NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020, z uwzględnieniem Priorytetów Ministerstwa Gospodarki

Wstępne propozycje dotyczące Nowej Perspektywy Finansowej zostały zaprezentowane przez Komisję Europejską 29 czerwca 2011 r., tj. ponad dwa i pół roku temu. Osiągnięty kompromis polityczny zakładał, że maksymalna ogólna kwota na wydatki dla UE– 28 w latach 2014–2020 w środkach na zobowiązania wyniesie 959,9 mld EUR, co stanowi 1,00% DNB UE, a w środkach na płatności – 908,4 mld EUR, co stanowi 0,95% DNB UE1.

Wydatki zostaną pogrupowane w sześciu działach mających odzwierciedlać polityczne priorytety Unii, z zapewnieniem niezbędnej elastyczności w interesie skutecznego przydziału zasobów. Ostatecznie w wyniku długich negocjacji Parlament Europejski zaakceptował podczas posiedzenia w dniu 19 listopada 2013 r. propozycję Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020. Rada Europejska zatwierdziła porozumienie z PE podczas swojego posiedzenia w dniu 2 grudnia 2013 r., co ostatecznie zakończyło proces programowania WRF.

Finansowane przez UE badania i innowacje, w ramach programu „Horyzont 2020” uzyskają wsparcie w wysokości prawie 80 mld EUR4. Naukowcy i przedsiębiorstwa w całej Europie mogą zatem liczyć na znacznie większe i ułatwione wsparcie UE. Program ten pomoże zmniejszyć dystans między badaniami naukowymi a rynkiem, np. poprzez wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw w wykorzystywaniu przełomowych odkryć technologicznych do tworzenia rentownych produktów o rzeczywistym potencjale komercyjnym.

Małe i średnie przedsiębiorstwa, tworzące trzon gospodarki UE, dzięki nowemu programowi COSME otrzymają wsparcie w wysokości 2,3 mld EUR5 na zwiększenie konkurencyjności i pobudzenia wzrostu gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy w Europie. COSME jest pierwszym programem UE ukierunkowanym na MŚP, który ułatwi im dostęp do rynków na terenie Unii i poza nią, a także zapewni łatwiejszy dostęp do finansowania poprzez gwarancje kredytowe i kapitał. 

Zobacz MATERIAŁ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PROGRAMOWANIA NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014 – 2020, Z UWZGLĘDNIENIEM PRIORYTETÓW MINISTERSTWA GOSPODARKI

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik