NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 


 

E-wolontariat

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność jest specjalnym narzędziem, które można stosować na poziomie niższym niż regionalny i które uzupełnia inne rodzaje wsparcia zapewnianego na poziomie lokalnym. Może aktywować i angażować lokalne społeczności i organizacje, tak by przyczyniały się do inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

RLKS wzmacnia spójność terytorialną i umożliwia osiągnięcie konkretnych celów politycznych, także w ramach stosunków z partnerami spoza UE. Umożliwia uzyskanie długotrwałego wzrostu dzięki skutecznemu wykorzystaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych z myślą o tworzeniu nowych miejsc pracy dobrej jakości i przedsiębiorstw z uwzględnieniem kierowanych przez społeczność działań w dziedzinie zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju, zgodnie ze strategią „Europa 2020”.

 

Pobierz

 


 

12 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020).

Polska jest jednym z trzech krajów, które zakończyły negocjacje. W ramach PROW 2014-2020 do wykorzystania będzie łącznie 13 513 295 000 euro, w tym: 8 598 280 814 z budżetu UE (EFRROW) i 4 915 014 186 euro wkładu krajowego.

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Program będzie realizował sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:

 • Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
 • Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
 • Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
 • Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
 • Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
 • Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

 


 

Przedstawiamy Państwu publikację opracowaną przez ekspertów w dziedzinie rozwoju lokalnego: Paula Soto i Petera Ramsdena oraz zredagowany przez Komisję Europejską.

Niniejszy przewodnik dotyczący rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS)opublikowano na początku okresu programowania 2014–2020 w celu zapewnienia osobom bezpośrednio zaangażowanym w lokalne grupy działania pewnych praktycznych narzędzi i wskazówek dotyczących realizowania RLKS w różnym kontekście.

Przewodnik ten jest uzupełnieniem „Wytycznych dotyczących rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych”2, który wydały dyrekcje generalne zajmujące się europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, aby pomóc organom państw członkowskich w stworzeniu warunków pozwalających na efektywne wykorzystanie RLKS w zawieranych przez nie umowach partnerstwa oraz w uwzględnieniu projektu takich warunków w ich programach.

Pobierz przewodnik w języku polskim

Pobierz przewodnik w języku angielskim

 


 

Zachęcamy do zapoznania się prezentacjami z posiedzenia Grupy Tematycznej Leader, które odbyło się 6 maja br. 
Zachęcamy do zapoznania się z  poniżej zamieszczonymi materiałami 

 


 

W kolejnym etapie Program zostanie przekazany do Komisji Europejskiej (KE) w celu negocjacji zapisów zawartych w dokumencie. W ciągu następnych 6 miesięcy, przy sprawnym przebiegu negocjacji, Komisja Europejska powinna zatwierdzić Program.

Prace związane z przygotowaniem Programu trwały od 2012 r. Dokument został opracowany na podstawie przepisów UE, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz projektów aktów wykonawczych KE.

Program stanowić będzie podstawę realizacji II filara Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce w latach 2014-2020 i jest jednym z elementów Umowy Partnerstwa, która została przyjęta przez Radę Ministrów i przesłana Komisji Europejskiej w dniu 10 stycznia 2014 r.

Na realizację Programu w latach 2014-2020 przeznaczono, łącznie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowych środków publicznych, kwotę ponad 13,5 mld euro.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w konsultacjach publicznych PROW 2014–2020. Zgłoszone w trakcie konsultacji postulaty i opinie, umożliwiły zaprojektowanie rozwiązań, które w okresie realizacji Programu zapewnią skuteczne wsparcie rozwoju i modernizacji rolnictwa oraz obszarów wiejskich w Polsce.

W załączniku Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

 


 

„W związku z programowaniem instrumentu RLKS w załączeniu przesyłam do Państwa wiadomości dokument Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce.

 

Niniejszy materiał odnosi się do wszystkich funduszy, z których można realizować RLKS tj.: EFS, EFRR, EFRROW, i EFMR oraz jest wynikiem współpracy między Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

 

Materiał uszczegóławia zapisy zawarte w Umowie Partnerstwa dotyczące RLKS. Ponadto ww. Zasady… wskazują jakie kwestie będą regulowane w ustawie o realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność opracowanej przez Ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i wspólnym rozporządzeniu wydanym przez Ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, Ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Ustawa oraz rozporządzenie będą określały sposób oraz warunki wdrażania RLKS ze wszystkich funduszy. Niniejsze zasady mają zatem charakter przejściowy. Zadaniem w/w zasad jest  wskazanie warunków brzegowych realizacji RLKS jak również rekomendowanych rozwiązań.

 

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) – ang. Community led  local development (CLLD) – to nowy instrument terytorialny – wprowadzony przez KE do realizacji w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Instrument ten bazuje na stosowanym w latach 2007-2013 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyby) podejściu LEADER i zachowuje jego podstawowe założenia.”

ZASADY REALIZACJI RLKS

 


 

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Przedstawiamy Państwu stanowisko Związku Gmin Rzeczypospolitej Polskiej i uwagi do projektu Programu Rozwoju Gmin Wiejskich na lata 2014-2020.

Stosowny dokument dostępny jest pod adresem: StanowiskoZGWRP_PROW.pdf

 

 


 

Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

Szanowni Państwo! Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 24 stycznia 2014 r. opublikowało Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jednocześnie informując o rozpoczęciu III etapu konsultacji, które trwać będą w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2014 r.

Projekt PROW 2014-2020 zawiera niepokojące zapisy związane z wysokością wkładu własnego związanego z funkcjonowaniem Lokalnych Grup Działania. Informacje zawarte w w/w dokumencie informują nas o tym, że zaproponowana wysokość wsparcia – kosztów kwalifikowanych związanych z bieżącą działalnością i aktywizacją – wynosić będzie dla organizacji z woj. mazowieckiego maksymalnie tylko 80 % procent kosztów kwalifikowalnych operacji (w przypadku pozostałych województw intensywność pomocy wynosiłaby 85 %). Oznacza to, że wysokość wkładu własnego dla LGD z Mazowsza wynosić będzie aż 20% (podczas gdy pierwszy publikowany projekt informował nas o wysokości kosztów własnych określonych na poziomie 5 %).

Czytaj więcej

 


 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczyna konsultacje publiczne II projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Prace związane z przygotowaniem projektu PROW rozpoczęły się w 2012. W kwietniu 2013 r. rozpoczęto proces szerokich konsultacji publicznych obejmujący „Wstępny zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” oraz I projekt PROW 2014-2020.

Dokument został opracowany na podstawie przepisów UE, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i projektów aktów wykonawczych KE.

W obecnie przedkładanym projekcie PROW 2014-2020 uwzględniono część uwag zgłoszonych w trakcie procesu konsultacji oraz w ramach oceny ex-ante i uzupełniono część diagnostyczno-strategiczną. Zmodyfikowano i doprecyzowano opisy poszczególnych działań. Dodano także rozdziały dotyczące kwestii budżetowych oraz monitorowania i oceny.

Po zakończeniu obecnego etapu konsultacji projekt Programu zostanie przedłużony do akceptacji Rady Ministrów, po czym zostanie przekazany do uzgodnień z Komisją Europejską.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do przekazywania uwag do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2014 r. Ministerstwo uprzejmie prosi o przekazywanie uwag wyłącznie na wkrótce udostępnionym FORMULARZU elektronicznym.

II wersja PROW 2014-2020

 


 

Organizacje skupione wokół Stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 wyrażają niepokój dotyczący planów wykorzystania w Polsce mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS, art. 32-35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy EFSI). O ile zapisy Umowy Partnerstwa wydają się zachęcające, to jednak bardzo niepokojąca jest nieobecność mechanizmu RLKS w zdecydowanej większości projektów Regionalnych Programów Operacyjnych. Tylko dwa urzędy marszałkowskie podjęły prace nad zastosowaniem RLKS na terenie swoich województw. Większość Zarządów Województw, które tego nie zrobiły, nie podaje żadnych argumentów takiego stanu rzeczy. 

Niepokojąca jest również marginalizacja dyskusji nad zastosowaniem instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność ze strony administracji lokalnej i centralnej, często bez twardych argumentów co do nieprzydatności jego mechanizmów w ramach systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020. 

ZOBACZ APEL W SPRAWIE RLKS.

 


 

Przyjęcie przez Radę ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 16 grudnia br. pakietu rozporządzeń związanych z reformą Wspólnej Polityki Rolnej roku zakończyło proces decyzyjny w zakresie propozycji legislacyjnych przedstawionych przez Komisję Europejską w 2011 roku. Podpisane dzień później przez przewodniczących Rady i Parlamentu teksy rozporządzeń zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej numer L 347 z 20 grudnia 2013 roku. Poniżej zamieszczono pełną listę opublikowanych aktów prawnych, łącznie z rozporządzeniem przejściowym regulującym stosowanie instrumentów wsparcia obszarów wiejskich oraz płatności bezpośrednich w 2014 roku (przyjęcie przepisów przejściowych było konieczne ze względu na opóźnienia w procesie decyzyjnym dotyczącym wieloletniego budżetu UE na lata 2014-2020 oraz reformy WPR). 

Publikacja przyjętych aktów prawnych umożliwia finalizację prac nad przygotowaniem przepisów wykonawczych na poziomie UE i krajowym koniecznych dla wdrożenia zmian WPR. Państwa członkowskie muszą także podjąć szereg decyzji związanych z wykorzystaniem możliwości dostosowań poszczególnych instrumentów do własnych potrzeb i specyfiki.

Czytaj więcej

 


 

Przedstawiamy apel Prezesa LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego E. Trojanowskiego w sprawie poparcia dla zastosowania narzędzi Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.

Celem zastosowania instrumentu RLKS jest przede wszystkim, zgodnie z dokumentami legislacji UE, budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców, przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy, a także polepszanie zarządzania lokalnymi zasobami dzięki włączaniu mieszkańców, partnerów społecznych i przedsiębiorców w system zarządzania rozwojem obszaru. 

Pobierz uchwałę

Zobacz Stanowisko Prezesów Lokalnych Grup Działania Województwa Mazowieckiego.

 

 


 


 

Witold Kwaśnicki, Uniwersytet Wrocławski.

Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pewne ważne, kontrowersyjne i prowokacyjne pytania:

 • Czym są innowacje społeczne? (Przegląd różnorodnych definicji innowacji społecznych)
 • Czy potrzebne jest nam wyróżnianie "innowacji społecznych" w ogólnej kategorii innowacji?
 • Czy wspieranie rozwoju ekonomii społecznej i innowacji społecznych przez UE i rządy europejskie jest potrzebne i uzasadnione?
 • Czy "ekonomia społeczna" i "innowacje społeczne" mogą być uznane za nowe paradygmaty w badaniach społeczno-ekonomicznych?
 • Na ile "gospodarka społeczna"jest naturalnym etapem w rozwoju cywilizacyjnym związanym głównie z coraz większym dobrobytem i większą ilością czasu wolnego w krajach rozwiniętych gospodarczo?.

Zachęcamy do lektury, którą znajdziecie Państwo tutaj.Krótkie łańcuchy dostaw

Krótkie łańcuchy dostaw to innymi słowy pozbycie się pośredników pomiędzy rolnikiem a konsumentem. Ta strategia biznesowa jest bardzo popularna w wielu sektorach gospodarki. Jest ona zorientowana na zwiększanie marży w przedsiębiorstwach. W sektorze rolnym jest często kojarzona z integracją pionową łańcucha przez przetwórców, kiedy to zabezpieczają oni swoją bazę surowcową lub gdy tworzą własną sieć dystrybucji i sprzedaży. Jednak rozwiązanie to może również posłużyć producentom rolnym, którzy nie mają gospodarstw produkujących na wielką skalę, a są zorientowani na produkowanie produktów wysokiej jakości. Szczególnie dla tych, którzy są zainteresowani działalnością w ramach tak zwanego rolnictwa lokalnego, czyli obsługiwaniu konsumentów w regionie, a nie produkowanie na rynek krajowy czy globalny. Nowa WPR po 2013 i związany z nią PROW 2014-2012 będą oferowały kilka działań dofinansowujących projekty zorientowane na krótkie łańcuchy dostaw i rozwój lokalnego rolnictwa.

Czytaj więcej
Zapraszam do odwiedzenia strony Polskiej Sieci LGD – www.polskasieclgd.pl. Znajdziecie tam Państwo informacje o naszych działaniach na rzecz roli LGD w nowym okresie programowania, a szczególnie jak najszerszego zastosowania mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). Zachęcamy także do rozpropagowania informacji o mechaniźmie RLKS na obszarach miast, szczególnie tych niewiele powyżej 20 tys. mieszkańców, które nie będą najprawdopodobniej mogły skorzystać ze środków EFRROW, ale mogłyby być częścią obszaru LGD, gdyby mogły skorzystać w ramach RLKS ze środków EFS i EFRR.

Zobacz ulotkę
Przedstawiamy Państwu publikacje na temat Zasad funkcjonowania inkubatora kuchennego – w oparciu o biznesplan dla Ośrodka Edukacji na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości i Produktu Lokalnego w Stryszowie opracowany przez L.M Consulting. Pojęcie inkubatora kuchennego jest w Polsce pojęciem mało znanym i dotychczas nigdzie w kraju nie było proponowane rozwiązanie w takiej skali jak w niniejszym projekcie. Inkubator kuchenny to obiekt z urządzeniami przeznaczony dla drobnych przetwórców produktów rolnych, firm cateringowych czy rolników, którzy mogą przygotować i przetwarzać swoje produkty w dobrze wyposażonych i przygotowanych do tego celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, pomieszczeniach. Zapraszamy do lektury.

Czytaj więcej
Przedstawiamy Państwu publikacje na temat projektów parasolowych w zakresie wdrażania w PROW 2014-2020.  Zostały zawarte w niej informacje między innymi na temat podstawy prawnej, warunków dla Lokalnych Grup Działania oraz beneficjentów Mikroprojektów, czy też zakresu i wysokości pomocy. Zapraszamy do lektury.

Czytaj więcej
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (ang. Community Led Local Development, CLLD) to dobrowolny instrument proponowany przez Komisję Europejską, który rozszerza możliwości, jakie dawał LEADER. Po pierwsze umożliwia korzystanie z wszystkich funduszy nowej perspektywy. Po drugie, można go stosować zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich. Po trzecie, kierowany jest nie tylko do Lokalnych Grup Działania. W ramach przygotowań do przyszłego okresu programowania, Komisja Europejska stworzyła możliwość, aby podejście lokalne, które z powodzeniem stosowano do tej pory w rozwoju obszarów wiejskich i zależnych od rybactwa, mogło być >szerzej upowszechniane na całym obszarze UE. Dla podkreślenia, że chodzi o konkretną metodologię rozwoju lokalnego (łączne stosowanie wszystkich jego zasad) i dla odróżnienia od innych działań na poziomie lokalnym, Komisja wprowadziła termin „Community-Led Local Development”, co jednocześnie kładzie nacisk na wiodącą w tym podejściu rolę lokalnej społeczności.

Czytaj więcej
  W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prowadzone są aktualnie prace nad mechanizmami pomocy finansowej dla rolnictwa i wsi ze środków budżetu Wspólnej Polityki Rolnej na nową perspektywę finansową. Jednym z istotnych problemów w Polsce wymagającym rozwiązania (m.in. za pomocą środków unijnych) jest poprawa struktury agrarnej i stworzenie ogółowi gospodarstw rolnych możliwości rozwoju i pozyskiwania wyższych dochodów. W Polsce jest około 1,5 mln gospodarstw rolnych o powierzchni większej niż 1ha, w tym 1,36 mln gospodarstw korzystających z dopłat bezpośrednich. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w naszym kraju wynosi 11,2 ha. Około 862 tys. gospodarstw dysponuje powierzchnią gruntów mniejszą niż 5 ha. Ponad połowa polskich gospodarstw rolnych (56% ogółu gospodarstw) osiąga rocznie wartość produkcji rolniczej niższą niż 4 tys. euro (do około 16 tys. zł). Produkcję o wartości większej niż 8 tys. euro (około 32 tys. zł) osiąga tylko co czwarte gospodarstwo rolne (26 % ogółu gospodarstw).

Na pytanie „jakie gospodarstwo rolne jest gospodarstwem małym?” nie ma prostej odpowiedzi, gdyż nie tylko powierzchnia gruntów decyduje o wielkości gospodarstwa. Trwa dyskusja jak zdefiniować „małe gospodarstwo rolne”. Na tym etapie prac proponuje się założenie, że małym jest to gospodarstwo, które osiąga „standardową produkcję” w wysokości od 2 tys. euro do 15 tys. euro (roczna produkcja rolna sprzedana z gospodarstwa w wysokości od 8 tys. zł do 60 tys. zł).

Przedstawiamy Państwu lekturę przygotowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod tytułem "Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020"
Leader
Przedstawiamy Państwu prezentację na temat Podejścia LEADER w nowym okresie programowania 2014-2020, która została przedstawiona na seminarium Lokalnych Grup Działania Woj. mazowieckiego w dniach 4-5.12.2013 w serocku przez Panią Marzenę Cieślak Naczelnik Wydziału Leader Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pobierz prezentację


 

 


 

Rozwój kierowany przez lokalną społęczność (CLLD): na drodze do sukcesu.

Krótki przewodnik po zmianach proponowanych przez Komisję Europejską w sprawie rozwoju obszarów wiejskich UE po 2013r.

Postulaty do Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020, przygotowane przez Stałą konferencję ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP)

Copyright by Paweł Słabik