NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Dotacje na realizację projektów grantowych w LGD Razem dla Radomki.

Trwa pierwszy konkurs LGD na wybór projektów grantowych na realizację Państwa pomysłów, inicjatyw społecznych które mogą liczyć na wsparcie finansowe od 5 do 15 tysięcy złotych w ramach konkurs pn. Aktywne Społeczeństwo. Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz wpływające na aktywizację grup defaworyzowanych.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następującym zakresie projektów grantowych dla naboru tematycznego pn. Aktywne społeczeństwo. Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz wpływające na aktywizację grup defaworyzowanych.

Termin składania wniosków mija o godzinie 15.00 w dniu 6 września 2017 roku. Limit dostępnych środków w tym konkursie wynosi 100 000,00 zł.

Wsparcie przeznaczone będzie na realizację projektów związanych z aktywizacją   przedstawicieli całej społeczności lokalnej, jak również skierowanych do grup defaworyzowanych w zakresach:

–  organizacji szkoleń, warsztatów edukacyjno-multimedialnych, kulturowych, artystycznych, e-learningowych, sportowych;

– zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych;

– organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych, inicjatyw integracyjnych i związanych z aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym(g. defaworyzowanych);

– wydawnictwem publikacji i materiałów promocyjnych;

– promocją dziedzictwa kulturowego, historycznego i turystyki (poprzez realizację szkoleń, warsztatów i wydawaniem publikacji) oraz realizacją małych inwestycji podnoszących jakość życia mieszkańców.

Projekt skierowany do przedstawicieli jednostek samorządowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, osób fizycznych – które posiadają siedzibę na obszarze LSR lub działają na rzecz tego obszaru (w przypadku NGO). Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie internetowej http://razemdlaradomki.pl/news-pl-128

Informujemy również, iż w II połowie 2017 roku zaplanowany został również drugi konkurs grantowy Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” pn. „Promocja i rozwój obszarów wiejskich” z pulą środków w wysokości 300 000,00 zł w ramach którego maksymalne wsparcie na realizację projektu wynosić będzie 40 000,00 zł, a minimalny kwota dofinansowania 5 000,00 zł.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik