NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w konkursie na „Innowacyjną organizację”

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w konkursie na „Innowacyjną organizację”.

Konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” organizowany jest przez Fundację Innowacji i Rozwoju. W roku bieżącym odbywa się 4. edycja konkursu, którego celem jest upowszechnienie wiedzy oraz umacnianie postaw proinnowacyjnych w gospodarce oraz w społeczeństwie. Głównym przesłaniem konkursu jest identyfikowanie i promowanie nowych oraz istniejących inicjatyw/projektów o charakterze innowacyjnym i rozwojowym, w tym wspieranych ze środków unijnych, w różnych obszarach życia gospodarczego i społecznego Polski.

Konkurs ma charakter otwarty, mogli wziąć w nim udział przedsiębiorcy, gminy oraz organizacje i inne podmioty. Odbywa się on na dwóch szczeblach: wojewódzkim (regionalnym) oraz ogólnopolskim.

Patronat na konkursem objęli: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Komisja Europejska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i Giełda Papierów Wartościowych.

30 września br. Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zgłosiła swój udział w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” w kategorii „Innowacyjna organizacja”.

LGD „Razem dla Radomki” przyczynia się do wzrostu atrakcyjności i rozwoju gospodarczego całego obszaru poprzez aktywizację społeczeństwa i wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru. Celem działania Stowarzyszenia jest popieranie aktywizacji mieszkańców z gmin, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez różnicowanie działalności i tworzenie pozarolniczych źródeł dochodu oraz zaspakajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi. Cele te są realizowane poprzez rozwój przedsiębiorczości, dążenia do wzrost konkurencyjności gospodarczej jak również dążenia do poprawy atrakcyjności turystycznej tego obszaru. Od września 2009 roku „Razem dla Radomki” podjęło szereg działań służących rozwojowi obszaru i społeczności lokalanej. Można wśród nich wymienić realizacje projektów PO KL („Bądźmy aktywni – sięgajmy po nową więdzę”, „Wieś aktywna – inicjatywa gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców obszarów wiejskich”, „Nowe kwalifikacje – kluczem do pracy” oraz „TY i JA – integracja rodzin z dysfunkcjami społecznymi z Gminy Wieniawa”), projektów finansowanych ze śródeł zewnętrznych („Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” oraz „Nieakademicka szkoła twórczego pisania”) czy też szereg szkoleń i konferencji (np. Konferencja „Kształtowanie produktów turystycznych na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” oraz Konferencja „Leader jako efektywna metoda pobudzania i finansowania lokalnych inicjatyw i ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich). Za sukces w działaniu Stowarzyszenia można z pewnością uznać wpis lokalnego specjału „Papryki Przytyckiej” na listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

O wyniku konkursu poinformujemy Państwa na stronie internetowej po 16 grudnia 2011 r.


← Archiwum

Copyright by Paweł Słabik