NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Archiwum Grudzień 2014

 


 

12 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020).

Polska jest jednym z trzech krajów, które zakończyły negocjacje. W ramach PROW 2014-2020 do wykorzystania będzie łącznie 13 513 295 000 euro, w tym: 8 598 280 814 z budżetu UE (EFRROW) i 4 915 014 186 euro wkładu krajowego.

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Program będzie realizował sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:

  • Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
  • Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
  • Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
  • Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
  • Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
  • Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

 


 
E-wolontariat

E-wolontariatem, czyli wirtualnym wolontariatem określamy rodzaj wolontariatu, polegający na wykonywaniu zadań w całości lub częściowo poza organizacją z wykorzystaniem komputera i Internetu bądź też korzystając z innych urządzeń podłączonych do Internetu. To co różni e- wolontariat od telepracy to wykonywanie czynności zleconych przez sieciowych wolontariuszy pracują na rzecz organizacji non-profit, szkół, w ramach programów rządowych lub dla podmiotów pożytku publicznego. Sieciowi wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia od firm nastawionych na zysk, lecz pracują na rzecz organizacji non-profit, szkół czy innych instytucji realizujących często oddolne inicjatywy.

 

Misją działania Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” jest realizacja inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, aktywizacja społeczeństwa, promocja kultury, turystyki, przedsiębiorczości. Realizujemy działania, które przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności i rozwoju gospodarczego całego obszaru LGD poprzez aktywizację społeczeństwa i wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru. W swoich działaniach stawiamy na innowacyjność i efektywność, stale wykorzystując nowe media, a przede wszystkim Internet, jako główny komunikator z naszymi odbiorcami. Poprzez 4 lata udało nam się stworzyć portale internetowe, które miesięcznie odwiedza ponad 50 tysięcy osób. Dlatego, w związku z prężnym rozwojem poszukujemy osób, które zechciałyby podjąć z nami współpracę, zdobyć wiedzę z zakresu funduszy unijnych, przygotowywania wniosków, grantów, ale również działań związanych z kreacją przestrzeni kultury, kreacją działań w Internecie.

Czytaj więcej

 


 
E-wolontariat

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność jest specjalnym narzędziem, które można stosować na poziomie niższym niż regionalny i które uzupełnia inne rodzaje wsparcia zapewnianego na poziomie lokalnym. Może aktywować i angażować lokalne społeczności i organizacje, tak by przyczyniały się do inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

RLKS wzmacnia spójność terytorialną i umożliwia osiągnięcie konkretnych celów politycznych, także w ramach stosunków z partnerami spoza UE. Umożliwia uzyskanie długotrwałego wzrostu dzięki skutecznemu wykorzystaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych z myślą o tworzeniu nowych miejsc pracy dobrej jakości i przedsiębiorstw z uwzględnieniem kierowanych przez społeczność działań w dziedzinie zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju, zgodnie ze strategią „Europa 2020”.

 

Pobierz

 


 

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych z cyklu „Środa z Funduszami dla…”. W czasie spotkań przedstawimy informacje o planowanych w nowym budżecie unijnym środkach dla różnych grup osób i instytucji. Na styczniowe spotkanie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Spotkania przez nas organizowane odbywają się cyklicznie od października 2014 roku do marca 2015 roku, w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 12:00-15:15 w Warszawie. Podobne spotkania odbywają się również w innych miastach (sprawdź lokalizacje ). Najbliższe spotkanie nosi tytuł:

 

„Środa z Funduszami dla jednostek samorządu terytorialnego”
7 stycznia 2015 r. w godz. 12:00-15.15
Warszawa, ul. Żurawia 3/5, sala N035

 

Podczas spotkania przedstawimy zagadnienia związane m.in. z:

  • podstawowymi założeniami funduszy europejskich na lata 2014-2020
  • możliwościami uzyskania dofinansowania dla jednostek samorządu terytorialnego w obszarach:

– wsparcia potencjału i sprawności działania JST
– rozwijania współpracy, w tym międzysektorowej
– działań JST związanych z infrastrukturą społeczną
– działań JST związanych z infrastrukturą techniczną i środowiskową

  • źródłami informacji o funduszach europejskich

W związku z trwającymi pracami nad zatwierdzeniem przyszłych programów, na spotkaniu przedstawione będą informacje o charakterze ogólnym, zgodne z oficjalnymi dokumentami i obecnym stanem prac.

 

Po zakończeniu spotkania zapraszamy na indywidualne konsultacje.

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu organizowanym przez Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prosimy o przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego na adres: spotkania@cpe.gov.pl.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (22) 378 31 77.

 


 

Copyright by Paweł Słabik