NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Skuteczne NGOsy – nowy projekt LGD Razem dla Radomki

skutecznengoW lipcu nasze stowarzyszenie przystąpi do realizacji nowego projektu skierowanego do członków organizacji pozarządowych, osób indywidualnych – liderów środowisk wiejskich, przedstawicieli grup nieformalnych/grup inicjatywnych działających w środowisku wiejskim. Projekt „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych” skierowany jest do osób dorosłych, mieszkańców gmin wiejskich i miejsko – wiejskich powiatu: przysuskiego, radomskiego, zwoleńskiego, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem swoich kwalifikacji i umiejętności społecznych.

Na naszej stronie internetowej www.razemdlaradomki.pl powstanie zakładka poświęcona organizacjom/grupom nieformalnym/grupom inicjatywnym uczestniczącym w projekcie służąca wsparciu uczestników w nawiązaniu współpracy przez Internet. Zakładka składać się będzie z informacji poświęconych każdej z organizacji/grup z osobna. Każda z uczestniczących w zadaniu organizacji, grupy nieformalne będzie miała możliwość stworzenia własnego „profilu” internetowego i zaistnienia w świecie internetowym. Przedstawiciele tych organizacji/grup będą uczestniczyć w bezpłatnym szkoleniu z budowy stron internetowych w oparciu o WordPressa. Korzyścią dla samych NGO/grup nieformalnych jest brak konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat związanych z prowadzeniem strony internetowej, możliwość nawiązania współpracy z inną organizacją/grupą z okolic i wspólne rozwiązywanie podobnych problemów, realizacja wspólnych inicjatyw. Stanowić to będzie podwalinę do budowy forum organizacji współpracujących na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w naszym subregionie. Dodatkowo zakładka posiadać będzie opcję ułatwiającą dopasowanie organizacji / grup o podobnym profilu działania: np. kultywującą tradycje ludowe, animacja społeczna, edukacja, ekologia, zdrowie, społeczeństwo obywatelskie, kultura, sztuka, historia itp.

  Każdy z uczestników projektu będzie miał możliwość skorzystania z bezpłatnego cykl szkoleń i warsztatów prowadzonych metodą blended learning. Jest to niezwykle skuteczna i popularna metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki (bezpośredni kontakt z prowadzącym – spotkania stacjonarne) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera (M-learning) i platformy e – learningowej.

   Zaproponowane moduły szkoleniowe do swobodnego wyboru przez uczestników projektu: Prawno–techniczne aspekty funkcjonowania organizacji; PR i promocja NGO i reklama społeczna; Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną; Moduł 4: Pozyskanie środków na działanie i rozwój – pozyskiwania zewnętrznych środków publicznych krajowych lub unijnych; Finanse w organizacji pozarządowej – budżet NGO i jego realizacja, księgowość w organizacji pozarządowej – obowiązki prawno-finansowe, rozliczanie funduszy i grantów, budżet zadaniowy; Zasady i przepisy dot. organizacji i przeprowadzenia wolontariatu oraz e – wolontariat; Ekonomia społeczna – szansą na rozwój organizacji pozarządowych. Podczas pierwszych szkoleń stacjonarnych odbywających się we wskazanych miejscowościach czas spędzony ze szkoleniowcem będzie wykorzystywany do angażowania uczestników zadania i zdobywania interaktywnych doświadczeń. Równolegle, każdy z uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z platformy e – learningowej, na której zamieszczone zostaną materiały szkoleniowe. Każdy uczestnik otrzyma indywidulany login i hasło do konta na platformie. Logowanie nastąpić ma za pośrednictwem strony internetowej www.elearning-szkolenia.eu administrowanej przez LGD „Razem dla Radomki”.

    W drugim etapie, każdy z uczestników będzie miał okazję skorzystać z sesji doradczych. Doradztwo indywidulane prowadzone będzie metodą on – line (mail, wewnętrzna poczta i forum na platformie e – learningowej, Skype itp.) ale także stacjonarnie w siedzibach organizacji lub grupy, Biurze LGD „Razem dla Radomki”. Usługi doradcze obejmować będą aspekty: prawno – organizacyjne, finansowo – księgowe, doradztwo w zakresie pozyskania zewnętrznych środków finansowych przez sektor społeczny.

     Z IV kwartale 2016 roku przeprowadzony zostanie Konkurs na Lokalną Inicjatywę. Do udziału w konkursie uprawnieni będą tylko uczestnicy projektu, którzy będą mieli za zadanie przedstawić fiszki projektowe własnej inicjatywy mającej służyć: integracji środowiska, animacji społecznej, organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych, społecznych, itp. Celem konkursy jest wsparcie najciekawszych pomysłów lokalnych, promowanie aktywnych organizacji /grup, integracja uczestników poprzez danie im szansy na partnerską realizację oddolnej inicjatywy. Fiszki inicjatyw mogą powstawać już w trakcie pracy ze szkoleniowcem w ramach Moduł 4: Pozyskanie środków na działanie i rozwój czy korzystając z pomocy w ramach usług doradczych. Wybrane zostaną 3 inicjatywy wsparte finansowo. Z każdym z Autorów inicjatywy lokalnej (organizacją, grupą nieformalną) podpisana zostanie odrębna umowa wdrożeniowa.

      Realizacja projektu ma przygotować wiejskie środowisko lokalne do skutecznego działania obywatelskiego w miejscu zamieszkania, promować współpracę III sektora, samodzielnie pozyskiwanie środków zewnętrznych, przygotować lokalnych liderów do działań na rzecz rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną (RKLS).

       Zadanie publiczne pt. „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych” dofinasowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: „Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)”.

        Category: Bez kategorii

        Copyright by Paweł Słabik