NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Archiwum Maj 2013

02.05.2013

E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa

Zapraszamy do udziału w multimedialnych zajęciach z zakresu historii, kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich, które ofertuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu radomskiego, szydłowieckiego i przysuskiego nowy projekt Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” pn. „E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa”. Szkolenia dostępne są pod adresem www.elearning-szkolenia.eu

 
 

Zajęcia obejmują swoim zakresem następujący zakres tematyczny:

 • W mrokach prehistorii, bohaterowie rycerstwo średniowiecza i lokalna rewolucja przemysłowa w XVIII i XIX wieku;
 • Folklor – ważny element życia mieszkańców wsi;
 • Oskar Kolberg a współczesny folklor;
 • Witold Gombrowicz (1904-1969).Biografia;
 • Mniejszości narodowe i wyznaniowe;

 

Dla uczestników projektu przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody! Dla najaktywniejszych uczestników, którzy przygotują prace konkursowe przeznaczone zostaną 4 nowoczesne tablety multimedialne. Dla najaktywniejszych szkół, które wezmą udział w projekcie przygotowane będą atrakcyjne nagrody rzeczowe!

 

Celem projektu jest przekazanie wiedzy na temat bogatej kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich, jej historii, pokazania informacji o ciekawych miejscach, architekturze, wydarzeniach, które na stale zapisały się na kartach historii. Szkolenia przeprowadzone będą w odmienny sposób, od wiedzy przekazywanej w szkołach na lekcjach historii i j. polskiego. Szkolenia będą przygotowane w oparciu o materiały multimedialne, zawierać będą lekcje przygotowane w oparciu o nowe media i aplikacje, które będą potrafiły zaciekawić młodego odbiorcę. Przedstawiać będą najciekawsze informacje, historie, legendy i opowiadania.

Zajęcia mają charakter bezpłatny, interaktywny i elastyczny. Możesz w nich uczestniczyć w wybranym przez siebie czasie i miejscu, mając do dyspozycji komputer i Internet.

 


 

06.05.2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, że w terminie od 30 kwietnia 2013 r. do 29 maja 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości dla średnich przedsiębiorstw”. Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.
 
Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/1.5/1/2013, przeznaczona jest kwota: 5 000 000 EUR
 
Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie: średnie przedsiębiorstwa.
Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie „Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”, który jest dostępny na stronie internetowej www.mazowia.eu.
 
Elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie należy wysyłać za pośrednictwem systemu MEWA od 30 kwietnia 2013 r. do 29 maja 2013 r., do godz. 24.00 , wersję papierową wysłanego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty do 5 czerwca 2013 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Punkcie Przyjmowania Wniosków w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 w Warszawie.

Ogłoszenie o naborze RPO WM 1.5

 


 

08.05.2013

ES Fundusz to pilotażowy projekt funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Jego celem jest dostarczenie preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą PES, a w efekcie doprowadzić do wzrostu przychodów lub zatrudnienia.

Dla kogo?

 • Spółdzielnie pracy;
 • Spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
 • Spółdzielnie socjalne
 • Organizacje pozarządowe
 • Kościelne osoby prawne lub jednostki organizacyjne, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe, będące spółką działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.2), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Na co?

Na szeroko pojęty rozwój, który pomoże podmiotowi osiągnąć wzrost przychodów z działalności gospodarczej lub wzrost zatrudnienia (w tym na zakup materialnych i niematerialnych środków obrotowych i inwestycyjnych). Cel przedsięwzięcia musi być zgodny z prowadzoną lub przyszłą działalnością gospodarczą PES.

Jakie warunki trzeba spełnić?

 • Prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy (na dzień składania wniosku)
 • Być mikro lub małym przedsiębiorcą czyli zatrudniać od 1 do 50 osób w działalności gospodarczej, przy rocznym obrocie nie przekraczającym 10 milionów EUR i/lub całkowitym bilansie rocznym nie przekraczającym 10 milionów EUR
 • Nie zalegać w płatnościach zobowiązań podatkowych i z tytułu opłacania składek na zabezpieczenie emerytalne
 • Przedstawić co najmniej zabezpieczenie w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową

Oferta pożyczki:

 • Pożyczki do 100 tys. zł (do 100% wartości przedsięwzięcia)
 • Maksymalny okres finansowania do 60 miesięcy
 • Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy (wliczony w okres kredytowania)
 • Oprocentowanie pożyczki od 25% do 50% stopy redyskonta weksli (obecnie 0,875% i 1,75%)

Czytaj więcej

 


 

13.05.2013

Przed Państwem majowy numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, na łamach którego co miesiąc przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące działań naszej organizacji. Nie zabraknie w nim również opisu inicjatyw realizowanych na terenie naszych gmin.
 
W bieżącym numerze przypominamy o prowadzonym przez nas w terminie do 17 maja 2013 r. naborze wniosków skierowanych do przedsiębiorców , rolników, samorządów, organizacji pozarządowych, czy też placówek i instytucji kultury, w które pula dostępnych środków wynosi ponad 2 miliony złotych! Uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zapraszamy do udziału multimedialnych szkoleniach „E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa” W numerze nie zabraknie relacji z Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „Agrotravel”, Targów Produktów Regionalnych „Regionalia” oraz z Międzynarodowej Konferencji w Zakrzewie nt. „20 – lecie międzywojennego w kulturze polskiej”. Przedstawiamy również pierwszy z cyklu artykułów poświęconych rodzinie Podlodowskich z Przytyka, autorstwa Pani Agaty Świątkowskiego z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
 
Zachęcamy do dzielenia się swoimi uwagami i spostrzeżeniami na łamach Biuletynu. Zapraszamy również do relacjonowania najważniejszych wydarzeń z życia naszych „małych ojczyzn”, oraz do wspólnego redagowania naszego wydawnictwa.

Pobierz Biuletyn

 


 

15.05.2013

16 maja 2013 r., w godzinach 10.00 – 11.30 odbędzie się internetowa transmisja debaty ekspertów partnerstwa publiczno-prywatnego, poświęcona uwarunkowaniom realizacji wspólnych przedsięwzięć infrastrukturalnych władz publicznych i biznesu.
 
Debata „PPP – Prawo i Praktyka” organizowana jest w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Partnerstwo Publiczno-Prywatne”, którego celem jest upowszechnienie wiedzy o partnerstwie publiczno–prywatnym, prowadzące do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule w Polsce.
 
Ustawa o ppp oraz o koncesji na roboty budowlane i usługi obowiązuje już od ponad 4 lat, na jej podstawie zawarto ponad 40 umów i zainicjowano setki projektów w całej Polsce. W świetle dobrych, jak i złych doświadczeń, pojawiło się wiele kwestii związanych z praktycznym zastosowaniem przepisów regulujących partnerstwo, w tym również odnoszących się do zakresu regulacji ustawy o ppp i koncesyjnej.
 
Najważniejsze pytania jakie stawiają sobie przedstawiciele władz publicznych, ich doradcy oraz przedsiębiorcy zainteresowani uczestnictwem we wspólnych projektach przy planowaniu tego typu przedsięwzięć to:

 1. Czy ustawowe ppp i koncesja to jedyna droga do wspólnej realizacji przedsięwzięć tego typu?
 2. Czy można cele współpracy publiczno-prywatnej realizować w drodze umów zawieranych jeszcze na zasadach jakie obowiązywały przed uchwaleniem najnowszych regulacji?
 3. Na ile nowe ustawy są „samowymuszalne” a na ile można swobodnie wybrać inną podstawę prawną współpracy?

Celem wydarzenia jest zarysowanie zakresu obowiązywania poszczególnych regulacji mających znaczenie dla przedsięwzięć publiczno-prywatnych oraz określenie dopuszczalności zastosowania poszczególnych ustaw
i rozwiązań stosowanych w dotychczasowej praktyce.
 
W debacie udział zapowiedzieli m.in.:

 • dr Rafał Cieślak – radca prawny, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz,
 • Maciej Dobieszewski – radca prawny, naczelnik wydziału w Ministerstwie Gospodarki, ekspert i autor publikacji w obszarze ppp;
 • Grzegorz Lang – radca prawny, ekspert PKPP Lewiatan, ekspert Komisji Europejskiej w Grupie ekspertów ds. zamówień publicznych;
 • Bartosz Korbus – koordynator projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”
  ze strony partnera projektu – Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
 • Małgorzata Kuś-Konieczna – koordynatorka projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne” ze strony Lidera projektu – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Debatę poprowadzi Ewa Ivanova, dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej.

 


 

18.05.2013

Prawie 130 uczestników oraz 9 prelegentów z Polski i zagranicy wzięło udział w zakończonej 16 maja br. dwudniowej konferencji BIOCONNECT 2013. Na terenie Centrum Konferencyjnego NTPP przedstawiciele firm, ośrodków badawczych oraz środowisk akademickich dyskutowali o najnowszych trendach, innowacjach oraz sposobach na rynkowy sukces w międzynarodowym biobiznesie. Jedno z najważniejszych w Polsce spotkań branży biotechnologicznej i Life Sciences zorganizowało po raz trzeci Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska oraz Nickel Technology Park Poznań. Patronem honorowym tegorocznej konferencji było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Odbywająca się w dniach 15-16 maja br. konferencja BIOCONNECT 2013 zatytułowana „Facilitating dialogue between business and academia” zgromadziła w Centrum Konferencyjnym NTPP oraz ośrodku biomedycznym Nickel BioCentrum prawie 140 uczestników z Polski i zagranicy. Światowej klasy eksperci z 6 krajów, doświadczeni przedsiębiorcy oraz polscy naukowcy i studenci dyskutowali o najnowszych trendach i innowacjach, rozwiązaniach ułatwiających transfer wiedzy do biznesu oraz sposobach na osiągnięcie rynkowego sukcesu w międzynarodowym biobiznesie.
 
Ogromnym zainteresowaniem środowisk akademickich z całego kraju cieszyły się przeprowadzone w pierwszym dniu konferencji warsztaty prawnika Franka Landolta z Belgii. Wiceprezes firmy biofarmaceutycznej Ablynx N.V. zaprezentował praktyczny wymiar patentowania i licencjonowania oraz opowiedział, jak rozpocząć i z sukcesem prowadzić biznes w biosektorze. Warsztaty współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego odbyły się pod patronatem Centrum Edukacji Bio-Medycznej.
 
W drugim dniu BIOCONNECT 2013 podczas 4 sesji panelowych swoją wiedzą oraz doświadczeniami zawodowymi podzieliło się z uczestnikami konferencji 9 prelegentów, bioekspertów z Izraela, Polski, Francji, Szwecji, Włoch oraz Belgii. Podczas swoich wykładów poruszyli oni zagadnienia dotyczące m.in. sprawdzonych na świecie rozwiązań umożliwiających przełożenie wyników badań naukowych na konkretne produkty i usługi, negocjacji i współpracy z potencjalnymi inwestorami, medycyny spersonalizowanej oraz tzw. innowacji otwartych w branży biotechnologicznej i Life Sciences.

Czytaj więcej

 


 

20.05.2013

Zapraszamy wszystkich Państwa, reprezentujących podmioty i instytucje działające na obszarze subregionu radomskiego, na spotkanie robocze, dotyczące konsultacji założeń do inteligentnej specjalizacji województwa oraz aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału subregionu radomskiego (w załączeniu wersja elektroniczna zaproszenia).
 
Inteligentna specjalizacja, jako zintegrowany, lokalny program transformacji gospodarczej, stanowiący element nowej polityki Unii Europejskiej wobec regionów, będzie w głównej mierze determinowała kierunek finansowania przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych. Bazując na dostępnych danych oraz dotychczasowych analizach uważamy, że subregion radomski pomimo dużego bezrobocia jest obszarem województwa mazowieckiego o znacznych możliwościach rozwojowych. Diagnoza subregionu wskazuje na rozwinięte specjalizacje w przemyśle metalowym, precyzyjnym, czy też chemicznym. Potencjał subregionu może mieć wpływ na branże usługowe i przemysłowe działające w jego otoczeniu, a także może stać się punktem wyjścia dla budowania przewagi konkurencyjnej całego województwa.
 
Spotkanie odbędzie się w dniu 24 maja br. (piątek), w godz. 10.00-12.00, w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu, ul. Kościuszki 5a, sala nr 306.

Czytaj więcej

 


 

22.05.2013

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza zaprasza samorządy, instytucje naukowe, organizacje pozarządowe, klastry i inne podmioty do udziału w konkursie na Najciekawszą Inicjatywę Innowacyjną w regionie. Celem konkursu jest wyłonienie i upowszechnienie najciekawszych, realizowanych w formule partnerskiej i możliwych do upowszechnienia innowacyjnych inicjatyw realizowanych przez podmioty/grupy podmiotów działających na terenie województwa mazowieckiego na rzecz podniesienia adaptacyjności przedsiębiorstw.
 
Zgłoszenia w konkursie przyjmowane są do dnia 14 czerwca 2013 r. Laureaci konkursu zyskają możliwość promocji wypracowanych rozwiązań i prestiżowy tytuł przyznany przez najbardziej rozpoznawalną mazowiecką organizację pracodawców. Zapraszamy do udziału!

Formularz Konkursowy
Regulamin Konkursu

 


 

22.05.2013

E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa

Zapraszamy do udziału w multimedialnych zajęciach z zakresu historii, kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich, które ofertuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu radomskiego, szydłowieckiego i przysuskiego nowy projekt Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” pn. „E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa”. Szkolenia dostępne są pod adresem www.elearning-szkolenia.eu

 
 

Zajęcia obejmują swoim zakresem następujący zakres tematyczny:

 • W mrokach prehistorii, bohaterowie rycerstwo średniowiecza i lokalna rewolucja przemysłowa w XVIII i XIX wieku;
 • Folklor – ważny element życia mieszkańców wsi;
 • Oskar Kolberg a współczesny folklor;
 • Witold Gombrowicz (1904-1969).Biografia;
 • Mniejszości narodowe i wyznaniowe;

 

Dla uczestników projektu przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody! Dla najaktywniejszych uczestników, którzy przygotują prace konkursowe przeznaczone zostaną 4 nowoczesne tablety multimedialne. Dla najaktywniejszych szkół, które wezmą udział w projekcie przygotowane będą atrakcyjne nagrody rzeczowe!

 

Celem projektu jest przekazanie wiedzy na temat bogatej kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich, jej historii, pokazania informacji o ciekawych miejscach, architekturze, wydarzeniach, które na stale zapisały się na kartach historii. Szkolenia przeprowadzone będą w odmienny sposób, od wiedzy przekazywanej w szkołach na lekcjach historii i j. polskiego. Szkolenia będą przygotowane w oparciu o materiały multimedialne, zawierać będą lekcje przygotowane w oparciu o nowe media i aplikacje, które będą potrafiły zaciekawić młodego odbiorcę. Przedstawiać będą najciekawsze informacje, historie, legendy i opowiadania.

Zajęcia mają charakter bezpłatny, interaktywny i elastyczny. Możesz w nich uczestniczyć w wybranym przez siebie czasie i miejscu, mając do dyspozycji komputer i Internet.

 


 

22.05.2013

Upowszechnianie wśród przedsiębiorców informacji o innowacyjnych projektach w zakresie wolnego i otwartego oprogramowania, powstających w środowisku akademickim, intensyfikacja współpracy uczelni ze środowiskiem gospodarczym oraz komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych z zakresu wolnego i otwartego oprogramowania, to czynniki, które rozszerzają możliwość transferu wyników prac B+R do gospodarki. Stanowią one także cele projektu Spinacz, który jest internetową, ogólnopolską bazą informatycznych projektów otwartej innowacji. Inicjatywa ta ma wspomóc w wypracowaniu dobrych praktyk trwałego systemu wspierania transferu i komercjalizacji wiedzy. Powyższe zamierzenia mają zostać osiągnięte poprzez wirtualną platformę wymiany informacji, która stwarza warunki skutecznej komercjalizacji informatycznych wyników prac badawczych i rozwojowych oraz dopasowanie oferty B+R do aktualnych potrzeb gospodarczych.
 
Działania Platformy współpracy Spinacz kierowane są do przedsiębiorców, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, pracowników naukowych i pojedynczych twórców oraz instytucji otoczenia biznesowego mających swoje siedziby na terenie całego kraju. Jednym z dotychczasowych sukcesów było stworzenie giełdy wymiany informacji na temat powstałych projektów oraz prac w dziedzinie wolnego i otwartego oprogramowania. Za pomocą serwisu przedstawiciele świata nauki i świata biznesu mają okazję nawiązać ze sobą stałą współpracę w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych oraz innych kontaktów biznesowych.

Czytaj więcej

 


 

28.05.2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, że w terminie od 28 maja 2013 r. do 28 czerwca 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości dla mikro i małych przedsiębiorstw”.
 
Zakres dofinnsowania obejmuje:

 • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane m.in. z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa; rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa;
 • nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

Ponadto będzie możliwość unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zakup maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych) i prowadzenia prac inwestycyjnych w ramach przedsiębiorstwa.
Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji.

Zgodnie z harmonogramem, przeznaczona jest kwota 5 000 000 EUR .

Czytaj więcej

 


 

31.05.2013

Kolejna perspektywa finansowa 2014-2020, to już nie daleka przyszłość. Trwają intensywne prace nad nowymi programami operacyjnymi, schematami wsparcia, określaniem grup beneficjentów. Wyciągane są wnioski z tego co zostało osiagnięte i można nazwać sukcesem, z dobrych praktyk krajowych i zagranicznych, ale także z popełnionych błędów, których w przyszłości trzeba uniknąć. Ważne jest, że sami zainteresowani podejmują różnorodne, oddolne działania w tym zakresie, chcąc przekazać swoje pomysły i potrzeby osobom mającym wpływ na zakres działań kwalifikowanych do wsparcia w ramach przyszłych programów.
 
Te i inne tematy będą omawiane podczas I Kongresu Klastrów Polskich, organizowanego przez Związek Pracodawców Klastry Polskie (ZPKP) we współpracy z klastrami – członkami Związku. Kongres odbędzie się 3 czerwca br. w siedzibie Sejmu RP.
 
Podczas Kongresu zaplanowano dwa panele:

 • Finansowanie klastrów w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej – zasady, szanse i zagrożenia.
 • Klastry jako regionalne narzędzia wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki – szanse, wyzwania, ograniczenia.

Do udziału w panelach zaproszono przedstawicieli urzędów centralnych, klastrów oraz ekspertów działających dla i na rzecz rozwoju klastrów.
Uczestnikami Kongresu będą przedstawiciele urzędów krajowych i regionalnych, osoby świata nauki, przemysłu oraz przede wszystkim sami zainteresowani – koordynatorzy i członkowie klastrów.
Źródło: Portal Innowacji

 


 

Copyright by Paweł Słabik