NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Pierwszy w Polsce Fundusz Innowacji Społecznych

Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z innowacyjnymi pomysłami będą mogły liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe dla projektów realizowanych na rzecz mieszkańców Łodzi. Będzie to możliwe dzięki inicjatywie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych (ŁFOP), które we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi (UMŁ) powołują pierwszy w Polsce Fundusz Innowacji Społecznych.
 
Fundusz ma być programem wieloletnim. W jego ramach wspierane będą innowacyjne projekty z obszarów:

 

1. Rozwiązywanie problemów społecznych:

 • edukacja nieformalna na każdym poziomie nauczania oraz edukacja dorosłych,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży do 25 roku życia, zwłaszcza poprzez rozwój niszowych dyscyplin sportowych i inną aktywność kulturalno-edukacyjną,
 • działania promujące równość płci na terenie Łodzi,
 • wsparcie inicjatyw ekonomii społecznej i innych inicjatyw przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu;

2. Kultura, sztuka i nauka:

 • działania promujące dziedzictwo kulturowe i historyczne miasta, w tym wielokulturowe tradycje Łodzi,
 • projekty promujące twórczość młodych łódzkich artystów z różnych dziedzin,
 • inicjatywy promujące street art (tzw. sztukę ulicy), a także wszelkie formy sztuki i kultury niezależnej (muzyka, sztuki wizualne, teatr, literatura i inne),
 • wsparcie projektów badawczych łódzkich naukowców realizowanych na styku nauki oraz biznesu;

3. Partycypacja społeczna:

 • działania promujące włączanie się ludzi w życie miasta,
 • wsparcie oddolnych inicjatyw obywatelskich promujących aktywność i partycypację społeczną,
 • wsparcie liderów społecznych, w tym liderów pozarządowych w realizacji ich działań autorskich,
 • wsparcie aktywności społecznej dzieci i młodzieży do 25 roku życia;

4. Rozwój zrównoważony:

 • ekologia i ochrona środowiska,
 • edukacja ekologiczna,
 • zrównoważone technologie i rozwiązania dla miast (w dziedzinie transportu, budownictwa, gospodarki odpadami, ochrony zieleni itp.),
 • tworzenie i ochrona obszarów zieleni miejskiej, w tym ogrodów miejskich.

W ramach Funduszu wspierane będą w szczególności inicjatywy i projekty, które wyróżniają się innowacyjnością proponowanych działań. Innowacja w rozumieniu Funduszu to nowatorskie podejście do problemu społecznego, które jest równocześnie skuteczniejsze, wydajniejsze i trwalsze od istniejących w danym miejscu i czasie, a którego oddziaływanie wykracza poza określoną grupę problemową i obejmuje także daną społeczność lokalną.

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik