NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Zmiany w Programie Prosument

Program Prosument to linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji oze mająca na celu wsparcie inwestycji typu prosumenckiego w gospodarstwach domowych. Opiera się przede wszystkim na udostępnieniu preferencyjnego finansowania zwrotnego, które będzie uzupełnione dotacją. Instrument skierowany jest do osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także jednostek samorządu terytorialnego. Budżet Programu na lata 2014-2022 wynosi 800 mln zł.

Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła zmiany w programie Prosument. Zmiany mają na celu dostosowanie Programu do oczekiwań beneficjentów i nowych regulacji prawnych. Wprowadzone zmiany pozwalają na skorzystanie z finansowania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii większej liczbie beneficjentów. Do głównych zmian, zatwierdzonych w programie Prosument, należy zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej, wydłużenie do końca 2016 r. okresu, w którym beneficjenci będą mogli otrzymać preferencyjne warunki wsparcia a także obniżenie progu wielkości inwestycji dla gmin.

 

Najważniejsze zmiany:

  • zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej;
  • przedłużeniu okresu obowiązywania dotacji w wysokości 20% dla źródeł ciepła i 40% dla źródeł energii elektrycznej, do końca 2016 r.; w związku z wydłużeniem okresu obowiązywania wyższych stawek dotacji, zwiększono budżet programu przeznaczony na pomoc bezzwrotną z 240 mln zł na 280 mln zł;
  • wyłączenie, w przypadku skorzystania z dofinasowania instalacji z programu, możliwości korzystania z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE; nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej oraz będzie można korzystać z bilansowania półrocznego (net-meteringu) przewidzianego w ustawie;
  • obniżenie maksymalnego jednostkowego kosztu kwalifikowanego dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych;
  • podniesienie limitu maksymalnego kosztu kwalifikowanego dla instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz do 500 tys. zł;
  • dla jednostek samorządu terytorialnego – obniżenie minimalnej kwoty wniosku do 200 tys. zł, dopuszczenie stowarzyszeń jst i spółek samorządowych (100% udziałów samorządu), uwzględnienie audytu energetycznego w kosztach kwalifikowanych;
  • dla banków – podniesienie maksymalnej kwoty składanego przez banki wniosku o udzielenie środków do 40 mln zł oraz doprecyzowanie zapisów dotyczących wynagrodzenia banków wraz z podniesieniem maksymalnej prowizji o 0,5 punktu procentowego;
  • dla WFOŚiGW – rozszerzenie katalogu beneficjentów o samorządy, ich związki, ich stowarzyszenia i spółki samorządowe;
  • zmiany i doprecyzowanie niektórych wymagań technicznych, w szczególności: określenie wymagań dla inwerterów, uproszczenie wymagań dla akumulatorów, zapowiedzi podniesienia wymagań dla kotłów na biomasę, przedłużenie obowiązywania okresów przejściowych dla certyfikacji pomp ciepła, doprecyzowanie wymagań dla zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej, uszczegółowienie definicji biogazu stosowanego w układach mikrokogeneracyjnych;
  • zmiana części zapisów dotyczących uprawnień do projektowania i montażu instalacji, w tym zapowiedzi wprowadzenia od 01/01/2016 obowiązku posiadania przez instalatorów certyfikatów UDT.

Zmienione zapisy programu będą obowiązywały dla nowych naborów prowadzonych przez NFOŚiGW – oraz dla wniosków o dofinansowanie składanych po 31 lipca 2015 r. do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i banku, z którymi NFOŚiGW ma zawarte umowy udostępniania środków. W trzecim kwartale 2015 planowane jest ogłoszenie naboru we wszystkich trzech ścieżkach Programu.

 

Więcej informacji o Programie Prosument

Copyright by Paweł Słabik