NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Informacja w sprawie założeń ramowych konkursów nr RPOWM/6.2/1/2013 oraz RPOWM/6.2/2/2013 w ramach Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków na rok 2013, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych planuje ogłoszenie w marcu 2013 r. dwóch naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
 
W ramach konkursów wspierane będą projekty bezpośrednio powiązane z rozwojem komplementarnych ofert turystycznych na poziomie regionalnym i/lub lokalnym. W kontekście priorytetyzacji ofert należy podkreślić, iż z punktu widzenia województwa mazowieckiego szczególnie istotne są oferty komplementarne, tzn. składające się z wielu dóbr, usług i subproduktów, stanowiąc spójną kompozycję korzyści dla turysty. Im bardziej złożona oferta turystyczna, tym większa atrakcyjność dla klientów z uwagi na jej różnorodne elementy. W efekcie projekty będą stymulowały rozwój gospodarczy i społeczny na poziomie regionalnym i/lub lokalnym dzięki takim czynnikom jak rozwój przedsiębiorczości, rozwój lokalnego rzemiosła, zachowanie miękkich walorów antropogenicznych (tożsamość, obyczaje, obrzędy, folklor, dziedzictwo kulturalne, tradycje).
 
ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

1) Dofinansowaniu będą polegać projekty polegające na utworzeniu, bądź powiększeniu kompleksowej oferty turystycznej składającej się z przynajmniej kilku składników. Poprzez składniki oferty turystycznej należy rozumieć wszystkie oferowane usługi, które powodują, że oferta jest bardziej atrakcyjna i konkurencyjna dla klientów.

2) W ramach Działania 6.2 RPO WM planowane jest ogłoszenie dwóch odrębnych konkursów dla dwóch rodzajów beneficjentów:

  • przedsiębiorcy sektora turystyki – RPOWM/6.2/1/2013;
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną; parki narodowe i krajobrazowe; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; instytucje kultury; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym – RPOWM/6.2/2/2013.

3) Nabory zostaną przeprowadzone w trybie etapowanego konkursu otwartego bez preselekcji. (W przypadku konkursu etapowanego każdorazowo regulamin konkursu wskazuje podział naboru wniosków na etapy, które mają wpływ na umieszczanie projektów na listach rankingowych. Projekty złożone w poszczególnych etapach tworzą osobne listy rankingowe. Istnieje możliwość wyczerpania alokacji przeznaczonej na konkurs etapowany już przez projekty złożone w pierwszym etapie).

4) Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2014 r.

5) W ramach konkursu beneficjent będzie mógł złożyć jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

6) Wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego.

7) Alokacja na każdy konkurs wyniesie odpowiednio 2 mln EUR (RPOWM/6.2/1/2013) oraz 3 mln EUR (RPOWM/6.2/2/2013).

8) W ramach konkursów wyklucza się ze wsparcia projekty polegające na udziale w targach i imprezach promocyjnych, w tym na udziale w targach turystycznych.

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik