NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

Poludniowe-Mazowsze-Marka-Turystyczna2kupuj swiadomie

XIII posiedzenie grupy roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Pan Ryszard Kogut, zastępca dyrektora Departamentu Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawił propozycje tematów operacji własnych oraz operacji partnerów KSOW na 2023 rok, a także informacje na temat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ w nowej perspektywie finansowej na lata 2023-2027, w tym cele i działania KSOW+, działania informacyjno-promocyjne zgodnie ze Strategią Komunikacji, struktura sieci oraz proponowane formy realizacji działań sieci.

 

LGD ogłasza nabór wniosków na opracowanie koncepcji Smart Villages

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektu grantowego pn. „Smart Villages”

Termin składania wniosków wyznacza się na okres od dnia 23.05.2022 r. do dnia 06.06.2022 .

 

Wysokość wsparcia: wartość przyznanego grantu wynosić będzie 4 000,00 zł na jeden projekt.

 

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 6000,00 euro = 24 000 zł. (limit dostępnych środków ustalony w walucie EUR został przeliczony po kursie stałym 4,00 PLN/EUR).

 

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych wyznaczona do poziomu 95 % kosztów kwalifikowanych. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na realizację wszystkich zadań grantowych.

 

Zakres zadań planowanych do realizacji zadania w ramach grantu Smart Villages

– wsparcie przeznaczone będzie na realizację opracowania koncepcji Smart Villages (inteligentnych wsi) na obszarze gmin LGD „Razem dla Radomki”. Opracowane zostaną koncepcje/strategie w zakresie rozwoju społeczności gmin wiejskich.

 

Postępowanie z odpadami w gospodarstwie rolnym

Obszary wiejskie generują powstawanie wielu strumieni odpadów, w tym odpadów komunalnych oraz odpadów związanych z działalnością rolniczą.

 
postępowanie z odpadami.

Posiadacz odpadów to, wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na terenie nieruchomości.

 

Prezentujemy firmy powstałe w ramach premii na start od LGD Razem dla Radomki

W ramach otrzymanego dofinansowania w 2017 roku w miejscowości Klwaty został utworzony profesjonalny serwis kompleksowej naprawy aut osobowych, dostawczych i ciężarowych.

 

Szeroki wachlarz usług, uczciwe podejście do klienta i profesjonalny zespół pracowników zachęcają klientów do korzystania z usług warsztatu, który w ostatnich latach poszerzył swoją ofertę o naprawę maszyn rolniczych, budowlanych, auto detailing oraz o konserwacje i naprawy blacharsko lakiernicze.

W ramach otrzymanego wsparcia możliwe było przystosowanie i wyremontowanie istniejącego budynku w warsztat samochodowy. Przeprowadzono kompleksowe prace budowlane, zamontowano zestawy paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo zakupiono wyposażenie warsztatu, wysokiej jakości narzędzia oraz podnośniki samochodowe.

 

Dane adresowe: Serwis i naprawa aut Camper K&K Karol Oświt, Klwaty 46, 26-660 Jedlińsk.

Projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 został przekazany do Komisji Europejskiej

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 307/303/22 z dnia 8 marca 2022 r. przyjął projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (wersja 1.0). 15 marca br. projekt programu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu FEM 2021-2027 oraz Analizą DNSH został za pośrednictwem systemu SFC przekazany do Komisji Europejskiej.

 
 

Copyright by Paweł Słabik