NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Uzasadnienie potrzeby wdrażania w Polsce RLKS/CLLD

Instrument dotyczący Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS/CLLD) opisany jest w art. 28 – 31 projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 5 funduszy.

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) jest rozszerzeniem na lata 2014-2020 podejścia LEADER, zastosowanego w obecnym okresie programowania w Osi 4 PROW, w taki sposób, że:

  • RLKS może być zastosowany nie tylko na obszarach wiejskich, ale także miejskich, 

  • w ramach RLKS można wykorzystać nie tylko Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale także Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Morski i Rybacki oraz Fundusz Spójności (ten ostatni raczej w najmniejszym zakresie).

Obecnie w Polsce funkcjonuje wg podejścia LEADER, 336 Lokalnych Grup Działania w ramach Osi 4 PROW 2007-2014 oraz podobnie do tego modelu – 48 Lokalnych Grup Rybackich w ramach Osi Priorytetowej 4 PO RYBY.

Zgodnie z Założeniami Umowy Partnerskiej, przyjętych przez Rząd RP w dniu 15 stycznia 2013 r.: Podstawowym celem RLKS jest zwiększenie udziału społeczności lokalnej w programowaniu i zarządzaniu rozwojem danego obszaru. W ten sposób współpraca i wspólne definiowanie potrzeb i problemów oraz propozycji ich rozwiązań prowadzi do spójnego i zrównoważonego rozwoju danego obszaru i powoduje wzrost aktywności lokalnej społeczności oraz przyczynia się do budowania kapitału społecznego.

Zobacz Uzasadnienie potrzeby wdrażania w Polsce RLKS/CLLD

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik