NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Zapraszamy przedstawicieli LGD do udziału w grupie roboczej „Bezpieczna żywność”

razemdlaradomki_logoSamorząd Województwa Mazowieckiego utworzył grupy robocze, których zadaniem jest wsparcie procesu rozdysponowania środków publicznych przeznaczonych na projekty badawczo-rozwojowe. Działanie to jest odpowiedzią na sformułowany przez Komisję Europejską wymóg wdrożenia koncepcji tzw. „inteligentnej specjalizacji”, pozwalającej na ukierunkowanie i optymalizację instrumentów wsparcia.
W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić przedstawicieli Lokalnych Grup Działania do działu do udziału w grupie roboczej „Bezpieczna żywność”. Aktualnym zadaniem grupy jest opracowanie wykazu priorytetowych kierunków badań dla obszaru specjalizacji. Zgodność projektu z wykazem będzie warunkiem dofinansowania w większości konkursów na projekty B+R w ramach RPO WM 2014 – 2020 (I Oś Priorytetowa).

  Spełnienie oczekiwań Komisji Europejskiej wymaga współpracy z szerokim gronem interesariuszy podczas tworzenia i aktualizacji dokumentów strategicznych, monitorowania i oceny efektywności podejmowanych działań. Grupy robocze zostały przyporządkowane do poszczególnych obszarów inteligentnej specjalizacji, tj. „Wysoka jakość życia”, „Bezpieczna żywność”, „Inteligentne systemy zarządzania”, „Nowoczesne usługi dla biznesu”. Do ich zadań należy opracowanie priorytetowych kierunków badań (agend badawczych dla IS), współpraca przy tworzeniu programów wdrożeniowych dla Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku (RSI), uczestnictwo w procesie monitorowania, konsultowanie instrumentów wsparcia w ramach specjalizacji (np. założenia konkursów, kryteria oceny projektów – propozycje warunków wsparcia obszarów specjalizacji w RPO WM 2014-2020). Rekomendacje grup roboczych umożliwią dostosowanie systemu wdrażania RSI do specyfiki projektów B+R realizowanych w sektorze prywatnym, co powinno pozytywnie wpłynąć na efektywność wydatkowania środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

   Zachęcamy do sprawdzenia prezentacji opisującej inteligentną specjalizację województwa mazowieckiego, oraz deklarację uczestnictwa do ewentualnych zainteresowanych udziałem.
   Zachęcamy do śledzenia strony www.ris.mazovia.pl. Informacje dot. grup roboczych są/będą tam umieszczane.

   Category: Bez kategorii

   Copyright by Paweł Słabik