NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Odnawialne Źródła Energii

Ponad dwustu uczestników z całej Polski przyjechało do Warszawy na konferencję „Energia odnawialna szansą dla gmin”. Patronat honorowy nad konferencją objął  Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.  Jednodniowe spotkanie zorganizowali: Związek Gmin Wiejskich RP,  Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej,  Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej  oraz Stowarzyszenie Energii Odnawialnej.

 

Procesy globalne wymuszają bitwę o ogień, czyli o dostępną, tanią, odnawialną i odtwarzalną energię a mikro i mała energetyka bazująca na dostępnych źródłach odnawialnych to szansa na rozwój nie tylko społeczności lokalnej, ale przede wszystkim samorządów – mówił podczas otwarcia Wicepremier Piechociński. Minister Gospodarki nawiązał też do trwających prac legislacyjnych nad projektem ustaw energetycznych, przygotowanych w MG.

Czytaj więcej

Źródło : zgwrp.pl

 


 

Forum Inicjatyw Rozwojowych

Niniejszy raport został opracowany w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Rady Programowej Fundacji Europejskiej Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Efektywności – ETA. Opracowanie zbiorcze wykonane pod kierunkiem prof. PW Krzysztofa Żmijewskiego.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może być szansą na wyrównanie warunków rozwoju, tym bardziej, że zróżnicowanie zasobów obszarów wiejskich tworzy szerokie możliwości kreowania innowacji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Mogą one stać się jednym z ważniejszych czynników rozwoju obszarów wiejskich, redukując deficyty w zaopatrzeniu w energię i tym samym stabilizując warunki prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej oraz mogą stanowić źródło dodatkowych dochodów mieszkańców wsi.

Pobierz raport

 


 

Autor: Zdzisław Ginalski, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

W publikacji tej przedstawiono: możliwości wdrożenia odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych wraz z przykładami zastosowania, metody ograniczenia zużycia energii, jak również zintegrowane systemy energetyczne, mające zastosowanie na terenach wiejskich. Informacje zgromadzone w broszurze mogą przyczynić się do racjonalizacji gospodarowania energią, zarówno pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych, jak i rozpoznania możliwości wdrożenia odnawialnych źródeł energii, które na obszarach wiejskich w Polsce mają potencjał dynamicznego rozwoju.

 

Prezentację znajdą Państwo tutaj.

 


 

Przedstawiamy Państwu prezentację Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddzial w Radomiu na temat "Dobrych praktyk wykorzystania Odnawialnych Źródeł energii na obszarach wiejskich". W prezentacji zostały zaprezentowane przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii, np. Mała elektrownia wodna w Goryniu, kotłownia na biomasę w gminie Wieniawa czy centrum sportowo-rekreacyjne w Strawczynie, który jest ogrzewany systemem solarnym i kotłami na biomasę.

Zobacz prezentację

 


 

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski

Do końca 2015 roku Polska została zobowiązana do wyłączenia z eksploatacji najstarszych bloków o mocy 6 500 MW (wyłączono 2 000 MW). Grozi to wyłączeniami prądu w godzinach szczytu. Można temu zaradzić jedynie przez szybkie działania legislacyjne i inwestycyjne związane z: •oszczędnością energii elektrycznej i cieplnej •rozwojem energetyki rozproszonej (OZE, małe źródła gazowe) •zwiększeniem przepustowości linii transgranicznych.

 


 

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej

W dniu 7 grudnia 2010 r. Rada Ministrów przyjęła dokument pn.: Krajowy Plan Działaniaw zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Określa on krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych zużyte w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia w 2020 r., uwzględniając wpływ innych środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych w zakresie udziału OZE w wykorzystaniu energii finalnej.

 


 

Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii lub biogazu rolniczego

Celem dla Polski pozostaje wypełnienie zobowiązań OZE wynikających z Pakietu Energetyczno-Klimatycznego, z uwzględnieniem kosztów obciąŜających odbiorców energii oraz kosztów funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Aktualny pozostaje cel 19 % udziału energii elektrycznej z OZE do 2020 r. wyznaczony w Polityce Energetycznej Polski do 2030 r. oraz powtórzony w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Osiągnięcie założonego celu będzie się odbywać w sposób maksymalnie przyjazny i stabilny dla inwestorów, dzięki czemu zostanie osiągnięta możliwość funkcjonowania (i finansowania) ich działalności po najniższym koszcie. Najistotniejszym kryterium oceny systemu wsparcie będzie jego koszt. Niezbędne jest adresowanie wsparcia w pierwszej kolejności do sprawdzonych i opanowanych technologii, które w Polskich warunkach charakteryzują się największą stabilnością oraz najniższym kosztem wytwarzanej energii elektrycznej.

 


 

Energetyka odnawialna: rewolucja pod strzechami

Energia jest nam niezbędna do życia. Używamy jej do przygotowywania posiłków i oświetlania otoczenia. Od niej zależy nasz komfort cieplny i dostęp do informacji. Wszystko co konsumujemy, żywność, czy sprzęt AGD potrzebuje energii. Jest tak powszechna, że na ogół o niej nie myślimy. Po prostu jest. Możemy ją pozyskiwać np. z paliw kopalnych, biomasy, słońca czy wiatru, jednak zawsze, świadomie bądź nie, dążymy do osiągnięcia równowagi pomiędzy podażą i popytem na energię elektryczną. O tym, jak jest nam energia niezbędna przekonujemy się, gdy jej dostawy są przerwane. Obwiniamy wówczas państwo za bezczynność i brak działań dla zapewnienia pożądanego poziomu bezpieczeństwa energetycznego. Według najnowszego raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), opublikowanego kwietniu br., w 2030 roku odnawialne źródła energii mogą zaspokajać aż 67% światowego zapotrzebowania na energię. Czy jednak tak się stanie, zależy od podejmowanych dziś decyzji politycznych. W 2010 roku około 21% globalnej energii pierwotnej pozyskiwane było ze źródeł odnawialnych. W Polsce energia odnawialna stanowiła zaledwie 7,7 %.

 


 

Zadania gmin w obszarze zarządzania energią

Najważniejszym zadaniem gminy w zakresie energetyki jest planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na jej obszarze. Zgodnie z Prawem energetycznym (art. 18, 19 i 20) do zadań własnych gmin o charakterze obligatoryjnym należy przygotowanie założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Projekty założeń są tworzone na okres 15 lat i winny być aktualizowane w co najmniej trzyletnich odstępach czasowych. Następnie na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy założeń jest opracowywany plan zaopatrzenia gminy w energię (fakultatywnie), który winien być z nimi zgodny.

 


 

LEDowe Oszczędności

Koszty energii są obecnie głównymi i nadal rosnącymi kosztami działalności. Nawet bez uwzględniania strat energii mogą przekroczyć jedną czwartą budżetu operacyjnego danego budynku. Do tego dochodzą wysokie koszty związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu oświetlenia ulic, co w przypadku miast czy gmin generuje dodatkowe wydatki. Dlatego też optymalizacja oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej (urzędach, szkołach, halach sportowych, itp.) oraz oświetlenia ulicznego stała się jednym z obszarów aktywności Mazowieckiej Agencji Energetycznej. Chcielibyśmy zaproponować mazowieckim samorządom program poprawy EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ na terenie województwa, w tym jako jedno z działań doradztwo w zakresie oświetlenia.

 


 

Rozwój odnawialnych źródeł energii szansą dla Polski

Polityka energetyczna Polski, w perspektywie do 2050 roku umożliwi osiągnięcie zmian, które przygotują naszą gospodarkę i społeczeństwo do wyzwań nowej ery – ery, w której energetyka w znaczącej mierze opierać się będzie na rozproszonej generacji wykorzystującej odnawialne źródła energii. Takie podejście umożliwi efektywne gospodarowanie złożami paliw kopalnych, które ulegają wyczerpaniu. Tak jak obecnie, podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski, jest wykorzystanie krajowych zasobów węgla, tak w kolejnych dziesięcioleciach podstawą bezpieczeństwa energetycznego państwa będą inne krajowe zasoby, w tym OZE. Najważniejszymi rodzajami OZE w Polsce są i będą bez wątpienia – biomasa, biogaz, energia słoneczna i energia wiatrowa na lądzie i morzu. 4. Energetyka jest branżą niezwykle mocno oddziaływującą na stan gospodarki oraz bezpieczeństwo i komfort życia każdego z nas. Dlatego też, wszelkie zmiany w tej branży należy przygotowywać z odpowiednią starannością i wyprzedzeniem. Nie da się przestawić Polskiej energetyki, z roku na rok.

 


Copyright by Paweł Słabik