NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Archiwum Kwiecień 2014

 


 

Zostały jeszcze dwa tygodnie na zgłoszenie się do konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2014, organizowanego przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy. Tegoroczna pula nagród wynosi 85 tys. Zł. Wśród dotychczasowych laureatów znalazły się firmy z różnych branż zarówno nowych technologii, jak i oferujących produkty wytwarzane za pomocą tradycyjnych metod. Warto zatem zgłosić swój biznes do konkursu lub informować o nim znajomych. Honorowy patronat nad konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

Zeszłoroczny Mikroprzedsiębiorca Roku firma Digital Core Design to kolejny przykład, że polscy mikroprzedsiębiorcy to ludzie kreatywni, konsekwentnie realizujący swoje cele. DCG jest twórcą i producentem najszybszego procesora na świecie, a stosowane rozwiązania technologiczne znajdują zastosowanie m.in. w satelitach, samolotach, urządzaniach przemysłowych czy w elektronice użytkowej. Licencje DCG na wybrane innowacje zostały kupione przez takie firmy jak Intel, Sony, Philips czy Siemens.

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku jest organizowany już po raz dziesiąty. Jego celem jest wspieranie drobnych przedsiębiorców. Zgłaszać się do niego można poprzez formularz zamieszczony na stronie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy do 13 kwietnia 2014 roku. Konkurs przeznaczony jest dla firm, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Czytaj więcej

 


 

„W związku z programowaniem instrumentu RLKS w załączeniu przesyłam do Państwa wiadomości dokument Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce.

 

Niniejszy materiał odnosi się do wszystkich funduszy, z których można realizować RLKS tj.: EFS, EFRR, EFRROW, i EFMR oraz jest wynikiem współpracy między Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

 

Materiał uszczegóławia zapisy zawarte w Umowie Partnerstwa dotyczące RLKS. Ponadto ww. Zasady… wskazują jakie kwestie będą regulowane w ustawie o realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność opracowanej przez Ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i wspólnym rozporządzeniu wydanym przez Ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, Ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Ustawa oraz rozporządzenie będą określały sposób oraz warunki wdrażania RLKS ze wszystkich funduszy. Niniejsze zasady mają zatem charakter przejściowy. Zadaniem w/w zasad jest  wskazanie warunków brzegowych realizacji RLKS jak również rekomendowanych rozwiązań.

 

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) – ang. Community led  local development (CLLD) – to nowy instrument terytorialny – wprowadzony przez KE do realizacji w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Instrument ten bazuje na stosowanym w latach 2007-2013 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyby) podejściu LEADER i zachowuje jego podstawowe założenia.”

ZASADY REALIZACJI RLKS

 


 

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Razem dla Radomki, które odbędzie się w dniu 18 marca 2013 r. o godzinie 12.00, w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku przy ul. Wareckiej 19.

Podczas zebrania zaprezentowane zostaną m.in sprawozdania Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu z działalności Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” za rok 2013 r.

 


 

W kolejnym etapie Program zostanie przekazany do Komisji Europejskiej (KE) w celu negocjacji zapisów zawartych w dokumencie. W ciągu następnych 6 miesięcy, przy sprawnym przebiegu negocjacji, Komisja Europejska powinna zatwierdzić Program.

Prace związane z przygotowaniem Programu trwały od 2012 r. Dokument został opracowany na podstawie przepisów UE, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz projektów aktów wykonawczych KE.

Program stanowić będzie podstawę realizacji II filara Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce w latach 2014-2020 i jest jednym z elementów Umowy Partnerstwa, która została przyjęta przez Radę Ministrów i przesłana Komisji Europejskiej w dniu 10 stycznia 2014 r.

Na realizację Programu w latach 2014-2020 przeznaczono, łącznie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowych środków publicznych, kwotę ponad 13,5 mld euro.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w konsultacjach publicznych PROW 2014–2020. Zgłoszone w trakcie konsultacji postulaty i opinie, umożliwiły zaprojektowanie rozwiązań, które w okresie realizacji Programu zapewnią skuteczne wsparcie rozwoju i modernizacji rolnictwa oraz obszarów wiejskich w Polsce.

W załączniku Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

 


 

Już 1 maja obchodzić będziemy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Chcąc zachęcić Polaków do wspólnego świętowania, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z licznymi partnerami z całej Polski (m.in. Urzędami Marszałkowskimi, instytucjami wdrażającymi fundusze unijne, beneficjentami oraz Telewizją Polską) przeprowadzi szereg działań, które podsumują ostatnie 10 lat rozwoju naszego kraju i zaprezentują skalę zmian, jakie nastąpiły w naszym kraju dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich.

Głównymi elementami obchodów są:

  • Dni Otwarte Funduszy Europejskich, które odbędą się w całej Polsce w dniach od 1 do 11 maja. Beneficjenci otworzą wtedy swoje projekty bezpłatnie, ze zniżką lub zapewnią dodatkowe atrakcyjne aktywności, jak np. umożliwienie zwiedzenia niedostępnych na co dzień miejsc, typu: hale produkcyjne, kulisy teatru, budowana stacja metra itp.
  • akcja promocyjna na antenach Telewizji Polskiej oraz w mediach partnerskich, w ramach której zostanie wyemitowanych m.in. kilkanaście rodzajów audycji, przeprowadzone będą konkursy dla widzów itp.
  • wydarzenia plenerowe, które zostaną zorganizowane 1 maja w 16 województwach naszego kraju.

We wszystkich atrakcjach organizowanych przez beneficjentów w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich można wziąć udział. Wystarczy skorzystać z wyszukiwarki atrakcji. Zachęcamy do korzystania z licznych atrakcji przygotowanych w ramach Dni Otwartych, do udziału w imprezach plenerowych oraz oglądania programów telewizyjnych!

 


 

Copyright by Paweł Słabik