NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Badania i analizy

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi działalność badawczą w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności, stanu i rozwoju zasobów ludzkich, instytucji otoczenia biznesu i usług wspierających prowadzenie działalności gospodarczej, które to obszary zostały określone na podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Celem prowadzonych prac badawczych jest przygotowanie wniosków i rekomendacji dla polityki związanej z rozwojem polskiej gospodarki, a szczególnie skierowanej na pobudzanie przedsiębiorczości i innowacyjności sektora MSP. Prowadzone prace badawcze i zlecane ekspertyzy służą uzyskaniu wiedzy niezbędnej w procesach programowania instrumentów wsparcia. Równolegle prowadzona jest także działalność skierowana na przygotowanie pakietów informacyjnych przeznaczonych zarówno dla administracji centralnej, regionalnej (wojewódzkiej, m.in. dla przygotowania RIS), przedsiębiorców, naukowców i studentów.

 

Projekty badawcze realizowane są przez trzy Departamenty PARP (Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu) w ramach jednolitej struktury zadaniowej – Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością.
Większość realizowanych projektów badawczych składa się z kilku komponentów: badań wstępnych (najczęściej badań literaturowych), badań empirycznych (jakościowych i ilościowych) kończących się raportem z badania-ekspertyzą oraz promocyjno-informacyjnej części projektu (zazwyczaj publikacji, e-book’a i konferencji podsumowującej).
Realizując projekty badawczo-eksperckie koncentrujemy się zarówno na kwestiach horyzontalnych (np. innowacyjności, konkurencyjności), jak i precyzyjnie zidentyfikowanych obszarach związanych z przedsiębiorczością (np. na firmach rodzinnych, problematyce mikroprzedsiębiorstw, firmach działających w obszarach wysokiej techniki).
Większość projektów badawczych jest realizowana przez Agencję w oparciu o usługi świadczone przez ekspertów lub przedsiębiorców zewnętrznych. W przypadku tego typu projektów Agencja jest odpowiedzialna za:

 

  • identyfikację obszarów badawczych,
  • konceptualizację planowanych badań,
  • określenie celów i zakresu poszczególnych badań lub prac eksperckich,
  • operacjonalizację planowanych badań i prac eksperckich,
  • przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • nadzór nad realizacją projektu,
  • promocję uzyskanych wyników.

 

Wyniki realizowanych projektów są publikowane, a często także udostępniane w formie e-booków na stronach internetowych Agencji czy na stronie Portalu Innowacji. Publikacje są udostępniane nieodpłatnie, a PARP dokłada wszelkich starań aby wyniki badań i ekspertyz była jak najszerzej dostępne. W tym celu organizowane są konferencje prasowe, ogólnopolskie konferencje specjalistyczne przeznaczone zarówno dla wąskiego grona specjalistów w danej dziedzinie, jak i dla szerokiej publiczności.

Źródło: www.parp.gov.pl

Copyright by Paweł Słabik