NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

FIO Mazowsze Lokalnie po raz drugi. Rusza kolejna edycja grantów dla aktywnych społeczności lokalnych.

FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego, które w ramach ogłoszonego konkursu mogą uzyskać wsparcie finansowe w wysokości od 1500,00 zł do 5000,00 zł na realizację swojego pomysłu. Wszystkie zainteresowane osoby i organizację mogą składać aplikację o realizację oddolnych inicjatyw w terminie od 16 do 30 marca 2015 r., oraz przygotować aplikację w zakresie rozwoju organizacji, których termin został wyznaczony na dni od 13 kwietnia do 4 maja 2015 r. Łączna pula środków które przeznaczone zostaną na realizację inicjatyw w latach 2014-2016 wynosi 2,1 mln zł.

Projekt „Mazowsze Lokalnie” którego Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” jest ambasadorem cieszy się dużą popularnością. W pierwszym konkursie złożono 702 wnioski, z których 143 otrzymały dofinansowanie. Jego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacje pozarządowe w życie publiczne, pobudzanie lokalnych społeczności, stowarzyszeń i fundacji do podejmowania działań, ale też małych wspólnot w dużych miastach, które mają ograniczony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy czy innowacji.

W ramach programu wsparcie mogą uzyskać:

  • młode organizacje pozarządowe – funkcjonujące nie dłużej niż 18 miesięcy przez złożeniem wniosku, których budżet nie przekroczył 25 tys. zł.
  • grupy nieformalne – w skład których wchodzić muszą co najmniej trzy osoby fizyczne chcące realizować wspólnie projekt
  • grupy samopomocowe – minimum 3 osoby działające na rzecz rozwiązywania problemu który ich dotyka.

mające siedzibę w województwie mazowieckim i planują prowadzić działania na terenie jednej lub wielu gmin (dzielnic w przypadku Warszawy), z terenu województwa mazowieckiego.

Przygotowywane aplikacje powinny dotyczyć rozwoju organizacji (projekty nakierowane na rozwój własnej organizacji, zakup sprzętu, remont, opracowania planu rozwoju) lub realizację inicjatyw oddolnych (projekty prowadzone jako inicjatywy lokalne angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego). Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie www.mazowszelokalnie.pl.

Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego

Głównym celem projektu jest prowadzenie aktywnej edukacji osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenów nisko-zurbanizowanych poprzez upowszechnianie wiedzy na temat mikro i małych instalacji odnawialnych źródeł energii.

Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy grupy docelowej w zakresie energetyki prosumenckiej oraz inwestycji w mikro- i małe instalacje OZE

Cel warsztatów:

Podniesienie umiejętności oceny wpływu wybranych parametrów na efektywność ogniw fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych. Upowszechnienie dobrych praktyk procesu inwestycyjnego i eksploatacyjnego mikro i małych instalacji OZE

Grupę docelową projektu stanowią osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego w województwach: mazowieckim i podlaskim

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2016 roku. Rekrutacja prowadzona jest od 1 lutego 2015 do 15 czerwca 2015 roku.

Broszura_lekki (1)

Przedsiębiorczość Wiejska, Koncepcja Rozwoju

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa realizuje nowy projekt na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, który stanowi kontynuację badania pn. ” Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich – diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich (projekt realizowany ze środków pochodzących z Funduszu Counterpart Funds – CPF Sektorowych Agrolinia PL9005).

W ramach projektu zespół ekspertów wraz z przedstawicielami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw opracował koncepcję rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem analizy rynku usług wspierających rozwój przedsiębiorczości.

W pierwszym kwartale 2015 roku odbędzie się 7 konferencji, podczas których zostaną zaprezentowane wyniki badań oraz koncepcja. Planowane jest również upowszechnienie informacji dotyczących możliwości wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w nowej perspektywie finansowej.

Konferencja na terenie województwa mazowieckiego odbędzie się w Radomiu 17 lutego 2015 r. Do pobrania:

Bardzo serdecznie zapraszamy.

 

Pliki do pobrania:

1. Broszura informacyjna: Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich – diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich
2. Raport metodologiczny
3. Raport diagnostyczny
4. Raport badawczy
5. Raport strategiczny
6. Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości  

List uwierzytelniający

źródło: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Copyright by Paweł Słabik