NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Archiwum Luty 2014

Wstępne propozycje dotyczące Nowej Perspektywy Finansowej zostały zaprezentowane przez Komisję Europejską 29 czerwca 2011 r., tj. ponad dwa i pół roku temu. Osiągnięty kompromis polityczny zakładał, że maksymalna ogólna kwota na wydatki dla UE– 28 w latach 2014–2020 w środkach na zobowiązania wyniesie 959,9 mld EUR, co stanowi 1,00% DNB UE, a w środkach na płatności – 908,4 mld EUR, co stanowi 0,95% DNB UE1.

Wydatki zostaną pogrupowane w sześciu działach mających odzwierciedlać polityczne priorytety Unii, z zapewnieniem niezbędnej elastyczności w interesie skutecznego przydziału zasobów. Ostatecznie w wyniku długich negocjacji Parlament Europejski zaakceptował podczas posiedzenia w dniu 19 listopada 2013 r. propozycję Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020. Rada Europejska zatwierdziła porozumienie z PE podczas swojego posiedzenia w dniu 2 grudnia 2013 r., co ostatecznie zakończyło proces programowania WRF.

Finansowane przez UE badania i innowacje, w ramach programu „Horyzont 2020” uzyskają wsparcie w wysokości prawie 80 mld EUR4. Naukowcy i przedsiębiorstwa w całej Europie mogą zatem liczyć na znacznie większe i ułatwione wsparcie UE. Program ten pomoże zmniejszyć dystans między badaniami naukowymi a rynkiem, np. poprzez wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw w wykorzystywaniu przełomowych odkryć technologicznych do tworzenia rentownych produktów o rzeczywistym potencjale komercyjnym.

Małe i średnie przedsiębiorstwa, tworzące trzon gospodarki UE, dzięki nowemu programowi COSME otrzymają wsparcie w wysokości 2,3 mld EUR5 na zwiększenie konkurencyjności i pobudzenia wzrostu gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy w Europie. COSME jest pierwszym programem UE ukierunkowanym na MŚP, który ułatwi im dostęp do rynków na terenie Unii i poza nią, a także zapewni łatwiejszy dostęp do finansowania poprzez gwarancje kredytowe i kapitał. 

Zobacz MATERIAŁ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PROGRAMOWANIA NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014 – 2020, Z UWZGLĘDNIENIEM PRIORYTETÓW MINISTERSTWA GOSPODARKI

 


 

Informujemy, że 28 stycznia 2014 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę o przyjęciu projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Konsultacje społeczne  trwają od 29 stycznia do 5 marca 2014 r. Poniżej mogą Państwo pobrać projekt RPO WM 2014-2020. Zapraszam do udziału w konsultacjach. Szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania uwag i wniosków znajdą Państwo na stronie internetowej: www.rpo.mazovia.pl .

Pobierz Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 


 

Ponad dwustu uczestników z całej Polski przyjechało do Warszawy na konferencję „Energia odnawialna szansą dla gmin”. Patronat honorowy nad konferencją objął  Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.  Jednodniowe spotkanie zorganizowali: Związek Gmin Wiejskich RP,  Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej,  Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej  oraz Stowarzyszenie Energii Odnawialnej.

 

Procesy globalne wymuszają bitwę o ogień, czyli o dostępną, tanią, odnawialną i odtwarzalną energię a mikro i mała energetyka bazująca na dostępnych źródłach odnawialnych to szansa na rozwój nie tylko społeczności lokalnej, ale przede wszystkim samorządów – mówił podczas otwarcia Wicepremier Piechociński. Minister Gospodarki nawiązał też do trwających prac legislacyjnych nad projektem ustaw energetycznych, przygotowanych w MG.

Czytaj więcej

Źródło : zgwrp.pl

 


 

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Szanowni Państwo! Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 24 stycznia 2014 r. opublikowało Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jednocześnie informując o rozpoczęciu III etapu konsultacji, które trwać będą w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2014 r.

Projekt PROW 2014-2020 zawiera niepokojące zapisy związane z wysokością wkładu własnego związanego z funkcjonowaniem Lokalnych Grup Działania. Informacje zawarte w w/w dokumencie informują nas o tym, że zaproponowana wysokość wsparcia – kosztów kwalifikowanych związanych z bieżącą działalnością i aktywizacją – wynosić będzie dla organizacji z woj. mazowieckiego maksymalnie tylko 80 % procent kosztów kwalifikowalnych operacji (w przypadku pozostałych województw intensywność pomocy wynosiłaby 85 %). Oznacza to, że wysokość wkładu własnego dla LGD z Mazowsza wynosić będzie aż 20% (podczas gdy pierwszy publikowany projekt informował nas o wysokości kosztów własnych określonych na poziomie 5 %).

Czytaj więcej

 


 

Wsparcie w starcie

Wsparcie w starcie – to pilotażowy program rządowy, wdrażany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach niego absolwenci i studenci ostatniego roku studiów wyższych mogą liczyć na niskooprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz (opcjonalnie) na utworzenie stanowiska dla osoby bezrobotnej.

O pożyczkę mogą ubiegać się pozostający bez pracy (tj. nie zatrudnieni w ramach umowy o pracę): absolwenci szkół wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu; oraz studenci ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich.

Czytaj więcej

 


 

Przesyłamy informację o konsultacjach RPO dla Mazowsza, zawierającą terminy spotkań w poszczególnych miastach. Gorąco zachęcamy do uczestniczenia w spotkaniach i zgłaszania swoich uwag, a także poruszenia obecności w RPO mechanizmu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Trzeba tam być i głośno wypowiedzieć żądanie wpisania do Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność do RPO WM.

Terminy

 


 

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Przedstawiamy Państwu stanowisko Związku Gmin Rzeczypospolitej Polskiej i uwagi do projektu Programu Rozwoju Gmin Wiejskich na lata 2014-2020.

Stosowny dokument dostępny jest pod adresem: StanowiskoZGWRP_PROW.pdf

 


 

Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej jest to projekt współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jest on inicjatywą partnerską 4 Lokalnych Grup Działania z 2 województw:

  • LGD „Razem dla Radomki” – woj. mazowieckie,
  • LGD JAKSA – woj. małopolskie,
  • LGD Korona Północnego Krakowa – woj. małopolskie
  • oraz LGD „Dziedzictwo i Rozwój” – woj. mazowieckie.

Projekt będzie realizowany do września 2014 r.

Szczególny nacisk w tym projekcie został położony na wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania takich jak e-learning i e-book. Zakres szkoleń realizowanych przez poszczególne Grupy Działania jest bardzo szeroki i wynika z potrzeb lokalnego rynku.

W przypadku LGD „Razem dla Radomki” są to szkolenia e-learningowe:

W przypadku LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa:

W przypadku LGD "Dziedzictwo i Rozwój":

W przypadku LGD "JAKSA":

 


 

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 12 września do 11 października 2013 r.

Projekt uchwały zostanie:

1)     opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl, na stronach internetowych www.mazovia.plwww.dialog.mazovia.plwww.ngo.pl;

2)     przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl;

3)     wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, pok. 242, oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

a)     Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,

b)    Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,

c)     Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,

 

e)     Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4.

 

 

Opinie do projektu należy składać na udostępnionym formularzu w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1)     osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul Skoczylasa 4;

2)     osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na adresy wskazane w ust. 3 pkt 3 lit. a-e;

3)     drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl;

4)     za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego pod nr telefonu 
22 59 79 172, 59 79 298, e-mail: dialog@mazovia.pl.

Źródło:http://ngo.um.warszawa.pl/

 


 

Impuls do biznesuImpuls do biznesu organizowany jest przez VRP – spółkę z sektora private capital i redakcję dziennika gospodarczego "Puls Biznesu", przy współpracy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest skierowany do mikro, małych i średnich firm działających w dowolnym sektorze, a także do osób niebędących przedsiębiorcami, które mają ciekawy pomysł na biznes. Zgłaszać można w nim zarówno innowacyjne produkty, usługi, technologie, procesy sprzedaży, modele działalności, sposoby dotarcia do klienta jak również modele dystrybucji produktów czy usług. Oprócz wsparcia finansowego na wdrożenie zwycięskich pomysłów, laureaci zostaną objęci wsparciem doradczym przez organizatora inwestycyjnego – firmę VRP – Very Remarkable Projects (Bardzo Niezwykłe Projekty).

A zatem – innowatorzy na start! Na Wasze Bardzo Niezwykłe Projekty czekamy do 7 kwietnia br.

Czytaj więcej

 


 

Serdecznie zapraszamy na konferencje pt "Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska" organizowaną przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Jest to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna realizowana przez FDPA i dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oddział Radom, ul. Chorzowska 16/18 w dniu 26 lutego 2014 roku.

Program Konferencji

 


 

 


 

 


 

 


Copyright by Paweł Słabik