NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

Poludniowe-Mazowsze-Marka-Turystyczna2kupuj swiadomie

Dofinansowanie SME Fund

Fundusz dla MŚP The Ideas Powered for Business to program przyznawania dotacji utworzony w celu wsparcia praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich. SME Fund (fundusz dla MŚP) to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Fundusz dla MŚP będzie działać od 10 stycznia 2022 r. do 16 grudnia 2022 r.

 

Dlaczego ochrona własności intelektualnej jest konieczna?

 

W erze cyfrowej ochrona własności intelektualnej jest niezbędna. Jest to jedyny zgodny z prawem sposób, by nie dopuścić do kopiowania lub wykorzystania swoich unikatowych pomysłów, produktów lub usług bez pozwolenia. Ochrona własności intelektualnej może obejmować różne aktywa, na przykład znaki towarowe, wzory, patenty, tożsamość firmy, produkty, usługi i procesy.

 

Kto może skorzystać z funduszu dla MŚP

 

Fundusz dla MŚP oferuje wsparcie finansowe dla MŚP z siedzibą w Unii Europejskiej. Wniosek może złożyć właściciel unijnego MŚP, pracownik lub upoważniony przedstawiciel działający w jego imieniu. Dotacje są zawsze przekazywane bezpośrednio do MŚP.

 

Startuj z Mazowsza

Mazowsze stawia na innowacje i wspiera społecznie odpowiedzialne start-upy!

 

To już IV edycja konkursu “Startuj z Mazowsza”, adresowanego do mazowieckich start-upów, które tworzą innowacyjne pomysły i produkty, a ich działalność nie jest dłuższa niż 3 lata. Firmy, które wezmą udział w konkursie, mają szansę na zdobycie nagród o łącznej wartości 90 000 złotych, jak również pozyskanie cennych kontaktów, promowanie ich pomysłów poprzez różne kanały komunikacji oraz rozgłos w mediach branżowych. 

Zgłoszenia można przesyłać tylko do 14 lipca 2022 r.!

 

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+

24 maja 2022 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął Strategię rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne MazowszeJest to kolejna edycja podstawowego dokumentu strategicznego regionu, określającego długofalową wizję rozwoju województwa, jak też średniookresowe kierunki działań i działania.

 

Strategia rozwoju województwa wskazuje główne wyzwania, a także cele rozwojowe regionu do zrealizowania przez samorząd województwa oraz inne podmioty. Stanowi też punkt odniesienia dla innych dokumentów strategicznych, programowych i planistycznych tworzonych na poziomie regionalnym oraz lokalnym.

 

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ ma charakter zintegrowany. Dokument wskazuje pogrupowane tematycznie działania adresowane do całego województwa, jak też model struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu oraz obszary strategicznej interwencji (OSI), w których interwencja ukierunkowana jest zarówno tematycznie, jak i terytorialnie.

 

XIII posiedzenie grupy roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Pan Ryszard Kogut, zastępca dyrektora Departamentu Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawił propozycje tematów operacji własnych oraz operacji partnerów KSOW na 2023 rok, a także informacje na temat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ w nowej perspektywie finansowej na lata 2023-2027, w tym cele i działania KSOW+, działania informacyjno-promocyjne zgodnie ze Strategią Komunikacji, struktura sieci oraz proponowane formy realizacji działań sieci.

 

Copyright by Paweł Słabik