NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Grupy Producenckie

Grupy producentów rolnych

Wszelkie zagadnienia dotyczące grup producentów rolnych reguluje ustawa z dnia 15 września 2000r. o grupach producentów rolnych i ich związkach (Dz. U. Nr 88 poz. 983 z późn. zm.). Zgodnie z Ustawą grupy mogą być tworzone przez:

 • osoby fizyczne
 • osoby prawne prowadzące gospodarstwa rolne
 • osoby zajmujące się działalnością w zakresie działów specjalnych.

Ustawa dotyczy grup utworzonych przez producentów jednego produktu bądź grupy produktów, których wykaz został określony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozporządzenie to określa ponadto minimalną roczną wielkość produkcji towarowej oraz minimalną liczbę członków grupy (Dz. U. Nr 72, poz. 424).

Czytaj więcej

 
Etapy organizowania Grupy Producentów Rolnych:

 • Wybór formy prawnej
 • Zgodnie z art. 3 ustawy o grupach producentów rolnych, grupa działa jako przedsiębiorca (prowadzi działalność gospodarczą) posiadający osobowość prawną. Grupy producentów muszą posiadać osobowość prawną a ich członkowie, udziałowcy bądź akcjonariusze nie mogą mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników. Oznacza to, że grupa producentów rolnych musi liczyć min. 5 osób. Przedsiębiorca jest zobowiązany zapoznać się ze wszystkimi warunkami prowadzenia działalności gospodarczej, wynikającymi z obowiązujących przepisów oraz stosować się do nich w trakcie jej wykonywania. Grupa producentów rolnych może działać w formie: spółdzielni, spółki z o.o., spółki akcyjnej, stowarzyszenia, zrzeszenia. W praktyce, wybór odpowiedniej formy prawnej dokonywany jest po wcześniejszych konsultacjach z doradcami. Producenci rolni, planujący wspólne działania, uczestniczą w spotkaniach roboczych, podczas których omawiane są problemy dotyczące funkcjonowania przyszłej grupy, a także ustalany jest sposób i przedmiot działania oraz wybrana zostaje najlepsza dla danej działalności forma prawna.

  Czytaj więcej

 • Zebranie założycielskie
 • Producenci rolni, planujący wspólne działania, spotykają się na spotkaniach roboczych. Omawiane są na nich problemy dotyczące funkcjonowania przyszłej grupy, ustala się sposób i przedmiot działania, wybiera najlepszą dla danej działalności formę prawną, opracowuje się akt założycielski. Gdy wszystkie kwestie zostaną omówione i ustalone, zwołuje się zebranie założycielskie. W jego trakcie członkowie podejmują decyzję o powstaniu swojej grupy, przyjmują statut oraz akceptują ważne postanowienia.

  Czytaj więcej

 • Rejestracja GPR w KRS
 • W konsekwencji zebrania założycielskiego, następuje rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym / Rejestrze Przedsiębiorców. Z chwilą wpisu do rejestru, grupa nabywa osobowość prawną. Wnioski o wpis do rejestru składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. Rejestracja przedsiębiorców w KRS kosztuje 1000zł, a ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dodatkowe 500 zł.

  Czytaj więcej

 • Rejestracja GPR w Urzędzie Marszałkowskim
 • Aby uzyskać status grupy producentów rolnych, osoby reprezentujące grupę składają do właściwego ze względu na siedzibę grupy marszałka województwa wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami.

  Ustawa o grupach producentów rolnych stanowi, że wniosek składany przez grupę powinien zawierać:

  • nazwę i siedzibę grupy
  • dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z jej
  • statutem/umową
  • oznaczenie produktu lub grupy produktów, dla których grupa jest tworzona.

  Czytaj więcej

 • Plan działania grupy
 • Klasyczny plan działania składa się z części opisowej i finansowej, powinien zawierać podstawowe informacje o firmie (nazwa, siedziba itp.), opis firmy i jej działalności (m.in. cel działania, kierunki rozwoju), plan marketingowy. Plan działania pozwala oszacować jakiego kapitału potrzebuje grupa na realizację przedsięwzięcia.

  Przy sporządzaniu planu działania należy wziąć pod uwagę:

  • cele, możliwości, korzyści i efekty,
  • mocne i słabe strony przedsiębiorstwa (określić szanse i zagrożenia),
  • sytuację wyjściową grupy co do możliwości produkcji i obrotu,
  • środki i źródła finansowania,
  • aspekty finansowe w tym rozliczenia finansowe i korzyści ekonomiczne,
  • działania jakie grupa będzie podejmować, aby osiągnąć zaplanowane cele.

  Przy opracowywaniu planu działania warto skorzystać z pomocy doradcy.

  Czytaj więcej

 

Źródło: www.ksow.pl

 

Więcej informacji na temat Grup Producentów Rolnych oraz wzory umów, wniosków i innych dokumentów do pobrania można znaleźć na stronach:
www.mazovia.pl
www.minrol.gov.pl

Copyright by Paweł Słabik