NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych – zapraszamy do udziału w nowym projekcie LGD Razem dla Radomki

To nowy projekt, wybrany do realizacji w ramach konkursu ofert Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na rok 2017, mający na celu: aktywizację społeczeństwa, mieszkańców obszarów wiejskich, org. pozarządowych z terenu powiatu radomskiego i przysuskiego. W szczególności dotyczyć będzie działań mających na celu budowę silnego sektora org. pozarządowych, wzmocnienie ich kompetencji i potencjału, pozwalających im na realizację samodzielnych inicjatyw, rozwijających społeczności wiejskie i miejsko-wiejskie, do których skierowana zostanie pomoc w formie m.in. szkoleń, doradztwa, wsparcia inicjatyw lokalnych.

W projekcie chcemy wykreować silnych przedstawicieli organizacji pozarządowych, skierować dla nich cykl bezpłatnych szkoleń, oferować im bezpłatne doradztwo mobilne. Dodatkowo chcemy zainspirować lokalnych przedstawicieli samorządów gminnych – radnych, sołtysów, pracowników urzędów gmin do podjęcia współpracy z III sektorem do realizacji wspólnych pomysłów, które mogą przynieść trwałe zmiany i korzyści wpływające na rozwój lokalnej społeczności. Przeprowadzimy kompleksowe szkolenia stacjonarne, e-learningowe, Akademie NGO, programy aktywizacji i integracji beneficjentów i mieszkańców, debaty w ramach kawiarenek obywatelskich, które wykażą potrzebę rozmów, poszukiwań rozwiązań na aktywizację mieszkańców, wymianę doświadczeń, kształtowanie współpracy. Uczestnicy zajęć zdobędą nowe kompetencje, które ułatwią im animacje społeczności lokalnych. Stałym elementem projektu będzie prowadzenie punktu doradczego dla org. pozarządowych, grup nieformalnych, aktywnych obywateli. Projekt przewiduje także wybór i realizację start-up’ów – działań konkursowych, w ramach których wybierzemy i sfinansujemy małe granty dla na obszarach wiejskich. Podsumowaniem projektu będzie organizacja wyjazdu szkoleniowego dla najaktywniejszych uczestników projektu. Wybrany zostanie obszar w którym działają aktywne organizacje pozarządowe, które w ramach „dobrych praktyk” pokażą uczestnikom jak budować i rozwijać środowiska lokalne przez NGO. Drugim elementem wieńczącym działanie projektu będzie organizacja lokalnych inicjatyw społecznych – start upów integracyjnych, podczas których org. pozarządowe zaprezentują się mieszkańcom, pokazując że warto inwestować w rozwój kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich.

  Najważniejsze zadania projektu:

  1. Akademia NGO – To cykl profesjonalnych warsztatów i szkoleń stacjonarnych dla organizacji pozarządowych, liderów środowisk, przedstawicieli samorządów a także wsparcie doradcze dla wszystkich zainteresowanych osób. Akademia NGO obejmować będzie cykl spotkań które zostaną zorganizowane w 3 miejscach.
  Warsztaty obejmować będą następujące zakresy tematyczne: Skuteczne NGO, Pozyskiwanie funduszy na rozwój społeczności lokalnych, Wolontariat w NGO, Nowe Media jako podstawowe narzędzia komunikacji

  2. Mobilny Punkt doradczy.
  Chcemy docierać bezpośrednio do beneficjentów, w miejscach w których chcą realizować swoje inicjatywy. Zakres świadczonego doradztwa opierać się będzie w zakresie realizacji działań dla NGO, przygotowywania wniosków dla organizacji pozarządowych, w zakresie analizy zasobów i potrzeb organizacji, zarządzania organizacją pozarządową, planowania i finansowania zadań, pobudzania i aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego.

  3. Szkolenia: Wspieranie inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych w JST.
  Chcemy podnosić standardy wiedzy pracowników samorządowych, sołtysów, członków rad i możliwości podjęcia przez nich współpracy z zakresie współpracy, świadczenia pomocy dla osób chcących zakładać organizacje pozarządowe, świadczenia usług doradczych, szkoleniowych dla NGO i inicjatyw obywatelskich.
  Zorganizowane będą szkolenia z zakresu: Procedury świadczenia usług doradczych i szkoleniowych dla NGO i inicjatyw obywatelskich, Procedury i standardy realizacji zadań/usług przez ngo w zakresie form niefinansowych i finansowych Organizacje pozarządowe. Podstawy prawne funkcjonowania, Księgowość. Rozliczenie organizacji pozarządowych.

  4. Kawiarenki obywatelskie
  W ramach działań związanych z nawiązaniem współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządowymi – zaanimowane zostaną na terenie objętym działaniem projektu debaty i dyskusje noszące nazw Kawiarenek obywatelskich. Skierowane zostaną one do wszystkich zainteresowanych osób, a w szczególności do NGO, samorządów, przedsiębiorców, lokalnych liderów podczas których rozmawiać będą na tematy związane z nawiązaniem współpracy, kształtowaniem polityki społeczno-obywatelskiej.

  5. Szkolenie: Silni Menadżerowie Społeczni
  Organizacji kawiarenek obywatelskich towarzyszyć będą warsztaty – mające na celu kreowanie silnych liderów swoich środowisk lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Uczestnicy w tym szkoleniu wykorzystają już zdobytą wiedzę podczas warsztatów z zakresu Akademii NGO. Jednak w tym wypadku ich zadaniem będzie przygotowanie inicjatyw, fiszek projektowych związanych z realizacją działań na rzecz swoich społeczności lokalnych w konkursach na Start-Upy. Działanie uzupełnione o warsztaty z zakresu zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej (komunikacja interpersonalna, automotywacja i motywacja, umiejętne negocjowanie, zarządzanie projektem, grupą i zespołem, promocja i informowanie za 0zł, wystąpienia publiczne, organizowanie wydarzeń społeczno-animacyjnych)

  6. Start –upy – konkursy na Lokalne Inicjatywy Społeczne
  W ramach ogłoszonego konkursu wybrane zostanie 6 pomysłów, które otrzymają w nagrodzie możliwość realizacji inicjatywy w łącznej wysokości 9000,00 zł (6 x 1500,00 zł). Nagrody te zostaną przekazane na poczet realizacji inicjatywy w ich miejscowościach, które będą musiały zostać zrealizowane w czasie realizowanego projektu

  7. Organizacja szkoleń e-learningowych
  Szkolenia przeprowadzone zostaną w następującym zakresie tematycznym:
  -PR i Promocja NGO. Reklama społeczna.
  -Tworzenie partnerstw i współpraca z komercyjnymi partnerami i administracją publiczną
  -Pozyskiwanie środków finansowych na działanie i rozwój organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich (środki zewnętrzne, publiczne i unijne).
  -Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu
  -Finanse w organizacji pozarządowej. Przewodnik w prowadzeniu księgowości w organizacji pozarządowej
  -Ekonomia społeczna

  8. Organizacja wyjazdu w ramach dobrych praktyk
  Dla uczestników projektu zostanie zorganizowany jednodniowy wyjazd w trakcie którego uczestnicy będą w stanie w najszerszym stopniu poznać inne organizacje, zobaczyć ich zakres działalności, ich sukcesy – i dzięki temu móc czerpać inspirację, pomysły ale również przedstawić swoje dokonania, czy też nawiązać współpracę z innymi „NGOsami”.

  Kontakt:
  Biuro LGD „Razem dla Radomki”
  Ul. Wernera 9/11
  26-600 Radom
  Tel. 48 38 58 996

  Category: Bez kategorii

  Copyright by Paweł Słabik