NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przyjęta

Oczekiwania mieszkańców i przedsiębiorców województwa mazowieckiego w zakresie udostępnienia nowoczesnych usług elektronicznych i rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych wywołują konieczność określenia możliwych do podjęcia aktywności w sferze rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Koordynacja działań zapisanych w jednym, strategicznym dokumencie w tym zakresie jest niezbędna do stałego podnoszenia konkurencyjności Mazowsza oraz zapewnienia dobrobytu jego mieszkańcom.

 

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego jest dokumentem wskazującym kierunki działania samorządu województwa, które wzmacniają i uszczegółowiają procesy prowadzące do realizacji celów zapisanych w podstawowym dokumencie strategicznym Województwa Mazowieckiego, tj. Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 Innowacyjne Mazowsze. W szczególności przedsięwzięcia na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego będą wspierały wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz transfer i wykorzystanie nowych technologii, a także poprawę jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik