NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

LGD Razem dla Radomki podpisała umowę ramową na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

3Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” sukcesem zakończyła proces opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. W dniu 17 maja 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Prezes LGD Cezary Adam Nowek w towarzystwie Marszałka Województwa Pana Adama Struzika podpisał umowę ramową na realizację LSR w latach 2016-2023 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2023 na terenie gmin Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew.

Oznacza to, że podobnie jak w okresie lat 2009-2015 (kiedy po raz pierwszy podjęliśmy się realizacji efektywnego procesu wdrażania działań w ramach Osi 4 LEADER PROW 2007-2013), otrzymamy wsparcie na prowadzone przez nas działania. Kwota przyznana nam na okres lat 2016-2023 wynosić będzie ok. 10 milionów złotych. Wsparcie to zostanie skierowane na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości, odnową i rozwojem wsi, na realizację projektów grantowych służących społeczności lokalnej oraz na powstanie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego. Łącznie na teren Mazowsza trafi prawie 320 milionów złotych funduszy z Unii Europejskiej na wsparcie działań lokalnych grup działania. Wysokość środków przyznanych poszczególnym organizacjom zależna była od ilości mieszkańców zamieszkujących teren LSR. Wsparcie uzyskało 29 LGD spośród 32, które wystąpiły o nie w ramach ogłoszonego w ubiegłym roku konkursie na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

  Nowy rozdział, który otwiera przed LGD „Razem dla Radomki” nadchodząca perspektywa unijna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przyniesie nam nowe rozwiązania i programy wsparcia – które będą prowadzone przez nasze stowarzyszenie. Tak jak w poprzednim „leaderze” nasze działania skierowane zostaną do wszystkich grup społecznych, mieszkańców obszaru gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew i koncentrować będą się m.in. na: wsparciu lokalnej przedsiębiorczości i stymulowaniu powoływania nowych, trwałych inicjatyw gospodarczych, a zwłaszcza wspieraniu przedsiębiorczych osób w wieku 50 +; wsparciu przetwórstwa lokalnych produktów dzięki powołaniu inkubatora przetwórstwa lokalnego; tworzeniu i/lub utrzymaniu nowych miejsc pracy; aktywizowaniu lokalnej społeczności do podejmowania nowych inicjatyw kulturalnych, wzmocnieniu konkurencyjności obszaru, warunków i jakości życia na wsiach poprzez wsparcie infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej.

   Większość w/w działań będzie realizowanych w formie naborów wniosków ogłaszanych przez LGD z zakresu przedsiębiorczości, wsparcia infrastruktury publicznej, realizacji Projektów Grantowych przez społeczność lokalną. Na te typy działań zaplanowano w ramach Budżetu LSR największe środki finansowe. Środki te trafią osób/podmiotów/instytucji, wybranych w procesie oceny złożonych wniosków, jako do Beneficjatów, którzy najlepiej wykorzystają uzyskane wsparcie jednocześnie w sposób maksymalny dzięki realizacji operacji wpłyną na osiągnięcie zakładanych wskaźników LSR. Strategia będzie realizowana także poprzez projekty współpracy. Działania w/w uzupełniać będą inicjatywy aktywizujące podejmowane przez LGD, oraz projekty zgłaszane przez Stowarzyszenie do zewnętrznych konkursów o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację kolejnych pomysłów.

    Category: Bez kategorii

    Copyright by Paweł Słabik