NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Będą dotacje z LGD. Zapraszamy do lektury rozmowy z Prezesem LGD Razem dla Radomki Cezarym Adamem Nowek, opublikowaną w ostatnim numerze Informatora Przysuchy.

cezarynowek_ip17 maja br. podpisał pan umowę ramową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem. Co to oznacza dla członków Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”?

  Z umowy tej wynika, że dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” zarezerwowane są środki w wysokości około 10 mln złotych. Będą one przekazywane sukcesywnie w ramach konkursów dla beneficjentów, których projekty otrzymają wymaganą ocenę. Środki te kierowane będą do kilku grup. Pierwsza grupa to sfera publiczna, czyli jednostki samorządu terytorialnego, kościoły, związki wyznaniowe. W tym przypadku na dofinansowanie mają szanse inwestycje dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej. Druga sfera to pomoc dla rolników i przedsiębiorców. Forma tej pomocy jest dwojaka: dla tych, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą przewidujemy, na drodze konkursu, wsparcie w postaci dotacji w wysokości 50 tys. zł i jest to pomoc bezzwrotna przez okres minimum dwóch lat prowadzenia działalności gospodarczej. Drugą formą pomocy jest wsparcie w wysokości do 70% wartości projektu, nie więcej jednak jak 200 tys. zł dla tych przedsiębiorców – małych i średnich, którzy już działalność prowadzą. Kolejną grupą beneficjentów, która może liczyć na wsparcie są osoby w wieku 50+, które straciły pracę i chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. I ostatnia sfera, dla której wspomniana umowa ramowa przewiduje środki, tzw. małe granty od 5 – 50 tys. zł, to działalność wspierająca dziedzictwo narodowe, historyczne, przyrodnicze oraz inicjatywy obywatelskie. Chodzi tu o inicjatywy grup nieformalnych, kół gospodyń wiejskich, ludzi aktywnych, chcących zmieniać swoje otoczenie np. poprzez organizację imprez, publikacje czy przedsięwzięcia związane z rozwojem turystyki.


  Czy obok funduszy zapewnionych umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego LGD ma szansę na pozyskanie dodatkowych środków?

   Umowa została tak skonstruowana, że wymusza na nas – na LGD – aktywność. Jeśli do końca 2018 roku uzyskamy odpowiedni stopień realizacji wszystkich projektów, czyli zapewnimy dobrą jakość tej realizacji, prawidłowe wykorzystanie środków, będziemy mogli starać się o dodatkowy bonus – kilka milionów złotych. Przypomnę, że taka sytuacja miała miejsce w latach 2009 – 2015, kiedy to LGD uzyskała dodatkowo 1,6 mln zł. Otrzymanie takiej premii to jedna z form pozyskiwania dodatkowych środków. Inną jest też uczestniczenie przez LGD w konkursach, w których są do zdobycia granty od rządu polskiego, określonych fundacji czy podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych. Przypomnę tu, że takie granty pozyskiwaliśmy np. od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, realizując projekt „Jestem aktywny, będę przedsiębiorcą” skierowany do młodzieży gimnazjalnej. W projekcie uczestniczyło gimnazjum w Przysusze. Takich inicjatyw w kadencji 2009 – 2015 było wiele. I taki kierunek działania będziemy kontynuować. Już od lipca rozpoczynamy realizację projektu „Mazowiecka Kuźnia Smaku”, promującego żywnościowe produkty lokalne i ich producentów. Także w okresie wakacji rozpoczynamy kolejny projekt o charakterze edukacyjnym, skierowany na stowarzyszenia działające non profit, by im pomóc zdobyć wiedzę jak pozyskiwać fundusze na organizację ciekawych przedsięwzięć.

    Dla LGD rozpoczęła się już kolejna kadencja. 25 maja br. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” podsumowało wyniki poprzedniej kadencji i udzieliło absolutorium Zarządowi. Przyjęło też Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2016 – 2023. To ważne wydarzenie dla LGD realizującej działania na rzecz rozwoju gmin: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew. Kiedy zatem pierwsze wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem LGD mogą być składane?

     Jak tylko Ministerstwo Rolnictwa opublikuje akty wykonawcze związane z realizacją całej inicjatywy Leader, wówczas będziemy mogli ogłosić pierwsze nabory. Przewiduję, że będzie to na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku. Trzeba przy tej okazji pamiętać, że w porównaniu do lat poprzednich zmienił się algorytm podziału środków. O ile w minionej kadencji więcej środków było kierowanych na dofinansowanie zadań z zakresu tzw. „przestrzeni publicznej”, czyli na przebudowę dróg, powstawanie obiektów użyteczności publicznej, to teraz aż 50% środków trafi do tych, którzy rozpoczynają lub kontynuują działalność gospodarczą oraz do rolników.

      Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała Hanna Jacobi

      Category: Bez kategorii

      Copyright by Paweł Słabik