NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Archiwum Sierpień 2013

02.08.2013

ngo.pl

Do 5 września 2013 można składać wnioski w konkursie Komisji Europejskiej na projekty związane z eko-innowacjami w różnych sektorach. Dofinansowanie można otrzymać na przedsięwzięcia, które mają na celu zapobieganie lub ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko lub które przyczyniają się do optymalnego wykorzystania zasobów. Konkurs organizowany jest w ramach programu CIP-EIP – Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji, Programu Szczegółowego na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji. Informacje o naborze wniosków dostępne są w języku angielskim tutaj.

 


 

02.08.2013

ngo.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczyna kolejny etap konsultacji I wersji projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014 – 2020). Przedkładany do konsultacji projekt PROW 2014-2020 stanowi rozwinięcie Zarysu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dokumencie:

  • poszerzono część diagnostyczno-strategiczną, w szczególności w zakresie uzupełnienia analizy SWOT;
  • uszczegółowiono i doprecyzowano opisy poszczególnych działań Programu;
  • przedstawiono wstępną, ogólną propozycję dotyczącą organizacji systemu instytucjonalnego wdrażania Programu.

Na przełomie czerwca i lipca bieżącego roku zakończyły się konsultacje Wstępnego zarysu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W procesie konsultacji uczestniczyli m.in. następujący partnerzy:

  • organy lokalne, organy regionalne i inne władze publiczne;
  • partnerzy gospodarczy i społeczni;
  • podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie w tym partnerzy działający na rzecz ochrony środowiska, organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie równości i niedyskryminacji.

Podstawowym narzędziem procesu konsultacji społecznych PROW 2014-2020 jest utworzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi specjalny organ opiniodawczo-doradczy, tj. Zespół wspierający prace nad przygotowaniem programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Przedstawiciele interesariuszy, uczestniczący w pracach Zespołu zgłosili propozycje i komentarze do prezentowanych dokumentów. Równolegle z pracami Zespołu prowadzone były konsultacje on – line. Odbyło się też wiele spotkań i konferencji prezentujących założenia nowego programu, podczas których interesariusze zgłaszali swoje postulaty i komentarze. Zebrane w ramach konsultacji uwagi, w tym zgłoszenia pisemne, zostały przeanalizowane i wykorzystane w pracach nad, przekazywaną do dalszych konsultacji, I wersją projektu PROW 2014-2020.

 

Projekt PROW 2014-2020 wersja I

 


 

06.08.2013

PolskaCyfrowa

Mając na celu wsparcie gmin, powiatów, przedsiębiorców i innych podmiotów (przedsiębiorców, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne), szczególnie tych zużywających duże ilości energii elektrycznej, w działaniach polegających na obniżeniu kosztów zakupu energii elektrycznej, Mazowiecka Agencja Energetyczna przygotowuje kolejną grupę zakupową na dostawy energii elektrycznej.

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w grupach zakupowych – zapraszamy do kontaktu z MAE w sprawie grup zakupowych każdy podmiot, którego roczne koszty energii elektrycznej wynoszą co najmniej 20 tysięcy złotych.

W ramach Grupy oferujemy przeprowadzenie postępowania przetargowego, zgodnie z wymogami Ustawy PZP, kompleksową pomoc w trakcie całego postępowania przetargowego i procesu zmiany sprzedawcy.
Grupowy zakup energii umożliwia osiągnięcie korzystniejszej ceny zakupu, co powala na zaoszczędzenie ponad 20% środków finansowych (doświadczenie na bazie dotychczasowych przetargów). Dodatkowo, pomagamy w optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej (element kosztu zużycia energii elektrycznej), co w wielu przypadkach przekłada się na kolejne oszczędności.

Obecnie rozpoczęliśmy tworzenie kolejnej już XIII grupy zakupowej MAE, dla której planowany jest zakup energii najpóźniej od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. (w zależności od sytuacji prawnej podmiotów zakup może rozpocząć się nieco wcześniej).

Warunkiem przystąpienia do grupy zakupowej jest podpisanie umowy o współpracy z Mazowiecką Agencją Energetyczną, a także wykazanie:
 

  • posiadania prawa do zakupu energii
  • braku zadłużenia u obecnego sprzedawcy energii (na moment zmiany sprzedawcy)
  • dostarczenie kopii faktur za sprzedaż i dostawę energii za ostatnich 12 miesięcy oraz kopii aktualnie obowiązującej umowy na sprzedaż i dostawę energii z obecnym sprzedawcą.

Termin zgłoszeń do XIII grupy zakupowej MAE
wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami upływa 25.08.2013 r. Planowane jest ogłoszenie przetargu w terminie do 15.09.2013 r.

Z naszej oferty skorzystało już łącznie ponad 350 podmiotów z całej Polski osiągając znaczące korzyści finansowe dla siebie i swoich jednostek.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu pod nr tel. 22 290 29 42 bądź mailowo: biuro@mae.com.pl

 


 

13.08.2013

PolskaCyfrowa

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywania szans edukacyjnych pod nazwą: „Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych”. Oferty należy składać do 21 sierpnia 2013.   Zgłaszane projekty powinny przewidywać działania związane ze: zwiększeniem wykorzystania ICT przez osoby wykluczone cyfrowe, w tym osoby po czterdziestym piątym roku życia, niepełnosprawne i słabo wykształcone; podniesieniem świadomości w zakresie korzyści z wejścia w świat cyfrowy (np. możliwość załatwiania spraw urzędowych elektronicznie, użycia bezpiecznych form uwierzytelniania, takich jak bezpłatny profil zaufany); uaktywnieniem, integracją i wykorzystaniem publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP) do prowadzenia kształcenia ustawicznego w obszarze edukacji cyfrowej. Działania mogą obejmować również zakres tematyczny związany z zachęcaniem pracodawców do inwestowania w umiejętności informatyczne pracowników; rozwijaniem zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w szczególności w zakresie programowania; opracowaniem systemu monitorowania i poprawy dostępności stron internetowych instytucji publicznych lub narzędzia do autodiagnozy w tym zakresie.

Czytaj więcej

 


 

15.08.2013

PolskaCyfrowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczyna kolejny etap konsultacji I wersji projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014 – 2020). Przedkładany do konsultacji projekt PROW 2014-2020 stanowi rozwinięcie Zarysu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dokumencie: poszerzono część diagnostyczno-strategiczną, w szczególności w zakresie uzupełnienia analizy SWOT; uszczegółowiono i doprecyzowano opisy poszczególnych działań Programu; przedstawiono wstępną, ogólną propozycję dotyczącą organizacji systemu instytucjonalnego wdrażania Programu.   Na przełomie czerwca i lipca bieżącego roku zakończyły się konsultacje Wstępnego zarysu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W procesie konsultacji uczestniczyli m.in. następujący partnerzy: organy lokalne, organy regionalne i inne władze publiczne; partnerzy gospodarczy i społeczni; podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie w tym partnerzy działający na rzecz ochrony środowiska, organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie równości i niedyskryminacji.   Podstawowym narzędziem procesu konsultacji społecznych PROW 2014-2020 jest utworzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi specjalny organ opiniodawczo-doradczy, tj. Zespół wspierający prace nad przygotowaniem programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Przedstawiciele interesariuszy, uczestniczący w pracach Zespołu zgłosili propozycje i komentarze do prezentowanych dokumentów. Równolegle z pracami Zespołu prowadzone były konsultacje on – line. Odbyło się też wiele spotkań i konferencji prezentujących założenia nowego programu, podczas których interesariusze zgłaszali swoje postulaty i komentarze. Zebrane w ramach konsultacji uwagi, w tym zgłoszenia pisemne, zostały przeanalizowane i wykorzystane w pracach nad, przekazywaną do dalszych konsultacji, I wersją projektu PROW 2014-2020.   Zapraszamy do przekazywania uwag, komentarzy i propozycji do I wersji projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na adres: konsultacjePROW@minrol.gov.pl, do dnia 15 września 2013r. Projekt PROW 2014-2020 wersja I dostępny jest na stronie internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 


 

.08.2013

 


 

Copyright by Paweł Słabik