NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Wywiad z Panią Bożeną Lublińską-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Pani Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP

Pani Prezes, co dziś oznacza bycie innowacyjnym?

Podczas jednej z wielu debat na temat stanu innowacyjności polskiej gospodarki, jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach padło stwierdzenie, iż innowacyjność to stan umysłu. W pełni zgadzam się z tą opinią. Skłonność do postaw innowacyjnych jest moim zdaniem wynikiem wrodzonej kreatywności polskiego społeczeństwa, pewnym urzeczywistnieniem creative tension – twórczej przekory, czyli tej cechy, którą uważa się za istotę charakteru Polaków.

 

Jakie są Pani zdaniem bariery hamujące polską innowacyjność i jakie działania podejmuje PARP, aby tę innowacyjność wspierać?

Z badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości badań wynika, iż kreatywność i innowacyjność napotyka szereg barier rozwojowych. W przypadku każdego pojedynczego człowieka są to bariery społeczno-kulturowe, jego cechy indywidualne – brak wiary w skuteczność swoich działań, konformizm. Na poziomie przedsiębiorców są to bariery wewnątrzorganizacyjne – brak postrzegania kreatywności jako ważnego czynnika prorozwojowego przedsiębiorstwa czy strategia firmy nakierowana na proste wytwarzanie produktów, gdzie innowacyjność postrzegana jest jako czynnik mnożący ryzyka.

 

Oferta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości jest bardzo kompleksowa. Wspieramy nie tylko inwestycje twarde, skoncentrowane na rozwoju innowacji technologicznych. Dużo uwagi w naszych działaniach poświęcamy niwelowaniu barier świadomościowych, w zakresie postaw i wzorców zachowań. Prowadzone przez PARP badania wskazują na wciąż ogromne braki w zakresie informacji, wiedzy i kwalifikacji przedsiębiorców oraz ich pracowników, dlatego tak wiele projektów PARP ma na celu zmianę tej sytuacji. Agencja realizuje działania nakierowane na rozwój gospodarki opartej na wiedzy, w tym kreowanie postaw innowacyjnych, inicjowanie działalności innowacyjnej i ułatwianie tworzenia powiązań pomiędzy światem gospodarki a światem nauki, wykorzystanie w procesie powstawania i rozwoju przedsiębiorstw wyników badań naukowych, stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, pozyskiwanie przez przedsiębiorców praw ochrony własności przemysłowej, pobudzanie zdolności adaptacji przedsiębiorstw do zmieniającego się otoczenia gospodarczego.

 

Wieloletnie doświadczenie PARP oraz prowadzone badania wskazują, że ważne dla rozwoju innowacyjnych firm jest nie tylko ich bezpośrednie wspieranie, ale także rozwój ich najbliższego otoczenia instytucjonalnego. Ważnym wyzwaniem stojącym przed polskimi przedsiębiorcami jest zwiększenie efektywności wykorzystania wiedzy i efektów badań naukowych. Instytucje otoczenia innowacyjnego biznesu działając na styku nauki i biznesu polskie są jednym z kluczowych czynników sukcesu gospodarki. Pełnią one rolę pośrednika często ułatwiając komunikację pomiędzy światem biznesu i nauki. Dlatego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od lat realizuje w Polsce szereg nowatorskich działań związanych ze wspieraniem instytucji okołobiznesowych, ze szczególnym naciskiem na instytucje zajmujące się transferem technologii do gospodarki, tj. inkubatory przedsiębiorczości – w tym przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, parki technologiczne.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od prawie 11 lat wspiera rozwój firm. Pieniądze z funduszy unijnych, które przekazujemy przedsiębiorcom wpisują się w nasz cel strategiczny, którym jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki. Do tej pory PARP wypłaciła przedsiębiorcom i innym beneficjentom około 7.2 miliardów złotych, natomiast wartość podpisanych umów zbliża się do 19 miliardów PLN. „Inwestujemy” publiczne pieniądze w jeden z najistotniejszych obecnie dla Polski celów: w rozwój przedsiębiorstw. Programy te realizujemy przede wszystkim poprzez wspieranie działalność innowacyjnej i badawczej małych i średnich przedsiębiorstw. Wspomagamy też rozwój regionów, wzrost eksportu, inwestycje w zasoby ludzkie oraz wykorzystywanie nowych technologii. W perspektywie finansowej obejmującej lata 2007-2013 Agencja jest odpowiedzialna za wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej.

 

Wspomniała Pani o tym, że bariery tkwią często w głowach…

Tak, dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na zrealizowanie ogólnopolskiej kampanii promującej kreatywność i postawy proinnowacyjne. Innowacyjność jest bowiem czynnikiem, który w coraz większym stopniu determinuje zjawiska zachodzące we współczesnej gospodarce. Innowacje zmieniają życie każdego człowieka, są kluczowym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw i organizacji, budują wreszcie konkurencyjność gospodarki całego kraju. Chcemy, by wiedza o innowacjach i ich szerokim znaczeniu była dostępna nie tylko dla specjalistów i ekspertów, ale także dla całego polskiego społeczeństwa.

 

Jaki jest cel kampanii?

Ogólnopolska kampania „Świat potrzebuje Twoich pomysłów” ma na celu inspirowanie i kreowanie postaw proinnowacyjnych wśród grup docelowych kampanii – głównie przedsiębiorców i ich pracowników a także naukowców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, administracji i mediów. Kampania ma zwiększać świadomość i wiedzę nt. roli innowacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm i całej gospodarki, ma zachęcać do podejmowania i rozwijania działalności innowacyjnej, a także ukazywać wynikające z niej korzyści. Celem kampanii jest również budowanie wartości pojęcia „innowacyjność”, pokazywanie jej różnych aspektów, a także uświadamianie, że innowacja nie musi oznaczać wielkiego przełomu (innowacje radykalne); że równie cenne są innowacje powstające codziennie w polskich firmach, które mogą trwale wzmocnić pozycję firmy na rynku. Innowacyjność to także stan umysłu – otwartość, kreatywność, twórcze myślenie, pozytywne nastawienie do zmian i chęć ich wdrażania. U podstaw wciąż zmieniającej się rzeczywistości przyjęcie postawy proinnowacyjnej, otwartej na zmiany to dziś konieczność.

 

Przez cały okres trwania projektu tj. do września 2012 roku prowadzona będzie internetowa kampania promocyjna (e-mailingi, kampania osłonowa i linki sponsorowane), której celem będzie pobudzanie do kreatywności między innymi przez interaktywne bannery.

 

Przedsiębiorcy zachęcani będą do współpracy z sektorem nauki oraz instytucjami otoczenia biznesu, a także do korzystania ze źródła wiedzy o innowacjach, jakim jest Portal Innowacji www.pi.gov.pl. Kadra zarządzająca, jak i pracownicy firm informowani będą na temat najlepiej działających w kraju instytucji proinnowacyjnych i dostępnych działaniach na rzecz wspierania innowacyjności.


← Archiwum

Copyright by Paweł Słabik