NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Projekt ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 

Ustawa stwarza podstawy prawne do realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS), stanowiącego nowy instrument rozwoju terytorialnego Unii Europejskiej. Konieczność realizacji RLKS została wskazana w rozporządzeniu unijnym nr 1303/2013.

 

RLKS, powstały na bazie podejścia LEADER, będzie stosowany nie tylko w ramach wspólnej polityki rolnej i rybackiej, ale także polityki spójności. Istotą RLKS pozostanie aktywizowanie lokalnych społeczności i włączanie ich w podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju ich obszarów.

 

Przyjęcie ustawy umożliwi skoordynowanie i ujednolicenie przyznawania pomocy w ramach RLKS, niezależnie od tego, z którego z unijnych funduszy będzie ona wypłacana. Ustawa zapewni także dokonanie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), a w rezultacie realizację przez beneficjentów w ramach tej strategii projektów ukierunkowanych m.in. na rozwój przedsiębiorczości, zachowanie lokalnego dziedzictwa, walkę z wykluczeniem społecznym i rozwój infrastruktury turystycznej. Ustawa pozwoli również wdrożyć działanie LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

 

Główne cele proponowanej ustawy to określenie podmiotów zaangażowanych w realizację RLKS i ich zadań oraz przedstawienie wspólnych zasad realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 

W projekcie ustawy określono:

  • zadania organów i jednostek organizacyjnych, a przede wszystkim samorządów województw i lokalnych grup działania (LGD) w odniesieniu do RLKS, w szczególności w zakresie dokonywania wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
  • zasady organizacji lokalnych grup działania,
  • proces i zasady wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz ogólny zakres umów o realizacji LSR (tzw. umów ramowych),
  • wspólne dla polityk: rolnej, rybackiej i spójności zasady realizacji RLKS, w tym zasady wyboru projektów przez LGD oraz wspólne zasady udzielania wsparcia.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Opiniowanie podręcznika serowarskiego

Poradnik

Działając z upoważnienia przedstawicieli sektora producentów serów lokalnych, tj. Zrzeszenia Producentów Sera Korycińskiego, Stowarzyszenia producentów sera podpuszczkowego z Wiżajn i Rutki Tartak „Macierzanka” oraz Stowarzyszenia „Narwiańskie przysmaki” zwracamy się z prośbą o zaopiniowanie podręcznika „Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej”.

PODRĘCZNIK SEROWARSKI (link)

FILM INSTRUKTAŻOWY (link)  (załącznik do podręcznika)

 

Na opinie od grup konsumentów i innych podmiotów oczekujemy do 9 lutego 2015 r. Można je wysyłać pocztą na adres urzędu marszałkowskiego (z dopiskiem "KSOW") lub przekazywać drogą elektroniczną na adres ksow@wrotapodlasia.pl.

Wymóg opiniowania podręcznika wynika z artykułów 7 i 8 Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Przepisy zachęcają przedstawicieli sektora spożywczego do opracowywania krajowych wytycznych dobrej praktyki. Podręczniki stworzone w myśl ww. regulacji mają za zadanie pomóc producentom prawidłowo realizować produkcję na wszystkich jej etapach przy spełnieniu właściwych wymogów higieny, dostosowanych elastycznie do skali i formy działalności. Krajowe wytyczne są również pomocne dla przedstawicieli organów kontroli urzędowej, dlatego mają kluczowe znaczenie zwłaszcza dla małej produkcji rzemieślniczej, gdzie zasady bezpieczeństwa żywności należy realizować elastycznie i adekwatnie do wielkości i charakteru produkcji.

Po zaopiniowaniu dokumentu zostanie on wysłany do oceny Głównego Inspektora Weterynarii i mamy nadzieję, że uzyska rangę krajowych wytycznych branżowych.

Źródło: http://podlaskie.ksow.pl/

Spotkanie informacyjne dotyczące funduszy europejskich na lata 2014-2020 dla Przedsiębiorców w Radomiu

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zapraszają do udziału w spotkaniach informacyjnych z cyklu „Środa z Funduszami dla…”. W czasie spotkań przedstawimy ogólne informacje o planowanych w nowym budżecie unijnym środkach dla różnych grup osób i instytucji. Na piąte spotkanie zapraszamy Przedsiębiorców planujących aplikować o środki finansowe w nowej perspektywie finansowej przewidzianej na lata 2014-2020. 

Spotkania mają charakter ogólny do czasu zatwierdzenia dokumentów programowych i będą odbywać się cyklicznie od października 2014 roku do marca 2015 roku, w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 12:00-15:15, w 6 największych mazowieckich miastach: Warszawie, Ciechanowie, Radomiu, Siedlcach, Płocku i Ostrołęce. Podobne spotkania odbędą się również w innych województwach. Piąte spotkanie nosi tytuł:

„Środa z Funduszami dla Przedsiębiorców”

4 lutego 2015 r. w godz. 12:00-15.15

Podczas spotkań zostaną omówione ogólne zagadnienia związane z:

  • podstawowymi założeniami funduszy europejskich 2014-2020
  • zasadami wsparcia przedsiębiorców
  • możliwościami otrzymania dofinansowania w ramach programów na lata 2014-2020
  • źródłami informacji o funduszach europejskich

 Po zakończeniu zapraszamy na indywidualne konsultacje ze specjalistami ds. funduszy europejskich mazowieckich sieci Punktów Informacyjnych

Rekrutacja prowadzona będzie osobno dla każdej z ww. lokalizacji. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniach prosimy o przesłanie drogą elektroniczną formularza dostępnego na stronie internetowej www.mazowia.eu lub o telefon na podane poniżej, odpowiadające lokalizacji wybranego miejsca, telefony kontaktowe od 16 stycznia 2015r. do 2 lutego 2015 r.

Czytaj więcej

LGD zaprasza na”Smaczną Polskę” -Wystawę Rolno-Żywnościową 25 lecia.

Serdecznie zapraszamy Państwa na Stoisko Wystawiennicze, przygotowane przez Stowarzyszenie Razem dla Radomki, wspólnie z producentami naturalnie mętnych soków – Smaczek z Doliny Radomki – aktualnymi Mistrzami AGROLIGI – Gospodarstwem Sadowniczym Moniki i Tomasza Bankiewiczów, oraz Pasieką Murawscy i Cateringiem Camelot – które będą mogli Państwo odwiedzić podczas najbliższego weekendu na Wystawie Rolno-Żywnościowej 25 lecia. Wydarzenie odbędzie się w Warszawskim Centrum Expo XXI, przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14. Wstęp wolny.

SMACZNA POLSKA – taką nazwę nosi Rolno-Żywnościowa Wystawa 25-lecia, której organizatorami są: Redakcja Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych AGRO, Stowarzyszenie AgroBiznesKlub i Studio DFG. Ma ona pokazać opinii publicznej znaczący wkład sektora rolno-spożywczego w okresie 25 lat Wolnej Polski w rozwój gospodarczy naszego kraju. Honorowy Patronat nad Wystawą objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski oraz Prezesi: ARRiMR – Andrzej Gross, ARR – Radosław Szatkowski, Urzędu Patentowego RP – Alicja Adamczak.

W Wystawie SMACZNA POLSKA w warszawskim EXPO XXI w dn. 24-25 stycznia 2015 r. wezmą udział najbardziej utytułowani i nobilitowani producenci i przetwórcy żywności oraz partnerzy tego obszaru gospodarki, m.in. laureaci konkursów: Agroprzedsiębiorca RP, AgroLiga, Maszyna Rolnicza Roku i Kwatery na Medal oraz firmy wyróżnione Znakiem MRiRW „Poznaj Dobrą Żywność. Zwiedzający Wystawę będą mogli nabywać wyroby spożywcze.

Serdecznie zapraszamy!

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

PO WER stanowi odpowiedź na wyzwania i jednocześnie instrument realizacji Strategii Europa 2020. Program uwzględnia stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z globalizacją, rozwojem ekonomicznym, jakością polityk publicznych, zjawiskami demograficznymi, czy inwestycjami w kapitał ludzki. Poniżej przedstawiono najważniejsze wyzwania istniejące obecnie w zakresie poszczególnych obszarów wsparcia PO WER.

Zobacz więcej

Copyright by Paweł Słabik