NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Wytyczne dot. przygotowania projektów inwestycyjnych opublikowane

18 marca 2015 r. minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak podpisała Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Celem Wytycznych jest określenie sposobu opracowania wybranych elementów studium wykonalności przygotowywanego na potrzeby analizy i oceny projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności dużych projektów, o których mowa w art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Wytyczne uwzględniają ponadto specyfikę projektów generujących dochód, jak również projektów hybrydowych, tzn. łączących formułę partnerstwa publiczno-prywatnego z dofinansowaniem UE.

Treść dokumentu jest dostępna na serwisie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Portalu Funduszy Europejskich

Bezpłatne szkolenia – Innowacyjny gospodarz – cykl dwudniowych szkoleń stacjonarno-warsztatowych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA przystępuje do realizacji cyklu szkoleń pod tytułem „Innowacyjny gospodarz”. Bezpłatne szkolenia skierowane są do rolników, doradców rolniczych, członków Lokalnych Grup Działania, nauczycieli, studentów i uczniów szkół rolniczych oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

W pierwszym dniu szkolenia odbędą się zajęcia stacjonarne. W drugim dniu odbędą się zajęcia warsztatowe w gospodarstwie.

Liczba uczestników jednego szkolenia wynosi maksymalnie 35 osób.

UWAGA!!! Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu cyklu „Innowacyjny gospodarz”

Tytuły szkoleń:

1. Rolnicy w systemach jakości żywności

2. Innowacyjność w uprawach ogrodniczych zamkniętych

3. Integrowana ochrona roślin i rolnictwo precyzyjne

4. Polskie winnice i produkcja jabłecznika czyli polskiego cydru

5. Chów ślimaków jako przykład przedsiębiorczości w gospodarstwie rolnym

6. Rolnictwo dla klimatu czyli OZE w rolnictwie

7. Ekologiczne polskie zioła

8. Chów bydła mięsnego szansą rozwoju gospodarstw rolnych

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty noclegów, wyżywienia oraz dydaktyki.

Czytaj więcej

Start konkursu na „Europejskie innowacje społeczne 2015”

W Gdańsku zainaugurowano trzecią edycję Europejskiego Konkursu na Innowacje Społeczne. Jego organizatorem od 2012 r. jest Komisja Europejska. W uroczystości udział wziął wiceminister Paweł Orłowski.

Konkurs poświęcony pamięci Diogo Vasconcelosa (portugalski polityk zaangażowany w ideę innowacji społecznych) od 2012 r. zachęca Europejczyków do przedstawienia pomysłów na rozwiązanie kluczowych problemów stojących przed społeczeństwem. Stanowi okazję, by zaproponować nowe sposoby walki z bezrobociem i ograniczenia jego destrukcyjnego wpływu na gospodarkę i społeczeństwo, teraz i w przyszłości. Tegoroczna edycja dedykowana jest „Nowym ścieżkom wzrostu”. Komisja Europejska poszukuje przedsiębiorczych, zmieniających dotychczasowe reguły gry pomysłów na europejski model wzrostu. Na koniec roku, 3 najlepszym projektom zostaną przyznane równe nagrody w wysokości 50 tys. euro.

 
W trakcie ceremonii w Gdańsku dyskutowano również na temat poziomu rozwoju innowacji społecznych w Polsce. Wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski przedstawił informacje na temat finansowania innowacji społecznych ze środków EFS, w tym w szczególności z Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 
W PO WER wyodrębniliśmy oddzielny priorytet dedykowany innowacjom społecznym i współpracy ponadnarodowej. W celu lepszej koordynacji i widoczności tych działań, innowacje społeczne będą w obecnej perspektywie wdrażane z poziomu centralnego, bezpośrednio przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Nowością jest wprowadzenie dwóch schematów wdrażania innowacji: mikro i makro. – mówił wiceminister P. Orłowski.

Celem projektu innowacyjnego jest wypracowanie nowych, skuteczniejszych rozwiązań problemów, które do tej pory nie były przedmiotem polityki państwa lub nie zostały skutecznie rozwiązane, wspierają nowe, nietypowe grupy docelowe, wykorzystują nowe metody/instrumenty w rozwiązywaniu dotychczasowych problemów społecznych. Przy wyborze projektów innowacyjnych do dofinansowania z PO WER kluczowa będzie ocena strategiczna projektów dokonywana przez panel ekspertów. Nacisk położony będzie na trwałość struktur i wdrożenie najlepszych rozwiązań do praktyki.

Na innowacje społeczne w perspektywie 2014-20 przeznaczymy prawie 1 mld zł. Pierwsze konkursy na mikro-innowacje ogłosimy już pod koniec II kwartału br. – poinformował wiceszef resortu infrastruktury i rozwoju. Proponowane tematy w pierwszym konkursie dotyczyć będą: przejścia z systemu edukacji do aktywności zawodowej, integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy, kształcenia ustawicznego osób dorosłych oraz usług opiekuńczych dla osób zależnych.

Więcej informacji o konkursie „Europejskie Innowacje Społeczne”

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku

Mikroprzedsębiorca RokuMikroprzedsiębiorca Roku to konkurs organizowany przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości.
Patronat nad konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

Cele
Celem konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz wyróżnianie i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych.

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro.

Zgłoś się do konkursu!

Formularz zgłoszeniowy


Kategorie konkursowe

Firmy zgłaszające się do konkursu wybierają jedną spośród trzech kategorii:
START – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 roku,
PROGRES – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2008, a 31 grudnia 2011 roku,
SENIOR – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2008 roku.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu przyzna również nagrodę w kategorii specjalnej – MŁODY BIZNES, skierowanej do mikroprzedsiębiorców urodzonych po 1 stycznia 1986 roku.

Zgłoszenia do XI edycji konkursu można nadsyłać do 20 kwietnia 2015 r.

Czytaj więcej

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Produkt Tradycyjny jako element podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu oraz warsztaty produkcji sera podpuszczkowego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zapraszają serdecznie na szkolenie „Produkt Tradycyjny jako element podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu”, które odbędzie się w dniu 27 marca 2015 r. w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie.

 

W trakcie spotkania poprowadzone zostaną warsztaty produkcji sera podpuszczkowego prowadzone przez Krzysztofa Jaworskiego, utytułowanego serowara z Żuław. W pierwszej części spotkania przedstawimy zagadnienia związane z budową sieci dziedzictwa kulinarnego oraz kształtowaniem produktów lokalnych i tradycyjnych. Zaprezentowane zostaną markowe produkty obszaru LGD „Razem dla Radomki”, w tym „Zakrzewska kiełbasa jałowcowa” oraz „Zdziechowska kiełbasa wiejska” wytwarzane w Gospodarstwie Rolnym Wojciecha Pysiaka– które w dniu 5 marca zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecność na tej liście jest jednym z najważniejszych wyróżnień dla produktów spożywczych, potwierdza ich wyjątkową jakość, wyśmienity smak oraz wytwarzanie zgodne z tradycyjnymi metodami w oparciu o naturalny skład surowców, pozbawiony konserwantów. Dla wszystkich uczestników spotkania przygotowany zostanie poczęstunek regionalny.

 

Program szkolenia

  • 09.30 – 10.00: Rejestracja uczestników, kawa, herbata
  • 10.00 – 10.20: Produkt lokalny i tradycyjny – czy atrakcyjny? – Krzysztof Zaniewski, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  • 10.20 – 10.40: Sieci dziedzictwa kulinarnego szansą na rozwój – Cezary Adam Nowek, Prezes LGD „Razem dla Radomki”
  • 10.40- 11.05: „Zakrzewska kiełbasa jałowcowa”, Zdziechowska kiełbasa wiejska” – Prezentacja nowych produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wojciech Pysiak
  • 11.05 – 11.30: Prezentacja markowych produktów obszaru LGD „Razem dla Radomki”
  • 11.30 – 12.10: Sery zagrodowe elementem oferty turystycznej regionu– Krzysztof Jaworski – serowar z Żuław
  • 12.10 – 12.40: Przerwa degustacyjna potraw tradycyjnych, regionalnych.
  • 12.40 – 15.30: Pokaz produkcji sera podpuszczkowego– Krzysztof Jaworski, serowar z Żuław
  • 15.30 – 16.00: Dyskusja, podsumowanie i zamknięcie szkolenia

 

Serdecznie zapraszamy

Prezydent podpisał ustawę o rozwoju obszarów wiejskich

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w czwartek ustawę wdrażającą Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Umożliwi ona m.in. pozyskanie środków przez rolników na inwestycje w gospodarstwie rolnym. Na realizację programu jest 13,5 mld euro.

Ustawa stanowi podstawę prawną do wprowadzenia PROW 2014-2020 będącego tzw. II filarem Wspólnej Polityki Rolnej, który został ukierunkowany na rozwój konkurencyjności i poprawę dochodów rolników.

W ustawie określono, jakie podmioty mogą uczestniczyć w PROW 2014-2020 oraz ich zadania. Wskazano podstawowe zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy. Znalazły się też przepisy dot. zasad doradzania podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy oraz beneficjentom programu.

PROW 2014-2020 obejmuje takie działania jak wsparcie m.in. transferu wiedzy do rolnictwa, korzystania z usług doradczych, uczestnictwa w systemach jakości. Przewidziana jest także pomoc w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, dla tzw. młodych rolników rozpoczynających działalność w gospodarstwie, wsparcie dla osób, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy na wsi, ale poza rolnictwem.

 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Czytaj więcej

Konferencja E-Administracja dla Biznesu 2015

Postępująca informatyzacja w niemal każdej dziedzinie życia stała się faktem. Jej szczególny wpływ na gospodarkę sprawia, że konieczne jest podjęcie tematu elektronizacji usług administracji publicznej w Polsce. Niezbędne jest poznanie oczekiwań biznesu oraz wypracowanie przez administrację nowych i efektywnych rozwiązań, które wyznaczą kierunki rozwoju współczesnej e-administracji. Konferencja „e-Administracja dla Biznesu” ma to umożliwić. Konferencja jest współorganizowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Gospodarki.

Konferencja odpowie m.in. na pytania:

• Czego oczekuje biznes od administracji?
• W jakim kierunku powinna rozwijać się elektroniczna administracja
• Jak zmieni się jakość usług administracji publicznej w Polsce?

Ważnym punktem konferencji będzie prezentacja dobrych praktyk, rozwiązań i wdrożeń z rynku krajowego oraz rynków zagranicznych i wspólna debata. Kluczem do dalszego rozwoju e-usług publicznych powinna być współpraca między administracją a biznesem, umożliwiająca świadczenie usług odpowiadających potrzebom przedsiębiorców.Właśnie dlatego konferencja e-Administracja dla Biznesu 2015 skierowana jest przede wszystkim do pracowników administracji rządowej i samorządowej zaangażowanych w informatyzację państwa, przedsiębiorców, przedstawicieli biznesu i instytucji otoczenia biznesu. Będziemy również gościć przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i środowiska prawniczego.

W programie:

• wystąpienia ekspertów, panele dyskusyjne
• prezentacje dobrych praktyk z kraju i zagranicy
• wystawa i punkty informacyjne o e-usługach
• networking, koktajl

Zapraszamy:

• przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej
• przedsiębiorców i menedżerów,
• instytucje otoczenia biznesu
• przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i środowiska prawniczego

Konferencja jest współfinansowana w ramach projektu e-SENS oraz e-CODEX.

Termin i miejsce

14-15 kwietnia 2015 r., Warszawa, Centrum konferencyjne Legia Warszawa

Copyright by Paweł Słabik