NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Razem dla Radomki członkiem Polskiej Sieci LGD.

logoraPolska Sieć LGD – to organizacja której celem jest budowanie platformy współpracy i wymiany doświadczeń między lokalnymi grupami działania oraz ich sieciami regionalnymi, a także innymi organizacjami i osobami związanymi z realizacją podejścia LEADER oraz pozostałych osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podejmowane działania cechują się oddolnością, wspieraniem partnerstwa i innowacyjnego podejścia w procesie kształtowania rozwoju obszarów wiejskich. A od czerwca 2016 r. w strukturach tej organizacji zasiada Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” – reprezentowana przez Prezesa Cezarego Adama Nowek, który wybrany został również członkiem Komisji Rewizyjnej PS LGD.

Polska Sieć LGD tworzy krajową reprezentację sieci lokalnych grup działania w celu aktywnego uczestnictwa w kreowaniu polityki państwa oraz Unii Europejskiej wobec wsi i terenów wiejskich. Buduje sieci kontaktów i współpracy na poziomie krajowym i europejskim w zakresie wypracowywania wspólnych stanowisk, wymiany dobrych praktyk, realizacji wspólnych przedsięwzięć – czy też opiniuje akty prawne i podejmuje inicjatywy legislacyjne zmierzające do stanowienia prawa sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.

  Przyjęcie Razem dla Radomki do Polskiej Sieci nastąpiło w dniu 9 czerwca 2016 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, podczas spotkań odbywających się w trakcie seminarium poświęconemu doświadczeniom europejskim we wdrażaniu LEADER’a i RLKS”. Mogliśmy wysłuchać wystąpień Pani Kristiiny Tammets przewodniczącej ELARD (Europejskiej Sieci LGD), nt. struktur działania ELRAD-u, doświadczenie we wdrażaniu RLSK w Estonii, Portugalii, Szwecji i w Republice Czeskiej. ELARD to europejska organizacja zrzeszająca ponad 1200 LGD z 21 państw. Dla przykładu wskazana zakres działań czeskich LGD, w których wybór LSR (Lokalnych Strategii Rozwoju) przebiega dwustopniowo. Zakończono proces certyfikacji 185 LGD pokrywających 97% obszaru terenów wiejskich. Obecnie trwa ocena złożonych przez te LGD LSR. 150 LGD realizować będzie strategie wielofunduszowe na łączną kwotę 800 mln euro. Procentowy udział poszczególnych funduszy przedstawia się następująco: 70% środki EFRR, 20% środki EFRROW, 10% środki EFS. W Republice Czeskiej LGD oprócz realizacji LSR, są partnerem w tworzeniu programów regionalnych, biorą udział w opracowywaniu Planu na rzecz edukacji w ramach którego otrzymają wsparcie w wysokości 120 tys. euro przez okres 3 lat. W podsumowaniu dyskusji wskazano, że ELARD i Polska mają zbieżne priorytety tj. promocja i wspieranie wielofunduszowego RLKS’u, zatem ELARD jest doskonałą europejską platformą dla LGD.

   Prezentacje te zostały uzupełnione o prelegencie Pana Ryszarda Zarudzkiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz Pana Janusza Bartczaka, Prezesa Polskiej Sieci LGD – którzy podkreślali bardzo ważną dla rozwoju terytorialnego rolę RLKS., wskazując na największe wyzwania w najbliższym czasie – stanowiące efektywne wdrożenie LEADER’a jak również prace nad kształtem tego podejścia po roku 2020.

    Członkowstwo w Polskiej Sieci pozwoli naszej organizacji na wpływanie na kształtowanie inicjatyw i zdań Sieci LGD, oraz współtworzenia działań w procesie procesie kształtowania podejścia LEADER i RLKS (Rozwój lokalny kierowany przez społeczność lokalną”), możliwość uczestniczenia w konsultacjach, budowaniu platformy integracji i współpracy na szczeblu krajowym LGD oraz ich sieci regionalnych.

    Category: Bez kategorii

    Copyright by Paweł Słabik