NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Ecoprojekt w Dolinie Radomki

LGD Razem dla Radomki zachęca wszystkich mieszkańców Doliny Radomki do aktywnego uczestnictwa w dbaniu o nasze środowisko poprzez ekologiczne ogrzewanie. To nie tylko sposób na spełnienie nowych norm prawnych, ale także wyraz naszej troski o czyste powietrze i zdrową przyszłość naszego regionu. Działajmy razem na rzecz „Czystego powietrza w Dolinie Radomki”!

Aktywne NGO – ruszył konkurs na najaktywniejsze organizacje, inicjatywy, lokalnych liderów i animatorów kultury.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w czwartej edycji konkursu „Aktywne NGO” mającym na celu wybór:

 
 • najciekawszej inicjatywy organizacji pozarządowje i wolontariatu w 2022 i 2023 roku,
 • najaktywniejszych organizacji pozarządowych w 2022 i 2023 roku,
 • lokalnego lidera społeczności lokalnych – NGO,najciekawszych działań wolontariackich w 2022 i 2023 roku,
 • animatora kultury.
 

Rozwijaj się z funduszami europejskimi

 

Spotkanie będzie idealną okazją do poznania programów realizowanych przez PARP w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027 przygotowanych dla przedsiębiorców MŚP z Polski Wschodniej m.in.: programy dla startupów, GOZ. Nowe programy otwierają wiele możliwości dla rozwoju firm w Polsce. Każde spotkanie stacjonarne to możliwość indywidualnych rozmów z ekspertami PARP.

 

Projekt GO MAZOVIA LIFE PL

To nazwa projektu, który ma uporządkować gospodarkę odpadami na terenie województwa mazowieckiego i zmienić obecny system na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

 

Dzięki niemu mazowieckie gminy stworzą lepsze warunki do realizacji zadań własnych w tym obszarze, a mieszkańcy będą mieć zagwarantowany dostęp do ekologicznej i przyjaznej środowisku infrastruktury do zagospodarowania odpadów.

 

By pozyskać środki na realizację projektu, 5 września 2023 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego złożył wniosek (tzw. Concept Note) do programu LIFE. Planuje się, że projekt będzie trwać od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2034 r. Budżet przedsiewziecia to ponad 18 mln euro, z czego kwota dofinansowania z programu LIVE wynosi ponad 11 mln euro. Do konsorcjum projektowego należą:

 
 • Koordynator Konsorcjum: Samorząd Województwa Mazowieckiego
 • Współbeneficjenci:
  • MBPR – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego,
  • 26 gmin województwa mazowieckiego, w tym:
   • 9 gmin miejskich (w tym 3 gminy miejskie na prawach powiatu),
   • 8 gmin miejsko-wiejskich,
   • 9 gmin wiejskich,
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie sp. z o.o.,
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
  • Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o. Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu,
  • Fundacja Frank Bold,
  • Polskie Stowarzyszenie Zero Waste,
  • Federacja Polskich Banków Żywności.
 

Samorząd województwa dopuszcza możliwość poszerzenia składu konsorcjum projektowego, dlatego zapraszamy wszystkich, którzy maja pomysł/wizję na transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, którą by chciał zrealizować w ramach projektu.

 

Na podstawie klasyfikacji stref województwa mazowieckiego za rok 2022 stwierdzono potrzebę realizacji działań naprawczych mających na celu poprawę jakości powietrza ze względu na ochronę zdrowia ludzi w trzech strefach województwa mazowieckiego:

 • aglomeracji warszawskiej – do klasy C zakwalifikowano strefę ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego dwutlenku azotu oraz poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10,
 • mieście Radom – do klasy C zakwalifikowano strefę ze względu na przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10,
 • strefie mazowieckiej – do klasy C zakwalifikowano strefę ze względu na przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.
 

Największym problemem w skali województwa mazowieckiego są podwyższone stężenia benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10. Podobnie jak w latach poprzednich, wysokie wartości stężeń tego zanieczyszczenia rejestrowano w okresach grzewczych (styczeń-marzec, październik-grudzień). Przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 zarejestrowano w 2022 r. na połowie stacji pomiarowych w województwie mazowieckim. Główną przyczyną przekroczeń była emisja pochodzącą z indywidualnego ogrzewania budynków.

 

Źródło: powietrze.gios.gov.pl

Copyright by Paweł Słabik