NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej i rozwój istniejących przedsiębiorstw.

nabory2017Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla następujących działań:

Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa. Termin składania wniosków: wyznacza się na okres od dnia 09.03.2017 r. do dnia 28.03.2017 r. do godz. 15.00. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 929 787,00 zł

Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50+ . Termin składania wniosków: wyznacza się na okres od dnia 09.03.2017 r. do dnia 27.03.2017 r. do godz. 15.00. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 350 000,00 zł

  Podstawowe informacje nt. realizowanych konkursów:

  – Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa
  W ramach działania Wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą na obszarze LSR mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości do 200 000,00 zł, przy czym wysokość kosztów kwalifikowanych projektu podlegająca refundacji nie może być większa niż 70% kosztów kwalifikowanych. Wnioskodawcy w ramach realizacji swojego działania, zobowiązani są do utworzenia minimum jednego miejsca pracy, związanej z realizowanym projektem i utrzymania go przez okres minimum 3 lat od daty otrzymania płatności końcowej dla operacji.
  Wnioskodawca ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność. Wnioskodawcy ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej;

   – Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50+ .
   W ramach działania Wnioskodawca zamieszkujący na obszarze LSR może wystąpić o pomoc na realizację operacji związanej z otworzeniem działalności gospodarczej w wysokości 50 000,00 zł. Wnioskodawca w ramach działania zobowiązany jest do utworzenia min 1 miejsca pracy (samozatrudnienie) i utrzymania go przez okres minimum 2 lat od daty otrzymania płatności końcowej dla operacji.

   Wnioskodawca ubiegający się o jej przyznanie premii:
   a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r . w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów ,
   b) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do CEIDG albo w rejestrze przedsiębiorców w KRS i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;

    Szczegółowe informacje na temat ogłoszonych konkursów, wzory wniosku o przyznanie pomocy, biznesplanu, kryteria wyboru operacji oraz pozostała dokumentacja dostępne są na stronie internetowej www.razemdlaradomki.pl w zakładce LSR 2016-2023. Przypominamy również, że dnia 9 marca 2017 roku upływa termin zgłoszenia fiszek projektu, za które mogą otrzymać Państwo dodatkowe punkty przy ogólnej ocenie projektu. Szczegółowe informacje nt. prowadzonych naborów mogą Państwo uzyskać w Biurze LGD „Razem dla Radomki”, mieszczącym się w Radomiu przy ul. Wernera 9/11 oraz pod nr telefonu 48 38 58 996.

    Category: Bez kategorii

    Copyright by Paweł Słabik