NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Strona Główna

Wsparcie dla innowacyjnych pomysłów rolników i mikroprzedsiębiorstw w LGD „Razem dla Radomki”

Stowarzyszenie Razem dla Radomki
Istotą rozwoju lokalnego jest stworzenie korzystnych warunków do wykorzystania aktywności społeczności lokalnej. Jest to możliwe poprzez efektywniejsze wykorzystanie lokalnych zasobów intelektualnych, kulturowych, społecznych oraz gospodarczych. Aktywna społeczność lokalna, w tym zwłaszcza lokalni przedsiębiorcy, stymulują rozwój innowacji na obszarach wiejskich. By mogli tego dokonać, potrzebuję wsparcia zarówno ze strony lokalnych samorządów ale także organizacji, czy też instytucji publicznych i prywatnych, a niekiedy także organizacji pozarządowych dysponujących środkami finansowymi wspierającymi lokalny potencjał gospodarczy – często znacznymi środkami Unii Europejskiej. Taki rodzaj wsparcia oferuje Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” (LGD). W 2009 roku LGD pozyskała n rzecz rozwoju lokalnego 6 gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wolanów, Wieniawa i Zakrzew kwotę 6 747 952,00 PLN z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Część tych środków jest do pozyskania przez lokalnych przedsiębiorców lub osoby fizyczne, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą na tym obszarze. Mają oni możliwość skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach dwóch działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej”.

 

Nie każdy pomysł na rozpoczęcie, czy też rozwój przedsięwzięcie gospodarczego zostanie pozytywnie oceniany przez Radę LGD, a tym samym skorzysta ze wsparcia finansowego. Przy wyborze wniosków/operacji Rada kieruje się założeniami zawartymi w opracowanej przez LGD „Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” na lata 2009 – 2014” (LSR). Realizując ten dokument LGD przyczynia się m.in. do tworzenia warunków do ukierunkowania innowacyjności lokalnych zarówno w aspekcie rozwoju technicznego i technologicznego, jak i organizacyjnego i intelektualnego, wykorzystania lokalnego potencjału turystycznego i krajoznawczego, lokalnych produktów i usług. Temu celowi służy zarówno wybór i sposób sformułowania przedsięwzięć, jak i zaproponowane kryteria oceny operacji w ramach przedsięwzięć, wskazanie grup działalności gospodarczej, które najefektywniej przyczynią się do rozwoju obszaru.

 

Za innowacyjny pomysł może zostać uznana inicjatywa Wnioskodawcy działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, który wykaże, iż jego działalność gospodarcza:

  • dotyczyć lub wpływać ma na rozwój turystyki i rekreacji, wykorzystywać będzie lokalne zasoby kulturowe, historyczne lub przyrodnicze – LGD preferuje operacje służące rozwojowi turystyki i rekreacji w oparciu o lokalne zasoby, w szczególności tworzenia i rozbudowy bazy turystycznej, usług na rzecz turystyki, usług okołoturystycznych. Preferuje również operacje wnoszące nową jakość do już istniejących zasobów turystycznych obszaru LSR i jej oferty turystycznej. Preferowane są operacje, które w jak największym stopniu opierają działania na zasobach lokalnych oraz dziedzictwie (2 pkt. przy ocenie operacji przez Radę LGD).
  • ma charakter nowatorski w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter innowacji na terenie Gmin należących do LGD. Zaliczyć tu należy np.: nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych (Domaniowskie Morze, Dolina rzeki Radomki, wykorzystanie słomy na potrzeby energetyczne przedsiębiorstw i gospodarstw domowych) rozwój nowych rodzajów produkcji lub usług (np. spływy kajakowe dolina Radomki, wypożyczalnie sprzętu pływającego w Domaniowie, otwarcie biura świadczącego usługi finansowe dla lokalnych przedsiębiorców itp.), zaspokojenie potrzeb, które były pomijane w dotychczasowych działaniach (np. wypromowanie papryki jako produktu lokalnego i rozwój przetwórstwa tego warzywa), modernizację tradycyjnych form technologii (np. zakup maszyn oszczędzających koszty zużycia energii w przedsiębiorstwie itp.), rozwój nowych funkcji obszaru, nowy sposób angażowania społeczności lokalnej w rozwój, itp. (2 pkt. przy ocenie operacji przez Radę LGD).
  • działalność gospodarcza jest/będzie prowadzona przez osobę/podmiot doświadczony w realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych – w ramach tego kryterium Rada dokona oceny opis zarządzania projektem przez wnioskodawcę, jego doświadczenie w odniesieniu do zakresu tematycznego wniosku i zasięgu projektu, zaplecze techniczno-organizacyjne, zaangażowaną kadrę w realizację projektu (1 pkt. przy ocenie operacji przez Radę LGD).

 

Z kolei za innowacyjny pomysł może zostać uznana inicjatywa Wnioskodawcy działania „Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej”, który wykaże, iż jego działalność gospodarcza:

  • przyczynia się do promowania walorów obszaru działania LGD – przy ocenie Rady preferowane się operacje uwzględniające działania w zakresie promocji walorów obszaru LGD lub upowszechniania informacji na ich temat. Oceniany jest również wpływ realizacji operacji na upowszechnianie wiedzy o obszarze LGD i współkreowanie jej wizerunku (2 pkt. przy ocenie operacji przez Radę LGD).
  • jest oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów albo lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego – preferowane są operacje, które w jak największym stopniu opierają działania na zasobach oraz dziedzictwie lokalnym: lokalne produktu, wyroby rzemieślnicze, rękodzieło itp. (2 pkt. przy ocenie operacji przez Radę LGD).
  • działalność gospodarcza jest/będzie prowadzona przez osobę/podmiot doświadczony w realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych – opis jw. (1 pkt. przy ocenie operacji przez Radę LGD).
  • ma charakter nowatorski w odniesieniu do obszaru LGD – opis jw.(2 pkt. przy ocenie operacji przez Radę LGD).

 

Istotną kwestią jest określenie, jak innowacyjne będą operacje faktycznie zrealizowane w ramach LSR do roku 2014, a w zasadzie jak innowacyjni będą potencjalni Wnioskodawcy z tego obszaru. Musza być oni świadomi, iż innowacyjność ich operacji wpływa nie tylko na ocenę Rady LGD i pozycje wniosku na liście rankingowej operacji skierowanych do dofinansowania, ale w dalszej perspektywie określa ich pozycję konkurencyjną na rynku.


Starsze wiadomości →

Copyright by Paweł Słabik