NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Ulotki Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

 

Zasady zawierania umów

  Podsumowanie i przypomnienie zasad wynikających z obowiązującego prawa oraz stanowiska Komisji Europejskiej określone w dokumencie MRR: „Ogólne zasady dotyczące zawierania umów, do których nie stosuje się Ustawy prawo zamówień publicznych oraz wymierzania korekt finansowych za ich naruszenie”
 

Przewodniki

  Przewodnik do Analizy Kosztów i Korzyści projektów inwestycyjnych. Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny
 

Poradniki

  Poradnik Beneficjenta – Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
 
  Załącznik do poradnika Beneficjenta – Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
 

Raporty i ekspertyzy

  Prezentacja raportu z badania efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich
 
  Raport z przebiegu procesu negocjacji dokumentów programowych na lata 2007-2013
 
  Zbiór krajowych przepisów prawnych dotyczących zasad prowadzenia polityki rozwoju
 
  Kontrola w zakresie Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności – podstawowe zasady działań kontrolnych, wykrywanie nieprawidłowości i ich konsekwencje
 
  Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu środków strukturalnych
 
  Sprawozdanie z realizacji w 2007 r. Narodowych Strategicznych Ram Odnienienia 2007-2013
 
  Raport o rozwoju i polityce regionalnej
 
  Ewaluacja EX ANTE – Podsumowanie doświadczeń administracji polskiej
 
  Lista Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 

Ulotki informacyjne

  Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
 
  Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
 
  Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju województwa lubelskiego
 
  Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju województwa podkarpackiego
 
  Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju województwa podlaskiego
 
  Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju województwa świetokrzyskiego
 
  Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego

Źródło: www.parp.gov.pl

Copyright by Paweł Słabik