NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Projekt ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 

Ustawa stwarza podstawy prawne do realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS), stanowiącego nowy instrument rozwoju terytorialnego Unii Europejskiej. Konieczność realizacji RLKS została wskazana w rozporządzeniu unijnym nr 1303/2013.

 

RLKS, powstały na bazie podejścia LEADER, będzie stosowany nie tylko w ramach wspólnej polityki rolnej i rybackiej, ale także polityki spójności. Istotą RLKS pozostanie aktywizowanie lokalnych społeczności i włączanie ich w podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju ich obszarów.

 

Przyjęcie ustawy umożliwi skoordynowanie i ujednolicenie przyznawania pomocy w ramach RLKS, niezależnie od tego, z którego z unijnych funduszy będzie ona wypłacana. Ustawa zapewni także dokonanie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), a w rezultacie realizację przez beneficjentów w ramach tej strategii projektów ukierunkowanych m.in. na rozwój przedsiębiorczości, zachowanie lokalnego dziedzictwa, walkę z wykluczeniem społecznym i rozwój infrastruktury turystycznej. Ustawa pozwoli również wdrożyć działanie LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

 

Główne cele proponowanej ustawy to określenie podmiotów zaangażowanych w realizację RLKS i ich zadań oraz przedstawienie wspólnych zasad realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 

W projekcie ustawy określono:

  • zadania organów i jednostek organizacyjnych, a przede wszystkim samorządów województw i lokalnych grup działania (LGD) w odniesieniu do RLKS, w szczególności w zakresie dokonywania wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
  • zasady organizacji lokalnych grup działania,
  • proces i zasady wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz ogólny zakres umów o realizacji LSR (tzw. umów ramowych),
  • wspólne dla polityk: rolnej, rybackiej i spójności zasady realizacji RLKS, w tym zasady wyboru projektów przez LGD oraz wspólne zasady udzielania wsparcia.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik