NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Mazowiecka kuźnia talentów II

W ofercie:

– zajęcia indywidualne z doradztwa zawodowego ( 2 spotkania w wymiarze łącznie 8 godzin) 
– warsztaty grupowe z zakresu komunikacji społecznej ( 1 spotkanie w wymiarze 8 godzin) 
– zajęcia z zakresu pośrednictwa pracy ( 2 lub 3 spotkania w łącznym wymiarze 6 godzin) 
– bezpłatny udział w szkoleniach zawodowych, za które uczestnicy otrzymują za udział stypendium w wysokości około 813,60 zł netto – stawka godzinowa stypendium szkoleniowego wynosi 6,78 zł netto – zaś szkolenia trwają średnio 120 h. Szkolenia są dostosowane do umiejętności i predyspozycji Uczestników Projektu wybierane na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego.
– 4 miesięczne staże zawodowe z wynagrodzeniem 1017, 40 zł netto/msc. Przed rozpoczęciem stażu organizowane są badania u lekarza medycyny pracy i szkolenie BHP. 
– przed rozpoczęciem stażu są spotklania z pośrednikiem pracy w celu wyszukania ofert stażu, natomiast w trakcie trwania stażu są spotkania z pośrednikiem pracy w celu wyszukania ofert pracy. 


Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny dla Uczestników Projektu.Dodatkowo zapewnione są: zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/ dzieckiem, materiały szkoleniowe, catering na szkoleniach, egzamin potwierdzający uzyskane kwalifikacje, badania lekarskie i szkolenie BHP przed rozpoczęciem stażu i ubezpieczenie NNW w trakcie stażu.

Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie działania: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50+.

lgd razem dla radomki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następującym zakresie: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50+.

 

Termin składania wniosków wyznacza się na okres od dnia 28.03.2019 r. do dnia 15.04.2019 r. do godz. 15.00

 

Forma wsparcia: premia w wysokości 50 tyś zł. (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Rozdział V.)

 

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 400 000,00 zł.

 

Miejsca składania wniosków: tylko i wyłącznie bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej, oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej (nagranej na płyty CD) należy złożyć do siedziby Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w Janiszewie, ul. Zielona 127, 26-652 Zakrzew. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę upoważnioną do przyjęcia wniosku. O terminie złożenia decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.

Szczegółowe informacje:

 

Ogłoszenie o naborze (format: *.pdf, wersja tylko do odczytu) – Pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze: Karta Oceny wg. Kryteriów Lokalnych (format: *.doc, wersja edytowalna) –Pobierz

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze: Karta Oceny wg. Kryteriów Lokalnych (format: *.pdf, wersja tylko do odczytu) –Pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze: Karta Oceny wg. Kryteriów Strategicznych (format: *.doc, wersja edytowalna) –Pobierz

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze: Karta Oceny wg. Kryteriów Strategicznych (format: *.pdf, wersja tylko do odczytu) – Pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze: Fiszka Projektu (format: *.doc, wersja edytowalna) – Pobierz

Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze: Fiszka Projektu (format: *.pdf, wersja tylko do odczytu) – Pobierz

Formularze dokumentów do przygotowania wniosku dostępne są pod adresem:http://razemdlaradomki.pl/formularze_wnioskow-pl

Spotkanie poświęcone wspieraniu i rozwojowi ekonomii społecznej w powiecie radomskim

Od 2017 roku w Regionie Radomskim realizowany jest projekt dotyczący powstawania i wspierania podmiotów ekonomii społecznej. Projekt funkcjonuje w ramach  Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES). Działania są skierowane do osób w trudnej sytuacji życiowej i znacznie oddalonych od rynku pracy, a także do podmiotów i otoczenia sektora ekonomii społecznej. Celem projektu jest wzrost integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych marginalizacją w naszym regionie.

W celu uruchomienia tak ważnego społecznie przedsięwzięcia proponujemy powołanie zespołu – partnerstwa na poziomie powiatu radomskiego. 
Jesteśmy przekonani, że poprzez bieżącą pracę i spotkania z grupą zainteresowanych tym problemem instytucji, organizacji i osób osiągniemy zamierzony cel. Aby praca zespołu była efektywna i przyniosła wymierne rezultaty  bardzo liczymy na Państwa udział.Mamy nadzieję, że nasz pomysł zainteresuje Państwa i w ramach takiej współpracy uda nam się zaktywizować środowisko osób oddalonych od rynku pracy 
a także organizacji pozarządowych i wesprzeć ich w działaniu na rzecz tworzenia podmiotów ekonomii społecznej i nie tylko.  

Artykuły do pobrania:

  1. Co to jest Ekonomia Społeczna?
  2. Misja i cele Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
  3. Nowe formy współpracy sektora publicznego, biznesu oraz przedsiębiorstw społecznych – wybrane trendy i doświadczenia międzynarodowe

Copyright by Paweł Słabik