NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Rozpoczęcie konsultacji społecznych PO RYBY 2014–2020

PolskaCyfrowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014–2020). Projekt ten konsultowany był również na Grupie roboczej powołanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w zakresie opracowania przedmiotowego dokumentu. W skład Grupy wchodzą przedstawiciele środowiska rybackiego, nauki, ochrony środowiska oraz przedstawiciele administracji rządowej oraz samorządowej. Zebrane na forum Grupy roboczej uwagi, w tym zgłoszenia pisemne, zostały przeanalizowane i wzięte pod uwagę przy opracowywaniu projektu PO RYBY 2014-2020.

Jednocześnie należy mieć na względzie fakt, iż PO RYBY 2014-2020 powstał na bazie projektu rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i zapisy Programu mogą ulec zmianie wraz ze zmieniającym się brzmieniem przepisów w sprawie EFMR.

Zapraszamy do przekazywania uwag, komentarzy i propozycji do projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 na adres mailowy: konsultacjePORYBY2014-2020@minrol.gov.pl do dnia 14 października 2013 r.

Źródło: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik