NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Formalno-prawne aspekty działalności Kół Gospodyń Wiejskich od 2016 roku.

logoraW ostatnich latach można zauważyć wzrost aktywności kół gospodyń wiejskich. Coraz częściej kobiety, obserwując dorobek kulturowy, edukacyjny i społeczny swoich matek i babć, a także mając na uwadze potrzebę modernizacji i odnowy wsi wstępują do KGW lub zakładają nowe koła. Zdecydowaną większość członkiń stanowią rolniczki, jednak nie brakuje również innych osób ze środowiska wiejskiego – nauczycielek, pielęgniarek, urzędniczek, przedstawicielek lokalnego biznesu. KGW mogą być sformalizowaną strukturą organizacyjną, a tym samym w większym zakresie mogą korzystać ze wsparcia w ramach różnorodnych programów krajowych lub unijnych. Koła gospodyń wiejskich mają status organizacji społeczno-zawodowej rolników lub stowarzyszenia. Mogą ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego. Ponadto, jeśli posiadają osobowość prawną mogą zostać, na swój wniosek, wpisane do rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik