresie  bezpieczeństwa energetycznego na szczeblu lokalnym, w tym przede wszystkim planowania, zarządzania i finansowania energetyki.

 
O terminie rekrutacji poinformujemy w najbliższym czasie – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ, LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!

Więcej informacji również na stronie : www.wseiz.pl

źródło: mae.com.pl

Targi Nauki i Kooperacji

Zapraszamy serdecznie na Galę Otwarcia drugiej edycji Targów Nauki i Kooperacji, która odbędzie się 9 września br. o godz. 10.00 na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Targi Nauki i Kooperacji to wydarzenie, którego celem jest zwiększenie świadomości na temat innowacyjnych rozwiązań nauki, a także ich roli w rozwoju przedsiębiorstw, przedstawienie oferty instytucji naukowo-badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu i zaprezentowanie osiągnięć w zakresie wdrażania innowacji.

Targom towarzyszyć będzie konferencja pt.: „Wykorzystaj swoją kreatywność: generowanie i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych”. Jej program można znaleźć tutaj

Targi Nauki i Kooperacji, inicjatywa promująca postawy proinnowacyjne w regionie województwa mazowieckiego, organizowane są ramach projektu systemowego pn. Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI), realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji.

Czytaj więcej

Copyright by Paweł Słabik