NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Archiwum Styczeń 2014

Przedstawiamy Państwu prezentację Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddzial w Radomiu na temat "Dobrych praktyk wykorzystania Odnawialnych Źródeł energii na obszarach wiejskich". W prezentacji zostały zaprezentowane przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii, np. Mała elektrownia wodna w Goryniu, kotłownia na biomasę w gminie Wieniawa czy centrum sportowo-rekreacyjne w Strawczynie, który jest ogrzewany systemem solarnym i kotłami na biomasę.

Zobacz prezentację

 


 

Autor: Zdzisław Ginalski, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

W publikacji tej przedstawiono: możliwości wdrożenia odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych wraz z przykładami zastosowania, metody ograniczenia zużycia energii, jak również zintegrowane systemy energetyczne, mające zastosowanie na terenach wiejskich. Informacje zgromadzone w broszurze mogą przyczynić się do racjonalizacji gospodarowania energią, zarówno pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych, jak i rozpoznania możliwości wdrożenia odnawialnych źródeł energii, które na obszarach wiejskich w Polsce mają potencjał dynamicznego rozwoju.

 

Prezentację znajdą Państwo tutaj.

 


 

Erasmus+ otwarty jest dla organizacji działających w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Mogą się one ubiegać o finansowanie od końca stycznia. Osoby indywidualne nie mogą bezpośrednio występować o dotacje – powinny one skontaktować się z uniwersytetem, szkołą lub organizacją, która złoży wniosek.

– Proces uruchamiania programu Erasmus+ dobiega końca i możemy teraz przystąpić do fazy realizacji. Zachęcam organizacje do uważnego zapoznania się z przewodnikiem, tak aby mogły być one w pełnej gotowości, kiedy rozpocznie się procedura elektronicznego składania zgłoszeń. Dzięki 40-procentowemu zwiększeniu budżetu programu, w ciągu następnych siedmiu lat dotacje otrzyma ponad 4 mln osób, w tym studenci i uczniowie, stażyści, nauczyciele i wolontariusze – powiedziała Androulla Vassiliou, europejski komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Przewodnik dotyczący nowego programu, zawierający szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków jest dostępny tutaj .

Czytaj więcej

 


 

Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego.

Zapraszamy do udziału nie tylko firmy komercyjne, ale także podmioty i organizacje zajmujące się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę – koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami (np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych). Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach.

Założeniem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji mazowieckiej żywności.

Zgłoszenia należy składać wyłącznie drogą pocztową na załączonym formularzu, w terminie do 28 lutego 2014 r.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Skoczylasa 4

03-469 Warszawa

W przypadku pytań informacji udzielą pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich telefonicznie: 22 59 79 116 lub 22 59 79 146 bądź drogą elektroniczną: krzysztof.zaniewski@mazovia.pl. lubanna.gawlicka@mazovia.pl.

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia do konkursu

 


 

Gmina Przytyk na piątke z plusem

Zachęcamy Państwa do wykorzystywania modelu kształcenia wypracowanego w projekcie „PI- PWP Zarządca w rolnictwie- Transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie”

Model jest narzędziem, które pozwoli instytucjom z całego kraju przeprowadzić proces kształcenia osób pozostających bez zatrudnienia w nowym zawodzie. Celem jest stworzenie szansy osobom pozostającym bez zatrudnienia na podniesienie kwalifikacji, powrót na rynek pracy i wykorzystanie posiadanej wiedzy i doświadczenia. W dalszej perspektywie Model przyczyni się wyszkolenia profesjonalistów, którzy podejmą pracę w nowym zawodzie.

Cel kształcenia Przygotowanie i „wypuszczenie” na rynek pracy wykwalifikowanych zarządców w rolnictwie – zastępców rolnika, którzy będą w stanie w sposób kompetentny i profesjonalny wykonywać nowy zawód.

Organizator kształcenia Organizatorem kształcenia – Użytkownikiem Modelu mogą być instytucje szkoleniowe, ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze, szkoły rolnicze, powiatowe urzędy pracy oraz lokalne grupy działania.

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty można zaleźć na stronie internetowej www.zarzadcawrolnictwie.eu

Pobierz Instrukcję stosowania produktu finalnego

 


 

Rada Ministrów w dniu 7 stycznia na wniosek Ministra Gospodarki przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, w latach 2008-2013”, zwanego „Programem CIP”. Uchwała wydłuża okres realizacji programu wieloletniego do końca 2014 roku.

Czytaj więcej

 


 

Przedstawiamy apel Prezesa LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego E. Trojanowskiego w sprawie poparcia dla zastosowania narzędzi Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.

Celem zastosowania instrumentu RLKS jest przede wszystkim, zgodnie z dokumentami legislacji UE, budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców, przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy, a także polepszanie zarządzania lokalnymi zasobami dzięki włączaniu mieszkańców, partnerów społecznych i przedsiębiorców w system zarządzania rozwojem obszaru. 

Pobierz uchwałę

Zobacz Stanowisko Prezesów Lokalnych Grup Działania Województwa Mazowieckiego.

 


 

Przyjęcie przez Radę ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 16 grudnia br. pakietu rozporządzeń związanych z reformą Wspólnej Polityki Rolnej roku zakończyło proces decyzyjny w zakresie propozycji legislacyjnych przedstawionych przez Komisję Europejską w 2011 roku. Podpisane dzień później przez przewodniczących Rady i Parlamentu teksy rozporządzeń zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej numer L 347 z 20 grudnia 2013 roku. Poniżej zamieszczono pełną listę opublikowanych aktów prawnych, łącznie z rozporządzeniem przejściowym regulującym stosowanie instrumentów wsparcia obszarów wiejskich oraz płatności bezpośrednich w 2014 roku (przyjęcie przepisów przejściowych było konieczne ze względu na opóźnienia w procesie decyzyjnym dotyczącym wieloletniego budżetu UE na lata 2014-2020 oraz reformy WPR). 

Publikacja przyjętych aktów prawnych umożliwia finalizację prac nad przygotowaniem przepisów wykonawczych na poziomie UE i krajowym koniecznych dla wdrożenia zmian WPR. Państwa członkowskie muszą także podjąć szereg decyzji związanych z wykorzystaniem możliwości dostosowań poszczególnych instrumentów do własnych potrzeb i specyfiki.

Czytaj więcej

 


 

Forum Inicjatyw Rozwojowych

Niniejszy raport został opracowany w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Rady Programowej Fundacji Europejskiej Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Efektywności – ETA. Opracowanie zbiorcze wykonane pod kierunkiem prof. PW Krzysztofa Żmijewskiego.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może być szansą na wyrównanie warunków rozwoju, tym bardziej, że zróżnicowanie zasobów obszarów wiejskich tworzy szerokie możliwości kreowania innowacji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Mogą one stać się jednym z ważniejszych czynników rozwoju obszarów wiejskich, redukując deficyty w zaopatrzeniu w energię i tym samym stabilizując warunki prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej oraz mogą stanowić źródło dodatkowych dochodów mieszkańców wsi.

Pobierz raport

 


 

Organizacje skupione wokół Stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 wyrażają niepokój dotyczący planów wykorzystania w Polsce mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS, art. 32-35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy EFSI). O ile zapisy Umowy Partnerstwa wydają się zachęcające, to jednak bardzo niepokojąca jest nieobecność mechanizmu RLKS w zdecydowanej większości projektów Regionalnych Programów Operacyjnych. Tylko dwa urzędy marszałkowskie podjęły prace nad zastosowaniem RLKS na terenie swoich województw. Większość Zarządów Województw, które tego nie zrobiły, nie podaje żadnych argumentów takiego stanu rzeczy. 

Niepokojąca jest również marginalizacja dyskusji nad zastosowaniem instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność ze strony administracji lokalnej i centralnej, często bez twardych argumentów co do nieprzydatności jego mechanizmów w ramach systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020. 

ZOBACZ APEL W SPRAWIE RLKS.

 


 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej  opracowało propozycję zmian legislacyjnych, ułatwiających prowadzenie przez rolników tzw. sprzedaży bezpośredniej.

Celem proponowanych zmian jest:

  • uporządkowanie formalnego statusu tej działalności;
  • stworzenie możliwości wprowadzenia ułatwień w procedurze jej rejestracji zarówno pod kątem podatkowym, jak i sanitarno-weterynaryjnym;
  • poszerzenie jej zakresu.

Fundacja sugeruje rozbudowanie definicji działalności rolniczej o drobne, ograniczone różnymi warunkami, przetwórstwo i sprzedaż oraz uelastycznienie przepisów higieniczno-sanitarnych w odniesieniu do tego drobnego przetwórstwa, mieszczącego się w poszerzonej definicji działalności rolniczej.

Ponadto proponuje, aby tak zdefiniowaną poszerzoną działalność rolniczą określać terminem „produkcja powiązana”, który oznacza przetwarzanie na bazie własnego surowca, we własnym zakresie i we własnym gospodarstwie, połączone ze sprzedażą do konsumenta końcowego lub zakładu (sklepu detalicznego, restauracji, stołówki szkolnej), który sprzedaje produkt do konsumenta końcowego.

Zobacz zmiany w przepisach, regulujące działalność rolników

 


 

Przedstawiamy Państwu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013, 1305/2013 oraz 1306/2013, z dnia 17 grudnia 2013 roku.

Rozporządzenie nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

Rozporządzenie nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.

Rozporządzenie nr 1306/2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008

 


 

Instrument dotyczący Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS/CLLD) opisany jest w art. 28 – 31 projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 5 funduszy.

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) jest rozszerzeniem na lata 2014-2020 podejścia LEADER, zastosowanego w obecnym okresie programowania w Osi 4 PROW, w taki sposób, że:

  • RLKS może być zastosowany nie tylko na obszarach wiejskich, ale także miejskich, 

  • w ramach RLKS można wykorzystać nie tylko Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale także Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Morski i Rybacki oraz Fundusz Spójności (ten ostatni raczej w najmniejszym zakresie).

Obecnie w Polsce funkcjonuje wg podejścia LEADER, 336 Lokalnych Grup Działania w ramach Osi 4 PROW 2007-2014 oraz podobnie do tego modelu – 48 Lokalnych Grup Rybackich w ramach Osi Priorytetowej 4 PO RYBY.

Zgodnie z Założeniami Umowy Partnerskiej, przyjętych przez Rząd RP w dniu 15 stycznia 2013 r.: Podstawowym celem RLKS jest zwiększenie udziału społeczności lokalnej w programowaniu i zarządzaniu rozwojem danego obszaru. W ten sposób współpraca i wspólne definiowanie potrzeb i problemów oraz propozycji ich rozwiązań prowadzi do spójnego i zrównoważonego rozwoju danego obszaru i powoduje wzrost aktywności lokalnej społeczności oraz przyczynia się do budowania kapitału społecznego.

Zobacz Uzasadnienie potrzeby wdrażania w Polsce RLKS/CLLD

 


 

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność to dobrowolny instrument proponowany przez Komisję Europejską. Po pierwsze umożliwia korzystanie z wszystkich funduszy nowej perspektywy. Po drugie, można go stosować zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich. Po trzecie, kierowany jest nie tylko do Lokalnych Grup Działania. Zachęcamy do podpisania Apelu dotyczącego instrumentu "Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność", w którym organizacje pozarządowe i lokalne grupy działania postulują o jak najszersze zastosowanie tego mechanizmu w Regionalnych Programach Operacyjnych.

Podczas Rzeczpospolitej Lokalnej apel o wsparcie rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną odpisali m.in. Henryk Wujec, doradca Prezydenta RP, Jakub Wygnański, Prezes Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich, Bohdan Skrzypczak, Prezes Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Piotr Frączak, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz kilkadziesiąt innych osób.

Zobacz Apel

Źródło: Decydujmy Razem.

 


 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczyna konsultacje publiczne II projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Prace związane z przygotowaniem projektu PROW rozpoczęły się w 2012. W kwietniu 2013 r. rozpoczęto proces szerokich konsultacji publicznych obejmujący „Wstępny zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” oraz I projekt PROW 2014-2020.

Dokument został opracowany na podstawie przepisów UE, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i projektów aktów wykonawczych KE.

W obecnie przedkładanym projekcie PROW 2014-2020 uwzględniono część uwag zgłoszonych w trakcie procesu konsultacji oraz w ramach oceny ex-ante i uzupełniono część diagnostyczno-strategiczną. Zmodyfikowano i doprecyzowano opisy poszczególnych działań. Dodano także rozdziały dotyczące kwestii budżetowych oraz monitorowania i oceny.

Po zakończeniu obecnego etapu konsultacji projekt Programu zostanie przedłużony do akceptacji Rady Ministrów, po czym zostanie przekazany do uzgodnień z Komisją Europejską.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do przekazywania uwag do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2014 r. Ministerstwo uprzejmie prosi o przekazywanie uwag wyłącznie na wkrótce udostępnionym FORMULARZU elektronicznym.

II wersja PROW 2014-2020

 


Copyright by Paweł Słabik