NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Konkurs „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016”

22 lutego 2016 r. rozpoczęła się tegoroczna edycja konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości”.

Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jego celem jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

Nagrody zostaną przyznane w sześciu kategoriach:

  • Promowanie ducha przedsiębiorczości
  • Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze
  • Rozwój środowiska biznesowego
  • Wspieranie umiędzynarodowiania działalności
  • Wspieranie rozwoju rynków wtórnych i poprawy efektywności gospodarowania zasobami
  • Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne.

Nagroda główna jury może trafić do przedstawiciela którejkolwiek kategorii i zostanie przyznana zgłoszonej inicjatywie wspierania przedsiębiorczości uznanej za najbardziej twórczą i inspirującą w całej Europie.

Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie podczas Zgromadzenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SME Assembly 2016) w Bratysławie. W etapie krajowym powołana w Ministerstwie Rozwoju Komisja oceniająca wybierze dwa najlepsze projekty z dwóch różnych kategorii, które zostaną zgłoszone do etapu europejskiego.

Formularz zgłoszeniowy wraz z informacjami szczegółowymi nt. konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik