NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Zapraszamy na konferencje: Lokalna Strategia Rozwoju „Razem dla Radomki” w latach 2016-2023. Od strategii do działania.

konferencja_wieniawaSerdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję która odbędzie się 13 czerwca 2017 roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie i poświęcona zostanie omówieniu tematu: Lokalna Strategia Rozwoju „Razem dla Radomki” w latach 2016-2023. Od strategii do działania.

  Misją realizacji LGD „Razem dla Radomki” jest aktywizacja i rozwój obszarów wiejskich. W związku z tym podejmujemy inicjatywy skierowane na efektywną realizację założeń zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru gmin tworzących Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, publikacji która jest nadrzędnym dokumentem określającym obszary działań założone do realizacji zarówno w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oraz działań związanych z rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność – w tym inicjatyw finansowanych z innych źródeł krajowych i unijnych.

  Podczas konferencji zostaną zaprezentowane następujące zakresy tematyczne:

  • Założenia i kierunki działań Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  • Inkubator przetwórstwa kuchennego – szansą na rozwój marki produktów lokalnych na obszarze LGD.
  • Projekty grantowe LGD w 2017 roku. Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz wpływające na aktywizację grup defaworyzowanych oraz Promocja i rozwój obszarów wiejskich. Przedstawienie głównych założeń i procedur.
  • Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. Prezentacja i omówienie dokonanych zmian w LSR.
  • Od strategii do działania. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność na przykładzie działań LGD „Razem dla Radomki”.
  • Prezentacja nowych projektów Stowarzyszenia: Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych, Budowa silnej marki produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego Doliny Radomki” oraz „Promowanie idei sieci Dziedzictwa Kulinarnego na obszarze Południowego Mazowsza”.

  Serdecznie zapraszamy. Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie obecności udziału w spotkaniu telefonicznie pod nr 48 38 58 996 lub mailowo na adres: zarzad@razemdlaradomki.pl. Dla uczestników wydarzenia zaplanowano poczęstunek – obiad. 13 czerwca 2017 roku – Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 78A, godzina 10.00.

  Category: Bez kategorii

  Copyright by Paweł Słabik